Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 9. 2020, minulý mesiac

Milí študenti,

v termíne do 30. 9. 2020 máte možnosť dať si doplniť alebo vymazať predmety zapísané v akademickom roku 2020/2021.

Tento úkon sa realizuje doručením písomnej podpísanej žiadosti na predpísanom tlačive (ktoré je priložené nižšie a je dostupné aj v sekcii Študent » Dokumenty), ku ktorému priložíte doklad o zaplatení poplatku za zrealizovanie doplnenia alebo vymazania v zmysle vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave.

Žiadosť doručíte prislúchajúcej študijnej referentke na študijné oddelenie (osobne, alebo poštou).

Platobné údaje na doplnenie alebo vymazanie predmetov sú podľa vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave nasledujúce:

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199
SWIFT: SUBASKBX
Suma: 3 € za jeden predmet
Variabilný symbol: identifikačné číslo študenta 
(10­‑miestne číslo vo formáte 13xxxxxxxx)
Špecifický symbol: 20021
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko/doplnenie alebo vymazanie predmetov

Platbu realizujte bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou‼).

 

Od platby sú oslobodené:

  • zmena záväznosti predmetu,
  • doplnenie neúspešne absolvovaného predmetu z letného semestra predchádzajúceho akademického roka (v čase zápisu ste nemohli vedieť, či ho úspešne absolvujete)
  • doplnenie predmetu, ku ktorému ste nemali v čase zápisu prerekvizity (dotýka sa ŠP chémie),
  • doplnenie alebo vymazanie predmetu u študentov, ktorí boli v čase zápisu na zahraničnej mobilite,
  • doplnenie alebo vymazanie predmetu u študentov, ktorí mali v čase zápisu prerušené štúdium,
  • doplnenie alebo vymazanie predmetu, u ktorého pri zápise vznikol problém spôsobený fakultou a študent to vie vydokladovať (napríklad snímkou obrazovky, ktorá ukazuje, že mu to nešlo navoliť).

Všetky žiadosti musia byť doručené do 30. 9. 2020 na študijné oddelenie fakulty, po tomto termíne nebude úprava predmetov v ZS možná.