Skočiť na hlavný obsah

Upozornenie o kontrole kreditov pre študentov 3. ročníka bakalárskych študijných programov a 2. ročníka magisterských študijných programov…

Vážení študenti končiacich ročníkov, odporúčame Vám včas si prekontrolovať počet kreditov, ktoré získate počas celej dĺžky Vášho štúdia, vrátane úspešného absolvovania letného semestra posledného akademického roka, keďže na úspešné ukončenie štúdia je potrebné dosiahnuť minimálne 180 kreditov v bakalárskom študijnom programe a 120 kreditov v magisterskom študijnom programe!

Zároveň upozorňujeme na povinnosť dodržať minimálny počet kreditov za povinne voliteľné predmety jednotlivých študijných programov…

 

V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte, prosím, Vášho študijného poradcu, prodekana pre študijné záležitosti alebo vedúcu študijného oddelenia.