Skočiť na hlavný obsah

História a poslanie

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave bola zriadená Slovenskou národnou radou zákonom č. 191/1992 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 1992. Pedagogická fakulta bola spolu s Fakultou humanistiky jednou z jej dvoch konštitutívnych fakúlt. Zriadil ju Akademický senát Trnavskej univerzity 1. septembra 1992. V zriaďovacej listine je poslanie Pedagogickej fakulty špecifikované tak, že je zameraná na „vzdelávanie a formovanie učiteľov, ktorí budú vyučovať a zároveň vychovávať mládež, ale aj na to, aby jej myslenie rozvíjali z hľadiska kresťanskej vzdelanosti a pozdvihovali morálnu úroveň jej zmýšľania a cítenia a ukazovali jej cestu k životu v demokratickej spoločnosti“.

Pedagogická fakulta a celá Trnavská univerzita nadväzuje na slávnu históriu, hodnoty a odkaz pôvodnej Trnavskej univerzity (1635 – 1777), ktorá vychádzala z kresťanskej tradície a ako centrum vzdelanosti v stredoeurópskom regióne posúvala mesto a jeho okolie do európskych súvislostí. V oblasti výchovy a vzdelávania sa pridržiava pedagogického dedičstva Komenského ideí a zároveň využíva a aplikuje najnovšie vedecké poznatky a progresívne trendy z oblasti pedagogiky a z príbuzných disciplín napr. psychológie, sociológie, etiky a i. Vedecké smerovanie fakulty vychádza jednak zo zamerania učiteľov a vedeckých pracovníkov na prislúchajúce vedecké oblasti a jednak z charakteru fakulty ako inštitúcie vzdelávania učiteľského typu.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity je v súčasnosti jednou z piatich fakúlt Trnavskej univerzity, z ktorých ako jediná poskytuje učiteľské vzdelávanie. Garantuje a zabezpečuje komplexné vzdelávanie učiteľov pre základné a stredné školy v jednotlivých akreditovaných študijných programoch. Zabezpečuje takisto neučiteľské vzdelávanie v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. Príprava učiteľov katolíckej náboženskej výchovy je realizovaná v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity, ktorá túto špecializáciu odborne garantuje. Proces vzdelávania je podporovaný moderným technickým vybavením, špecializovanými laboratóriami, ateliérmi, učebňami s audiovizuálnou technikou a kvalifikovaným personálnym obsadením katedier. Potvrdením kvalitnej úrovne výchovno­‑vzdelávacieho procesu je aj uplatnenie absolventov v praxi.

Druhou významnou oblasťou je vedeckovýskumná a umelecká činnosť fakulty. Prioritou je najmä aplikácia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní, výskum v oblasti teórie a vyučovania jednotlivých predmetov z pedagogicko­‑psycholo­gického hľadiska a umelecké aktivity Katedry pedagogiky výtvarného umenia. Vedecko­‑pedagogický profil fakulty a jej dobré výsledky našli ohlas aj v nadviazaní vzťahov s domácimi a medzinárodnými inštitúciami. Ide najmä o spoluprácu s univerzitnými pracoviskami v Portugalsku, Belgicku, Nemecku, Maďarsku, Českej republike a Chorvátsku.

Perspektívy a ciele ďalšieho rozvoja fakulty sú rozpracované v základných koncepčných dokumentoch v súlade so zákonom o vysokých školách a s koncepciou rozvoja vysokého školstva v SR.