Skočiť na hlavný obsah

Štátna skúška z AJ pre študentov UPV a PP

Voliteľná štátna záverečná skúška z AJ pre študentov UPV a PP

Študenti študijných programov Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Predškolská pedagogika na PdF TU môžu na našej katedre absolvovať štátnu skúšku z didaktiky anglického jazyka a literatúry pre MŠ a 1. stupeň ZŠ (voliteľný predmet ŠZS). Absolvovaním tejto štátnej skúšky študenti získajú úplnú kvalifikáciu na vyučovanie angličtiny v jazykových školách, v MŠ a na 1. stupni ZŠ bez toho, aby v budúcnosti museli absolvovať iné formy kontinuálneho vzdelávania učiteľov.

Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť študent, ktorý získal min. 18K z nasledujúcich predmetov z ponuky KAJL (študent si zapisuje predmety ako výberové):

  • YPEM326 - Anglický jazyk pre primárne vzdelávanie (Mgr., 4K = obsahový ekvivalent predmetu Vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku)
  • YAJKM305 – Osvojovanie si cudzích jazykov v ranom detstve (Mgr., 3K = obsahový ekvivalent predmetu XPEB336 - Aj pre predprimárne a primárne vzdelávanie)
  • YAJKM306 – Vyučovanie AJ u žiakov so špeciálnymi potrebami (Mgr., 3K)
  • YAJKM307 - Bilingválne vzdelávanie a CLIL (Mgr., 3K)
  • YAJKM309 – Digitálne podporovaná výučba jazykov (Mgr., 3K)
  • YAJKM310 - Literatúra v jazykovom vzdelávaní (Mgr., 3K)

Tézy k voliteľnému predmetu magisterských štátnych záverečných skúšok anglický jazyk s didaktikou

Termíny: Štátnu skúšku z didaktiky AJ si študenti môžu štandardne zapísať ako výberový predmet štátnej skúšky YAJPEP001 – didaktika anglického jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní v poslednom ročníku Mgr. štúdia. Všetky termíny výberového predmetu ŠS sa uskutočnia pred obhajobou diplomovej práce a pred skúškami z povinných predmetov ŠZS. Úplnú kvalifikáciu učiteľa AJL pre MŠ a mladších žiakov študent získa až po absolvovaní kompletných štátnic vrátane obhajoby diplomovej práce.

Jazyk skúšky: anglický (očakáva sa úroveň min. B1)

Potvrdenie o absolvovaní štátnej skúšky, vyžadované riaditeľmi škôlok a základných alebo jazykových škôl, bude automaticky uvedené vo výpise predmetov v dodatku k magisterskému diplomu. Tento doklad slúži tiež ako doklad o získaní požadovanej kvalifikácie na otvorenie viazanej živnosti učiteľa AJ.

V prípade otázok môžu záujemcovia kontaktovať vedúcu KAJL prof. Pokrivčákovú e‑mailom 
(adresa elektronickej pošty) alebo osobne v čase konzultačných hodín.