Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko

prezentácia

KAJL dlhodobo zabezpečuje:

Bakalárske študijné programy

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry v odbore Filológia (denná forma; absolvent: kultúrny mediátor, interkultúrny pracovník, pracovník v cestovnom ruchu, prekladateľ z/do AJ)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy – jednopredmetové (denná a externá forma)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy – v kombinácii (denná forma)

Magisterské študijné programy

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry v odbore Filológia (denná forma; absolvent: kultúrny mediátor, interkultúrny pracovník, pracovník v cestovnom ruchu, prekladateľ z/do AJ)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy – jednopredmetové (denná a externá forma; absolvent: kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka a literatúry pre všetky typy a stupne škôl a vzdelávacích inštitúcií - vrátane jazykových škôl a krúžkov od MŠ po kluby dôchodcov)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy – v kombinácii (denná forma; absolvent: kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka a literatúry a ďalšieho predmetu pre 2. stupeň ZŠ a SŠ)

Doktorandský študijný program

 • Teória jazykového a literárneho vzdelávania v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy (denná a externá forma; absolvent: samostatný vedecký pracovník, vysokoškolský pedagóg v oblasti lingvodidaktiky a literárneho vzdelávania)

Rigorózne konania

 • PhDr. - Anglický jazyk a anglofónne kultúry v odbore Filológia
 • PaedDr. – Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy

Rozširujúce štúdium (2- ročné)

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry pre absolventov vysokých škôl – kvalifikovaných učiteľov 1. a 2. stupňa vzdelávania.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

 • Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy

V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov zabezpečujeme:

 • Kurzy kontinuálneho vzdelávania učiteľov
 • Doplňujúce pedagogické štúdium – predmety didaktiky anglického jazyka a literatúry (2-ročné)
 • Atestácie učiteľov 1. a 2. stupňa

 

Hlavné výhody štúdia na KAJL

 • Vyučovanie zabezpečuje medzinárodný tím vysokoškolských učiteľov, zložený zo skúsených a vysokokvalifikovaných expertov i začínajúcich entuziastických kolegov.
 • Naši študenti pochádzajú z rôznych krajín (v akademickom roku 2022/23 máme študentov zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Srbska, Španielska, Portugalska, Turecka, Kazachstanu a Egypta), ktorí prinášajú svoje rôzne akademické skúsenosti a prispievajú k vytváraniu medzinárodnej vzdelávacej komunity.
 • Flexibilné štúdium v kombinovanej forme (väčšinu našich predmetov je možné absolvovať v prezenčnej a dištančnej forme prostredníctvom platforiem MOODLE a MS Teams), ktorá redukuje čas fyzicky strávený v škole, a tým študentom šetrí prostriedky na dopravu a ubytovanie.
 • Široká ponuka povinne voliteľných a voliteľných predmetov umožňuje študentom prispôsobenie si obsahu štúdia svojim preferenciám a záujmom.
 • Študenti majú k dispozícii bohatú škálu moderných študijných zdrojov, z ktorých veľká časť je elektronická (elektronické učebnice a skriptá, nahrávky prednášok, audio učebnice, online kvízy, interaktívne zdroje atď.) a voľne dostupná online, čo významne znižuje finančné náklady na štúdium.
 • Pracujeme s najnovšími vzdelávacími technológiami (aplikácie na učenie jazykov, korpusy, inteligentné vzdelávacie nástroje), ktoré zároveň so študentmi overujeme a skúmame v rámci našich výskumných projektov.
 • Študentom ponúkame pestrú paletu zahraničných aktivít (exkurzie do anglofónnych krajín, mobility na zahraničné univerzity účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach).

Podrobné informácie o pedagogickej činnosti KAJL získa záujemca tu.

 

Vedecké a výskumné aktivity

Trnavská univerzita v Trnave je výskumnou univerzitou, ktorá kladie dôraz na vedeckovýskumnú činnosť svojich pracovísk. Výskum je neoddeliteľnou súčasťou práce aj na KAJL (pozri sekciu Veda a výskum). Všetci naši učitelia sú vedecky aktívni a svoje najnovšie výskumné výsledky priebežne integrujú do výučby, aby mali študenti k dispozícii najnovšie poznatky. Svoje výskumné výsledky pracovníci KAJL prezentujú na medzinárodných podujatiach a samotná KAJL každoročne organizuje dve medzinárodné vedecké konferencie:

 • Language, Literature and Culture in Education
 • Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Do výskumu sú cielene zapájaní aj študenti, čo im umožňuje získať hlbšie vedomosti a rozvinúť si vlastné analytické a výskumné zručnosti potrebné pre budúcu kariéru, či už v pedagogickej praxi, v jazykovom priemysle alebo v postgraduálnom štúdiu. V súčasnosti na katedre pracujú dve študentské výskumné skupiny:

 • CALL Club (CALL = Computer assisted language learning)
 • Translatologický krúžok

 

Život mimo učební

Na spríjemnenie nášho akademického života študenti a učitelia KAJL pravidelne organizujú viacero spoločenských podujatí:

 • St Patrick´s Day (v spolupráci s Veľvyslanectvom Írskej republiky)
 • Európsky deň jazykov (v spolupráci s European Centre for Modern Languages v Grazi)
 • Awesome University Scavenger Hunt (zoznamovacia akcia pre študentov 1. ročníka)
 • Týždeň vedy a techniky
 • Ugly Christmas Sweater Party.

Na KAJL nie sú klimatické zmeny a ochrana nášho životného prostredia len témami pre zdvorilostnú anglickú konverzácie. Vyhlásili sme iniciatívu We Go Green a s podporou našich študentov sa snažíme byť Zelenou katedrou.

Ako prežiť na Trnavskej univerzite: Manuál pre prváka