Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko

Charakteristika pracoviska

Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (KAJaL PdF TU) ponúka v akreditovaných študijných programoch štúdium anglického jazyka a literatúry v bakalárskom (Bc.) a v magisterskom (Mgr.) stupni štúdia. V oboch stupňoch štúdia sa anglický jazyk a literatúra študuje v kombinácii s iným predmetom. V novo akreditovaných študijných programoch katedra ponúka nové povinné, povinne voliteľné a výberové predmety v súlade s potrebami a požiadavkami praxe.

Štúdium anglického jazyka a literatúry na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia je zamerané na kvalitnú odbornú prípravu budúcich učiteľov jazykov, ktorí nájdu uplatnenie kvalifikovaných učiteľov na základných a stredných školách alebo v iných oblastiach, kde sa vyžaduje znalosť anglického jazyka.

Študenti anglického jazyka a literatúry majú počas štúdia možnosť osvojiť si celý komplex jazykovedných, literárno-vedných a didaktických poznatkov, nadobudnúť vysokú kompetenciu v jazykových zručnostiach a aplikovať získané poznatky v pedagogickej praxi na cvičných školách pod vedením skúsených cvičných učiteľov a fundovaných didaktikov.

V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov KAJaL PdF TU má oprávnenie realizovať rigorózne konania so zameraním na teóriu vyučovania anglického jazyka a literatúry.


Galérie katedry