Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko

prezentácia

  Výhody štúdia na KAJL

  alebo čím sa líšime od iných katedier angličtiny

  • Vyučovanie zabezpečuje medzinárodný tím vysokoškolských učiteľov, zložený zo skúsených a vysokokvalifikovaných expertov i začínajúcich entuziastických kolegov. V akademickom roku 2022/23 náš tím tvori učitelia zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Bieloruska, Veľkej Británie a Írskej republiky, ktorí na katedru prinášajú svoje rôzne akademické skúsenosti a prispievajú k vytváraniu medzinárodnej vzdelávacej komunity.
  • Pestré medzinárodné spoločenstvo tvoria aj naši študenti. V akademickom roku 2022/23 máme študentov zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Srbska, Španielska, Portugalska, Turecka, Kazachstanu a Egypta), čo z našej katedry vytvára zaujímavé a dynamické interkultúrne prostredie.
  • Ponúkame flexibilné štúdium v kombinovanej forme (väčšinu našich predmetov je možné absolvovať v prezenčnej a dištančnej forme prostredníctvom platforiem MOODLE a MS Teams), ktorá redukuje čas fyzicky strávený v škole, a tým študentom šetrí prostriedky na dopravu a ubytovanie.
  • Široká ponuka povinne voliteľných a voliteľných predmetov umožňuje študentom prispôsobenie si obsahu štúdia svojim preferenciám a záujmom.
  • Študenti majú k dispozícii bohatú škálu moderných študijných zdrojov, z ktorých veľká časť je elektronická (elektronické učebnice a skriptá, nahrávky prednášok, audio učebnice, online kvízy, interaktívne zdroje atď.) a voľne dostupná online, čo významne znižuje finančné náklady na štúdium.
  • Pracujeme s najnovšími vzdelávacími technológiami (aplikácie na učenie jazykov, korpusy, inteligentné vzdelávacie nástroje), ktoré zároveň so študentmi overujeme a skúmame v rámci našich výskumných projektov.
  • Študentom ponúkame pestrú paletu aktivít v zahraničí (exkurzie do anglofónnych krajín, mobility na zahraničné univerzity účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach).

  Podrobné informácie o pedagogickej činnosti KAJL získa záujemca tu.

   

  Vedecké a výskumné aktivity

  Trnavská univerzita v Trnave je výskumnou univerzitou, ktorá kladie dôraz na vedeckovýskumnú činnosť svojich pracovísk. Výskum je neoddeliteľnou súčasťou práce aj na KAJL (pozri sekciu Veda a výskum). Všetci naši učitelia sú vedecky aktívni a svoje najnovšie výskumné výsledky priebežne integrujú do výučby, aby mali študenti k dispozícii najnovšie poznatky. Svoje výskumné výsledky pracovníci KAJL prezentujú na medzinárodných podujatiach a samotná KAJL každoročne organizuje dve medzinárodné vedecké konferencie:

  • Language, Literature and Culture in Education
  • Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

  Do výskumu sú cielene zapájaní aj študenti, čo im umožňuje získať hlbšie vedomosti a rozvinúť si vlastné analytické a výskumné zručnosti potrebné pre budúcu kariéru, či už v pedagogickej praxi, v jazykovom priemysle alebo v postgraduálnom štúdiu. V súčasnosti na katedre pracujú dve študentské výskumné skupiny:

  • CALL Club (CALL = Computer assisted language learning)
  • Translatologický krúžok

   

  Život mimo učební

  Na spríjemnenie nášho akademického života študenti a učitelia KAJL pravidelne organizujú viacero spoločenských podujatí:

  • St Patrick´s Day (v spolupráci s Veľvyslanectvom Írskej republiky)
  • Európsky deň jazykov (v spolupráci s European Centre for Modern Languages v Grazi)
  • Awesome University Scavenger Hunt (zoznamovacia akcia pre študentov 1. ročníka)
  • Týždeň vedy a techniky
  • Ugly Christmas Sweater Party.

  Na KAJL nie sú klimatické zmeny a ochrana nášho životného prostredia len témami pre zdvorilostnú anglickú konverzácie. Vyhlásili sme iniciatívu We Go Green a s podporou našich študentov sa snažíme byť Zelenou katedrou.

  Kvalifikačné profily našich absolventov

  KAJL zabezpečuje vzdelávanie v nasledujúcich študijných programoch a pre nasledujúce kvalifikácie (podľa Národnej sústavy kvalifikácií SK-ISCO):

  Bakalárske študijné programy

  1) Anglický jazyk a anglofónne kultúry v odbore Filológia (denná forma) 

  • 1431003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry;
  • 1439001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva;
  • 3332004 Kultúrno-osvetový pracovník;
  • 3339001 Kultúrny agent;
  • 3359021 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
  • U2643001-00156 Prekladateľ cudzích jazykov

  Absolvent je oprávnený vykonávať viazanú živnosť s predmetom podnikania "Vyučovanie v odbore cudzích jazykov" alebo "Prekladateľské a tlmočnícke služby". 

  2) Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy – jednopredmetové (denná a externá forma)

  • U2359001-00459 Pedagogický asistent
  • U2643001-00156 Prekladateľ cudzích jazykov

  Absolvent je oprávnený vykonávať viazanú živnosť s predmetom podnikania "Vyučovanie v odbore cudzích jazykov" alebo "Prekladateľské a tlmočnícke služby".

  3) Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy – v kombinácii (denná forma)

  • U2359001-00459 Pedagogický asistent
  • U2643001-00156 Prekladateľ cudzích jazykov

  Absolvent je oprávnený vykonávať viazanú živnosť s predmetom podnikania "Vyučovanie v odbore cudzích jazykov" alebo "Prekladateľské a tlmočnícke služby".

  Magisterské študijné programy

  Anglický jazyk a anglofónne kultúry v odbore Filológia (denná forma)

  • 1431003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry;
  • 1439001 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva;
  • 3332004 Kultúrno-osvetový pracovník;
  • 3339001 Kultúrny agent;
  • 3359021 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
  • U2643001-00156 Prekladateľ cudzích jazykov

  Absolvent je oprávnený vykonávať viazanú živnosť s predmetom podnikania "Vyučovanie v odbore cudzích jazykov" alebo "Prekladateľské a tlmočnícke služby". 

  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy – jednopredmetové (denná a externá forma; absolvent je kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka a literatúry pre všetky typy a stupne škôl a vzdelávacích inštitúcií - vrátane jazykových škôl a krúžkov od MŠ po kluby dôchodcov)

  • U2341002-00446 Učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • 2330001-00445 Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy
  • U2353001-00448 Učiteľ jazykovej školy

  Absolvent je oprávnený vykonávať viazanú živnosť s predmetom podnikania "Vyučovanie v odbore cudzích jazykov" alebo "Prekladateľské a tlmočnícke služby".

  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy – v kombinácii (denná forma; absolvent: kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka a literatúry a ďalšieho predmetu pre 2. stupeň ZŠ a SŠ)

  • U2341002-00446 Učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • 2330001-00445 Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy
  • U2353001-00448 Učiteľ jazykovej školy

  Absolvent je oprávnený vykonávať viazanú živnosť s predmetom podnikania "Vyučovanie v odbore cudzích jazykov" alebo "Prekladateľské a tlmočnícke služby".

  Doktorandský študijný program

  • Teória jazykového a literárneho vzdelávania v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy (denná a externá forma; absolvent: samostatný vedecký pracovník, vysokoškolský pedagóg v oblasti lingvodidaktiky a literárneho vzdelávania)

  Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

  • Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov "Odborová didaktika" v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy

  Rigorózne konania

  • PaedDr. – Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy
  • PhDr. - Anglický jazyk a anglofónne kultúry v odbore Filológia

  Rozširujúce štúdium (2- ročné)

  • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry pre absolventov vysokých škôl – kvalifikovaných učiteľov 1. a 2. stupňa vzdelávania.

  Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

  V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov zabezpečujeme:

  • Individuálne kurzy kontinuálneho vzdelávania učiteľov (CLIL, digitalizácia jazykového vzdelávania, inkluzívne vyučovanie cudzích jazykov)
  • Doplňujúce pedagogické štúdium – predmety didaktiky anglického jazyka a literatúry (2-ročné)
  • Atestácie učiteľov 1. a 2. stupňa

   

  Ako prežiť na Trnavskej univerzite: Manuál pre prváka