Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Uplatniteľnosťou absolventov sa zaoberá aj vnútorný systém kvality univerzity.

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Profil absolventa

Absolventi magisterského stupňa študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo sú odborníci v oblasti sociálno­‑výchovnej činnosti s deťmi a mládežou v komplexe celoživotnej starostlivosti o človeka. Disponujú znalosťami z aplikovaných filozoficko­‑etických, pedagogických, psychologických, sociologických a ďalších spoločenskovedných disciplín, ktoré poskytujú kvalitatívne vyšší stupeň znalostí a zručností nadväzujúc na predchádzajúci kompatibilný bakalársky stupeň štúdia.

Cieľom štúdia je pripraviť odborníka na edukačnú činnosť realizovanú vo voľnom čase, sprevádzanie jedinca v procese socializácie, vzdelávania a osvety, prispievajúce k zvyšovaniu celkovej kvality života, poskytovanie preventívnych, poradenských služieb a sociálno­‑pedagogickej intervencie v náročných životných situáciách, na reedukačnú prácu a inklúziu jedincov so špecifickými sociálno­‑výchovnými potrebami. Absolventi sú schopní identifikovať širší vývinový a socio­‑kultúrny kontext dieťaťa a mladého človeka. Vo vymedzených oblastiach sú v pozícii sociálneho pedagóga kompetentní plánovať a projektovať sociálno­‑výchovné činnosti a realizovať prevenciu, sociálnu, poradenskú a konzultačnú činnosť, tiež intervenciu, reedukáciu a socioterapiu a hodnotiť ich priebeh. V pozícii vychovávateľa sú kompetentní plánovať, projektovať a realizovať výchovno­‑vzdelávacie činnosti jednak intaktných detí a tiež detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, identifikovať a vytvárať nové postupy a formy voľnočasových ponúk.

Uplatnenie absolventa v zmysle platných legislatívnych dokumentov

  1. Ako pedagogický zamestnanec v pozícií vychovávateľa:
  • v rezorte školstva v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (v školskom klube detí, centrách voľného času, školskom internáte, špeciálno­‑výchovných zariadeniach),
  • v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách (v detských domovoch, krízových strediskách),
  • v neziskovom sektore v pozícií pracovníka s mládežou alebo animátora voľnočasových aktivít (napr. v detskom letnom tábore), tiež v komerčnej alebo súkromnej sfére ako odborník na neformálnu edukáciu.
  1. Ako odborný zamestnanec v pozícii sociálneho pedagóga:
  • v rezorte školstva v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ako profesionálny sociálny pedagóg v materských, základných a stredných školách, v školských poradenských zariadeniach (centrách pedagogicko­‑psychologického poradenstva a prevencie), v špeciálnych výchovných zariadeniach (diagnostické centrum, reedukačné zariadenie, liečebno­‑výchovné sanatórium), v školských internátoch a pod.),
  • v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, kde môže pôsobiť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v poradenskej činnosti v oblasti sociálnych služieb a v zmysle ďalších zákonných noriem, kde môže pôsobiť ako odborný zamestnanec v štátnej správe a samospráve (kuratela, centrá poradenských služieb, sociálne služby mesta, úrady práce),
  • v rezorte spravodlivosti v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody, ako pedagóg v penitenciárnej starostlivosti. Tiež spĺňa predpoklady v zmysle zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ďalšie špecializované vzdelávanie a následné vykonávanie probačnej a mediačnej práce na transparentné riešenie mimosúdnych sporov (penitenciárna a postpenitenciárna práca).
  • V neziskovom sektore môže v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, pracovať v rôznych občianskych združeniach, nadáciách a spolkoch, ktorých funkciou je sociálno­‑výchovná činnosť (združenia pre deti a mládež, resocializačné zariadenia a pod.).
  • V oblasti dobrovoľníctva v dobrovoľníckych organizáciách a podnikateľskom sektore (preventista, osvetový pracovník, startupista).