Skočiť na hlavný obsah

Atestácie

Základné informácie

Trnavská univerzita v Trnave je podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) atestačnou organizáciou na organizovanie 1. a 2. atestácie pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) na základe oprávnenia na organizovanie atestácií č. 3/2020‑AT, ktoré jej bolo vydané MŠVVaŠ SR dňa 26. 10. 2020.

Žiadosť o vykonanie atestácie vrátane atestačného portfólia podáva žiadateľ v elektronickej aj tlačenej forme.

Prvú atestáciu môže PZ alebo OZ vykonať najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný PZ alebo samostatný OZ. Druhú atestáciu môže PZ alebo OZ vykonať najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa PZ s prvou atestáciou alebo OZ s prvou atestáciou.

Trnavská univerzita v Trnave organizuje atestačný proces v súlade s § 59 – 62 zákona a § 7 vyhlášky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji (ďalej len „vyhláška“) pre kategóriu alebo podkategóriu:

 • učiteľ materskej školy,
 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy,
 • učiteľ jazykovej školy,
 • vychovávateľ.

Prílohou k žiadosti je atestačné portfólio pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Atestačné portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, ktorými sú najmä:

 • doklady o
  • získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania (vysvedčenia, diplomy…),
  • absolvovaní programu vzdelávania (osvedčenia, certifikáty, potvrdenia…),
 • doklady preukazujúce tvorivú činnosť PZ a OZ (publikačná činnosť, učebné zdroje, posudky, opis pedagogickej skúsenosti, recenzie, externé hodnotenie…) alebo
 • potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.

Trnavská univerzita v Trnave do 60 dní od prijatia žiadosti:

 • posúdi atestačné portfólio,
 • určí spôsob a formu doplnenia atestačného portfólia vrátane lehoty na doplnenie,
 • odporučí absolvovanie predatestačného vzdelávania, ak je to potrebné,
 • určí termín obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky alebo
 • zamietne žiadosť pre nedostatočnú kvalitu atestačného portfólia.

 

Poplatok za atestáciu je 47 €.

Poplatok uhraďte na číslo účtu:

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199
Variabilný symbol: 0219111
Špecifický symbol: 20041

Žiadosť o vykonanie atestácie, doklady o vzdelaní, CD/USB, doklad o platbe, atestačné portfólio zašlite na adresu:

Mgr. Ľubica Valčuhová
Študijné oddelenie

Pedagogická fakulta TU
Priemyselná 4

918 43  Trnava

 

 

V prípade potreby kontaktujte koordinátora atestácií na Pedagogickej fakulte TU:

doc. Mgr. Dana Masaryková, PhD. – dana.masarykova [at] truni.sk