• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 521
  Klapka: 541
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (Mgr.; 1999 – 2004)
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PaedDr.; 2009)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Bc.; 2012)

Ďalšie vzdelávanie

Certifikované kurzy:

kariérové poradenstvo v podmienkach sluchového postihnutia (2006)

tlmočník posunkového jazyka nepočujúcich – III. kategória (2009)

medzinárodný posunkový systém a jeho tlmočenie pre nepočujúcich tlmočníkov (2010)

lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka (2012)

lingvistické koncepty a zásady prekladu pre slovenský posunkový jazyk (2017)

Priebeh pracovných pomerov

 • od r. 2020 odborný asistent v odbore filológia slovenského posunkového jazyka na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, študijný program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich (plný úväzok)

Ďalšie pedagogické, odborné a lektorské činnosti

 • september 2004 – september 2007 – špeciálny pedagóg (učiteľ a vychovávateľ) v Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave (plný úväzok)
 • apríl 2007 – december 2009 – šéfredaktor časopisu Infonep v občianskom združení Asociácia Nepočujúcich Slovenska v Bratislave (plný úväzok)
 • február – máj 2008 – pedagóg voľného času v Jazykovom centre Ulita v Stredisku záujmovej činnosti pri Strednej, základnej a materskej škole pre sluchovo postihnutých na Výmolovej ulici v Prahe (skrátený pracovný úväzok)
 • marec 2010 – október 2012 – lektor slovenského posunkového jazyka, školiteľ kurzu lektorského minima pre lektorov slovenského posunkového jazyka, konzultant posunkového jazyka a referent kultúry nepočujúcich v občianskom združení Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich v Bratislave (plný úväzok)
 • november 2010 – júl 2013 – prekladateľ webových stránok pre konferenciu do medzinárodného posunkovania – v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (práca na dohodu)
 • február 2012 – júl 2013 – vyučujúci dvoch predmetov Úvod do posunkových jazykov pre informatikov a Úvod do posunkových jazykov pre jazykovedcov v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (práca na dohodu)
 • september 2012 – júl 2013 – špeciálny pedagóg (vychovávateľ) v Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave (plný úväzok)
 • august 2013 – december 2014 – odborný pracovník na oddelení posunkového tlmočníctva v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (plný úväzok)
 • október 2013 – doteraz – externý programový pracovník RTVS – moderátor Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku v Rozhlase a televízii Slovenska v Bratislave (zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou)
 • január – jún 2015 – odborný pracovník na oddelení posunkového tlmočníctva v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (skrátený pracovný úväzok)
 • február 2015 – doteraz – odborný pracovník v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave (skrátený pracovný úväzok); v rámci pracovnej náplni aj:
 • február 2016 – december 2018 – lektor kurzu slovenského posunkového jazyka na Univerzite Komenského
 • február 2017 – doteraz – lexikograf Prekladového slovníka slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 • január 2019 – doteraz – lexikograf slovníka Dictio: Viacjazyčný výkladový slovník online otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – posunková zásoba slovenského posunkového jazyka
 • júl 2015 – december 2018 – odborný konzultant, jazykovedec českého posunkového jazyka v tíme pre vytváranie všeobecnej posunkovej zásoby českého posunkového jazyka v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (práca na dohodu)
 • február – júl 2016 – odborný konzultant v oblasti jazykovedy a lexikografie českého posunkového jazyka vo vzťahu k slovníku a odborný konzultant v oblasti medzinárodného posunkovania vo vzťahu k slovníku na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (práca na dohodu)
 • júl – november 2017 – lexikograf slovníka Posunky.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz): Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka v občianskom združení Spolok nepočujúcich pedagógov v Bratislave (práca na dohodu)
 • apríl 2017 – máj 2020 – konzultant slovenského posunkového jazyka pre projekt Biblia pre nepočujúcich otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (práca na dohodu)
 • júl 2020 – doteraz – externý pracovník na Ústave jazykovedy a baltistiky na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, odbor Tlumočnictví českého znakového jazyka (práca na dohodu)

Výber z publikačnej činnosti

 • Domancová, Iris – Vojtechovský, Roman. Slovenský posunkový jazyk: špecifický vyučovací predmet pre žiakov so sluchovým postihnutím – jazyková úroveň A1, A2, B1. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2016. 78 s. ISBN 978­‑80­‑8118­‑184­‑9.
 • Gálová, Denisa – Holubová, Veronika – Vojtechovský, Roman. Rozprávky v posunkovom jazyku. [DVD]. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2008.
 • Strachoňová, Hana – Vojtechovský, Roman – Wagnerová, Jana. Zpracovávání obecné slovní zásoby ve výkladovém slovníku českého znakového jazyka on­‑line: Poznámky k lingvistické metodologii. [plagát]. In Medzinárodná letná škola 2014 : Aktuálne problémy v lingvistike posunkových jazykov na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, 25. – 29. 8. 2014.
 • Vojtechovská, Veronika – Vojtechovský, Roman. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. [kniha a DVD]. Bratislava : Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. 244 s. ISBN 978­‑80­‑970601­‑2­‑1.
 • Vojtechovský, Roman – Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. [kniha a DVD]. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. 62 s. ISBN 978­‑80­‑969695­‑5­‑5.
 • Vojtechovský, Roman – Vojtechovská, Veronika. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. In Palecsková, Dana a kol., ed. Rara Avis : Zborník z VIII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave, 2011, s. 233–240. ISBN 978­‑80­‑8105­‑267­‑5.
 • Vojtechovský, Roman a kol. Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti. [online]. Bratislava : Snepeda, 2020. Dostupné na: ⟨https://read.​bookcreator.​com/​K7yo0yhcFzRw211Yug0UmCWuWC72/​EOaPf8FnSA6lRc98nf_​xMQ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • Vojtechovský, Roman, ed. Dramatická výchova a Sign Writing ako prostriedky vo výchove a vzdelávaní sluchovo postihnutých. [zborník]. Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007. 50 s. ISBN 978­‑80­‑969695­‑3­‑1.
 • Vojtechovský, Roman, ed. Knižnica ticha. [online]. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2019. Dostupné na: ⟨http://www.​snepeda.​sk/​Kniznica­‑ticha.​html otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • Vojtechovský, Roman, ed. Posunky.sk : Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka. [online]. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2018. Dostupné na: ⟨https://www.​posunky.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • Vojtechovský, Roman, ed. Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom. [zborník]. Lučenec : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2007. 58 s. ISBN 978­‑80­‑969695­‑0­‑0.
 • Vojtechovský, Roman. AD: Posunková reč alebo posunkový jazyk? In Mosty inklúzie, 2016, č. 9, s. 15–17. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​nrozp­‑mosty.​sk/​images/​09­‑2016/​Mosty_​09_​2016.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 1,75 MB (1,67 MiB), 10. 1. 2017⟩.
 • Vojtechovský, Roman. Aktuálne otázky tlmočenia pre študentov so sluchovým postihnutím v terciárnom vzdelávaní. In Mosty inklúzie, 2015, č. 7, s. 55–60. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​nrozp­‑mosty.​sk/​images/​07­‑2015/​mosty_​201507.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2,14 MB (2,04 MiB), 8. 1. 2016⟩.
 • Vojtechovský, Roman. Dôraz na porozumenie rozdielu medzi slovenským posunkovým jazykom a posunkovanou slovenčinou na kurze lektorského minima pre lektorov SPJ. In Gaudium, roč. XIX, 2015, č. 3, s. 26–27. ISSN 1335­‑2865.
 • Vojtechovský, Roman. Historické zmeny formy posunkov. In Infonep, 2009, roč. III, č. 7–8, s. 33–34. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Humor komunity nepočujúcich. In Cehlárik, Jaroslav, ed. II. medzinárodný festival humoru komunity Nepočujúcich – 16. – 19. 11. 2006. [bulletin]. Nitra : Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského. ISBN 978­‑80­‑89245­‑04­‑8.
 • Vojtechovský, Roman. Interpretácia výskumu komparácie posunkovej zásoby slovenského a českého posunkového jazyka pre oblasť rodina In Palecsková, Dana a kol., ed. Rara Avis IX. 1. diel – jazykoveda : Zborník z IX. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave, 2012, s. 253–264. ISBN 978­‑80­‑8105­‑403­‑7.
 • Vojtechovský, Roman. Je slovenský posunkový jazyk závislý na slovenskom hovorenom jazyku? Nie! In Infonep, 2008, roč. II, č. 12, s. 22–24. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Ktorý termín sa má používať – posunková reč alebo (slovenský) posunkový jazyk? In Infonep, 2009, roč. III, č. 9–10, s. 42–43. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Kultúrne prvky komunity Nepočujúcich na kurze posunkového jazyka. In Gaudium, roč. XVIII, 2014, č. 3–4, s. 36–38. ISSN 1335­‑2865.
 • Vojtechovský, Roman. Mnohosť v slovenskom posunkovom jazyku. In Palecsková, Dana a kol. ed. Rara Avis X : Zborník z X. medzinárodnej filologickej konferencie. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave, 2013, s. 219–234. ISBN 978­‑80­‑8105­‑528­‑7.
 • Vojtechovský, Roman. Nemanuálne prostriedky v slovenskom, resp. českom posunkovom jazyku. In Palecsková, Dana a kol., ed. Rara Avis : Zborník z VII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave, 2010, s. 139–144. ISBN 978­‑80­‑8105­‑194­‑4.
 • Vojtechovský, Roman. Novelizovali zákon o posunkovej reči nepočujúcich osôb. [online]. In Mosty inklúzie, 2017, č. 4, s. 22–26. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​nrozp­‑mosty.​sk/​images/​04­‑2017/​Mosty_​inkluzie_​oktober_​fin.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 1,73 MB (1,65 MiB), 31. 10. 2017⟩.
 • Vojtechovský, Roman. Porovnanie podoby znakovej zásoby českého znakového jazyka a slovenského znakového jazyka pre oblasť: rodina. [bakalárska práca]. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovej, 2012. 216 s. Vedúca práce: Andrea Hudáková.
 • Vojtechovský, Roman. Posunková lexéma V TOM má mnoho podôb. In Dudová, Katarína. Varia XXII : Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra : Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ, 2014, s. 457–461. ISBN 978­‑80­‑558­‑0565­‑8. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​juls.​savba.​sk/​ediela/​varia/​22/​Varia22.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 0,00 B (0,00 B), 5. 3. 2015⟩.
 • Vojtechovský, Roman. Posunkové jazyky komunít a domorodcov. In Myslímovinky, 2010, roč. I., č. 3, s. 3–6. Dostupné na: ⟨http://www.​myslim.​sk/​index.​php/​myslimovinky/​2010/​send/​2­‑myslimovinky2010/​23­‑myslimovinky­‑3­‑2010 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • Vojtechovský, Roman. Posunkový jazyk je medzinárodný? Nie! In Infonep, 2008, roč. II, č. 11, s. 29–30. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Posunkový jazyk je pantomíma? Nie! In Infonep, 2008, roč. II, č. 6, s. 29. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Posunkový jazyk je sústava gest? Nie! In Infonep, 2008, roč. II., č. 7–8, s. 37–39. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Posunok a jeho rozdelenie. In Gaudium, roč. XVIII, 2014, č. 1, s. 20–21. ISSN 1335­‑2865.
 • Vojtechovský, Roman. Poznávame slovenský posunkový jazyk : Slovesá v slovenskom posunkovom jazyku. In Gaudium, roč. XVI, 2012, č. 1, s. 16–17. ISSN 1335­‑2865.
 • Vojtechovský, Roman. Pravidlá pohybu úst ako súčasť posunku. In Gaudium, roč. XVIII, 2014, č. 2, s. 20–21. ISSN 1335­‑2865.
 • Vojtechovský, Roman. Prečo surdopédi posunkujú inak ako nepočujúci? In Kročanová, Ľubica – Zubová, Miroslava. Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin XX. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2016, s. 58–69. ISBN 978­‑80­‑89698­‑19­‑6.
 • Vojtechovský, Roman. Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu. [online]. Bratislava : Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK, 2017. Dostupné na: ⟨http://spj.​uniba.​sk/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
 • Vojtechovský, Roman. Slovenské posunky sa majú zjednotiť? Nie! – 1. časť. In Infonep, 2009, roč. III, č. 3, s. 20–21. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Slovenské posunky sa majú zjednotiť? Nie! – 2. časť. In Infonep, 2009, roč. III, č. 4, s. 26–27. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Slovenské posunky sa majú zjednotiť? Nie! – 3. časť. In Infonep, 2009, roč. III, č. 5–6, s. 31. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Slovenský posunkový jazyk má malú posunkovú zásobu? – 1. časť. In Infonep, 2009, roč. III, č. 1, s. 35–36. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Slovenský posunkový jazyk má malú posunkovú zásobu? – 2. časť. In Infonep, 2009, roč. III, č. 2, s. 22–23. ISSN 1337­‑5679.
 • Vojtechovský, Roman. Tlmočnícka služba a štruktúra odboru tlmočníctva na vyššej odbornej škole v Nórsku. In Gaudium, roč. XX, 2016, č. 1, s. 10–11. ISSN 1335­‑2865.
 • Vojtechovský, Roman. Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich. Bratislava : Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, 2011. 272 s. ISBN 978­‑80­‑970601­‑0­‑7.
 • Vojtechovský, Roman. Zoznam prekladových slovníkov slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka/posunkovanej slovenčiny. In Gaudium, roč. XIX, 2015, č. 1, s. 18–19. ISSN 1335­‑2865.
 • Vojtechovský, Roman. Zoznam školských učebníc s posunkovou zásobou. In Gaudium, roč. XIX, 2015, č. 2, s. 25. ISSN 1335­‑2865.
 • Vojtechovský, Roman. Motivovanosť vybraných toponým miest Slovenska v slovenskom posunkovom jazyku. In Simeunovich­‑Skvorstova, Maria a kol., ed. Varia XXIV. : Zborník príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovej, 2019, s. 663–687. ISBN 978­‑80­‑7308­‑757­‑9. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​juls.​savba.​sk/​ediela/​varia/​24/​Varia24.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 0,00 B (0,00 B), 19. 12. 2020⟩.
 • Vojtechovský, Roman. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. In Varia XX : Zborník príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. G. Múcsková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2012, s. 630–639. ISBN 978­‑80­‑970561­‑3­‑1. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​juls.​savba.​sk/​ediela/​varia/​20/​Varia20.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 0,00 B (0,00 B), 10. 12. 2012⟩.
 • Vojtechovský, Roman. Úvod k slovníku. In Cehlárik, Jaroslav a kol. Súčasný slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka. Opoj : Slovenský zväz nepočujúcich, 2019. ISBN 978­‑80­‑570­‑1180­‑0.
 • Vojtechovský, Roman. Vyjadrovanie záporu v slovenskom posunkovom jazyku. In Gajdošová, Katarína – Gregorík, Peter, ed. Varia XXIII : Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2020, s. 327–344. ISBN 978­‑80­‑971690­‑5­‑3. Dostupné na: ⟨ikonahttp://​www.​juls.​savba.​sk/​ediela/​varia/​23/​Varia23.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 0,00 B (0,00 B), 23. 9. 2020⟩.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.