Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

fotografia G. Magalová
Katedra
Katedra slovenského jazyka a literatúry
E‑mail
gabriela.magalovaaaatruni.sk
Miestnosť
525
Klapka
Konzultačné hodiny
štvrtok 12.50 – 14.20

VTC Bc. SJKN: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

VTC PhD. SJL: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., je členkou Katedry slovenského jazyka a literatúry od roku 2008. Po skončení vysokoškolského štúdia v Nitre (dnešná UKF) učila na ZŠ v Hlohovci a v období od r. 1995 – 2008 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre žurnalistiky UKF v Nitre. Prednášala lingvistické disciplíny, všímala si ich prepojenie s mediálnou sférou, osobitnú odbornú pozornosť venovala problematike frazeológie. Titul PhD. získala z oblasti literatúry, konkrétne literatúry pre deti a mládež. V súčasnosti pôsobí na funkčnom mieste docentky Katedry slovenského jazyka a literatúry, prednáša literatúru pre deti a mládež, no takisto disciplíny súvisiace s frazeológiou, jazykom či didaktikou literatúry.

Vydala niekoľko vysokoškolských učebných textov – Frazeológia (nielen) pre žurnalistov (2008), Frazeológia pre pedagogickú prax (2016), Slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 2 (2013), ale tiež monografií (Rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou (2007), Cesta rozprávky (2010) či Meditatívna rozprávka (2013). Publikuje v domácich i zahraničných periodikách, píše recenzie, ale venuje sa takisto vlastnej tvorbe pre deti aj pre dospelých. V spoluautorstve so sestrou fotografkou vydala knihu básní OKA-MIHY (2015), napísala niekoľko seriálov pre detské časopisy Maxík a Zvonček, je autorkou rozhlasových rozprávkových seriálov pre deti. V spolupráci s RTVS autorsky participovala na jazykovo orientovanej rubrike Slovíčka. Vedecky sa ako spoluriešiteľka zapája do rôznych grantov, participujúcich na problematike lingvistiky, literatúry či didaktiky.

 

Vo svojej pedagogickej činnosti sa snaží podporovať kreativitu vysokoškolských študentov, viesť ich k tvorivému písaniu či zdokonaľovaniu sa v oblasti umeleckého prednesu. Každoročne organizuje celouniverzitnú študentskú súťaž Fejtón, ktorá podporuje tvorivosť nielen v oblasti písania, ale aj v oblasti tvorby karikatúry či kresleného vtipu. Je členkou redakčnej rady univerzitného časopisu, odborných časopisov O dieťati, jazyku a literatúre a Bibiana.