Skočiť na hlavný obsah

prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.

Katedra
Katedra slovenského jazyka a literatúry
E‑mail
eva.vitezovaaaatruni.sk
Miestnosť
525
Klapka
Konzultačné hodiny

streda 11.00-12.00

VTC Bc. USJL: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

VTC Mgr. USJL: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

VTC PhD. SJL: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD., pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2013. Výskumné aktivity smeruje do literatúry pre deti a mládež, najmä so zreteľom na historický žáner. Tejto problematike sa venovala v monografiách Historický román pre mládež v interpretácii (2002), Povesti – mikrodejiny regionálnych spoločenstiev (2005), Významové a žánrové charakteristiky povesti (2005), ale sústreďuje sa i na problémy súčasnej literatúry so zameraním na mladého čitateľa. Oblasťou jej vedeckého pôsobenia sú i literárnovzdelávacie a didaktické aktivity s pedagogickým pôsobením na budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Prináša nové podnety nielen v otázkach literárnovedného prístupu, ale najmä v didaktických a metodických východiskách estetickej percepcie detskej literatúry a pri tvorbe efektívnych učebníc. V tomto zmysle sú najprínosnejšie jej publikácie Literárne listy pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl (2004), Literárne listy pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl (2005), Súčasná literatúra a škola (2009), Contemporary slovak literature for children in theory and education (2020) a Moderné metódy vo vyučovaní literatúry I. (2021).