Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko

Charakteristika pracoviska

Katedra zabezpečuje štúdium humanitných disciplín v študijných programoch učiteľstva akademických predmetov a v študijných programoch medziodborového štúdia akademických a štúdia umeleckých a výchovných predmetov. V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov katedra zabezpečuje a realizuje rigorózne konania so zameraním na teóriu vyučovania slovenského jazyka a teóriu vyučovania slovenskej literatúry.

Materiálno­‑technické vybavenie

Vybavenie katedry zodpovedá štandardu, ktorým disponujú analogické pracoviská. Katedra má vlastnú knižnicu s vyhradenými hodinami na štúdium a s vypracovaným výpožičným režimom. Pre potreby vyučovania a výskumu v oblasti fonetiky a fonológie disponuje výpočtovou technikou a nahrávacím zariadením. Katedry je vybavená štandardnou didaktickou technikou, ako napríklad televízne prijímače, videorekordér a reprografická technika. Každá pracovňa je vybavená počítačom s neobmedzeným prístupom na internet.

Výskum

Vedecká orientácia katedry vychádza z jej personálneho zloženia, vekovej štruktúry a odborného zamerania pracovníkov. Katedra sa člení na dve oddelenia – oddelenie jazykovedy a didaktiky slovenského jazyka a oddelenie literárnej vedy a didaktiky slovenskej literatúry. Obe oddelenia vedú skúsení vedeckí a pedagogickí pracovníci. Oddelenie jazykovedy realizuje výskum v oblasti súčasného slovenského jazyka (výskum syntaxe a štylistiky súčasného slovenského jazyka, fonetický výskum), dejín jazyka a slavistiky (onomastika, dialektológia) a didaktiky slovenského jazyka. Oddelenie literárnej vedy sa orientuje na výskum staršej slovenskej literatúry, slovenskej medzivojnovej literatúry, genologický výskum, výskum slovenskej literatúry po r. 1945 a výskum v oblasti didaktiky literatúry.

Členovia katedry sa aktívne zúčastnili alebo zúčastňujú na realizácii týchto výskumných úloh: VEGA 2/1077/21/2001, 2/4011/99, 2/7003/22, 2/7015/22, 2/3155/23, 2/1210/94, 2/5071/98, 2/5123/2001, 1/01412/04, 1/0884/08, 2/132/11, 1/0510/12 a APVV 0085/10.

Vedeckú aktivitu pracovníkov dokumentuje aj ich členstvo v redakčných radách odborných časopisov, v domácich aj medzinárodných odborných združeniach a vedeckých radách, pozvané prednášky na zahraničných univerzitách, ale takisto aj ich publikačná činnosť v podobe vedeckých monografií, vedeckých štúdií v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch a vedeckých či odborných časopisoch, vysokoškolských učebníc, ale aj učebníc slovenského jazyka a literatúry pre základné a stredné školy.