Skočiť na hlavný obsah

Medzinárodné vzťahy

Medzinárodná spolupráca Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF TU

Vedeckovýskumné, pedagogické a organizačné aktivity katedra napĺňa aj prostredníctvom pomerne úzkej a primerane sa rozvíjajúcej metodickej, vedeckovýskumnej a prezentačnej spolupráce s príbuznými zahraničnými vedeckovýskumnými alebo univerzitnými pracoviskami, o čom svedčí aj prednášateľská činnosť pracovníkov katedry na zahraničných konferenciách, na zahraničných vedeckovýskumných ústavoch alebo na krátkodobých či dlhodobých pobytoch na zahraničných univerzitách a zasa zahraničných hostí na pôde katedry. Do tohto prehľadu nezaraďujeme pobyty študentov alebo pedagógov v rámci programu Erasmus.

Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i. Praha

Účasť študentov na pravidelnej Študentskej literárnovednej konferencii, účasť pedagógov katedry v medzinárodnej porote tejto súťaže.

Ústavu pro jazyk český AV ČR v. v. i. Praha

Spolupráca v realizácii a prezentácii aktuálnych výskumov s Oddelením onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Medzinárodný komitét slavistov

Zastupovanie Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Komisii pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v Lodži (doc. PhDr. J. Hladký, PhD.).

Oddelenie onomastiky a etymológie Inštitútu ukrajinského jazyka Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve

(Otdel onomastyky ta etimolohiji, Instytut ukrajinskoji movy NANU Kyjiv; Ukrajina) Metodická, vedeckovýskumná a prezentačná spolupráca s vedením oddelenia onomastiky a etymológie Inštitútu ukrajinského jazyka Národnej akadémie vied Ukrajiny.

Višegrádsky fond – Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta – Univerzita Loranda Eotvosa Budapešť – Univerzita Kazimíra Veľkého Bydgoszc – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity (KSJaL) – University of Scheffield (spoluorganizácia konferencie Socialist Realism in Eastern and Central European Literatures: Origins, Institutions, Discourses. University of Sheffield, UK, 15–16 March 2013).

Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta

Členstvo v redakčnej rade časopisu Didaktické studie (prof. PaedDr. R. Bílik, CSc.).

Univerzita v Ľubľane, Filozofická fakulta (Slovinsko)

Organizačná, pedagogická a prezentačná spolupráca so slovenským lektorátom na Univerzite v Ľubľane (doc. PhDr. A. Rýzková, CSc., prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.).

Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii (Bulharsko)

Zmluvne formalizovaná spolupráca PdF TU so slavistickým a slovakistickým pracoviskom UsKO v Sofii, prednášateľská činnosť.

Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave

Spolupráca pri tvorbe kolektívnej monografie Malura, J. – Tomášek, M. (eds.) Město, vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava : Ostravská univerzita, 2011; členstvo v odborovej rady pre doktorandské štúdium v odbore literárna veda (prof. PaedDr. R. Bílik, CSc.) a členstvo v redakčnej rade časopisu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (prof. PaedDr. E. Vitézová, PhD.), recipročné prednáškovo­‑študijné pobyty pedagógov:

  • študijno­‑prednáškový pobyt na Katedre českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v r. 2013 – doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.;
  • študijno­‑prednáškový pobyt na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v r. 2014 – doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.

Katedra slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode (Ukrajina)

(Kafedra slovackoji filolohiji Filolohičnoho fakuľteta Užhorodskoho nacionaľnoho universytetu; Ukrajina) Recipročná prednášková, vedeckovýskumná a prezentačná spolupráca. 26. novembra 2014 bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci.

 

Okrem dlhodobej zahraničnej spolupráce s uvedenými pracoviskami členovia katedry krátkodobo participovali a príležitostne stále participujú na jednotlivých projektoch alebo podujatiach Humboldtovej univerzity v Berlíne (Nemecko), Univerzity v Bukurešti (Rumunsko), Černovickej národnej univerzity (Ukrajina) a pod.

 


Skúste tiež náš archív.