Skočiť na hlavný obsah

Vedeckovýskumná a umelecká činnosť

Vedecké zameranie katedry pedagogických štúdií

Vedecké a výskumné zameranie pracoviska súvisí s jeho vzdelávacím profilom a premieta sa do riešených vedeckých projektov, od ktorých sa tematicky odvíja aj publikačná činnosť členov katedry. Môžeme ho syntetizovať do nasledujúcich oblastí:

  1. základný výskum zameraný na historickú a filozoficko­‑antropologickú analýzu pedagogického myslenia s teoretickým fundovaním v oblasti filozofie výchovy a dejín výchovy a vzdelávania (aktuálne skúmanie vývoja pedagogického myslenia, školstva a vzdelávania na Slovensku v období socializmu);
  2. základný výskum zameraný na oblasť inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne a aplikovaný výskum zameraný na overenie konceptu inkluzívnej edukácie a jej možností v praxi (príčiny úspešnosti a neúspešnosti inkluzívneho vzdelávania na rôznych typoch škôl, možnosti inkluzívnej edukácie vo vzťahu k rómskym žiakom, výskyt sociálno­‑patologických javov v inkluzívnej edukácii a pod.);
  3. základný a aplikovaný výskum zameraný na oblasť konceptu prosociálnosti a výchovy charakteru ako východísk aktuálnej koncepcie predmetu etická výchova na Slovensku;
  4. aplikovaný výskum v oblasti rozvoja kultúry školy, tvorby profesijných učiacich sa komunít učiteľov a didaktickej reflexie;
  5. aplikovaný výskum zameraný na analýzu socioprávnych a socioterapeutických postupov a ich implementáciu do obsahu vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo s cieľom prepojenia vysokoškolskej výučby 1. a 2. stupňa s reálnou praxou.