Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko

Katedra pedagogických štúdií zabezpečuje pregraduálnu prípravu v študijných programoch učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii, učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii a v neučiteľskom jednoodborovom študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, vo všetkých v bakalárskom aj magisterskom stupni. Katedra poskytuje vzdelanie aj v 3. stupni vysokoškolského štúdia, v doktorandskom študijnom programe pedagogika. Študijné programy sociálna pedagogika a vychovávateľstvo a pedagogika zabezpečuje v dennej aj externej forme.

Pracovníci katedry participujú aj na výučbe disciplín pedagogicko­‑psychologického a sociálno­‑vedného základu v programoch učiteľského vzdelávania. V oblasti ďalšieho vzdelávania poskytuje atestačné vzdelávanie pre učiteľov etickej výchovy. Vedecké zameranie katedry vychádza zo zamerania pracovníkov katedry a ich vedeckých projektov (bližšie časť Veda a výskum). Katedra je situovaná v priestoroch budovy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na Priemyselnej ul. 4. Pracovisko má štandardné materiálne a technické vybavenie a tiež príručnú knižnicu katedry, určenú pre jej zamestnancov a študentov.

Historický exkurz

1992 – 1993

Pedagogická fakulta je jednou z dvoch konštitutívnych fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave. V prvých dvoch rokoch jej existencie boli učitelia pedagogických a psychologických disciplín členmi Katedry humanitných vied. Poslaním katedry bolo zabezpečiť výučbu a odbornú garanciu základných pedagogických a psychologických disciplín adeptov učiteľstva pre I. a II. stupeň základných škôl.

1993 – 1999

V akademickom roku 1993/1994 bola zriadená Katedra pedagogiky a psychológie. Významný podiel na jej konštituovaní mal doc. PhDr. Jozef Kapucian, CSc., ktorý na fakulte pôsobil od jej vzniku. Spoločne s prvým vedúcim katedry, doc. PhDr. Miroslavom Špánikom, CSc., pripravovali jej profil a personálne obsadenie. Súčasťou katedry bola sekcia dramatickej výchovy a oddelenie etickej výchovy (od r. 1994).

1999 – 2003

Vzhľadom na široký odborný profil Katedry pedagogiky a psychológie vznikli v akademickom roku 1999/2000 dve samostatné katedry: Katedra pedagogiky (naďalej ju viedol doc. Špánik) a Katedra psychológie a etickej výchovy (vedúcim katedry bol prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc., od r. 2003 Mgr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.).

2003 – 2004

Vzhľadom na novú štruktúru študijných odborov vedenie Pedagogickej fakulty v akademickom roku 2003/2004 rozhodlo o vytvorení samostatnej Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a Katedry pedagogiky a psychológie, ktorej vedením bol poverený doc. PhDr. Jozef Kapucian, CSc. Katedra zabezpečovala sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ pre všetky učiteľské študijné programy, študijný program učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii a od roku 2002 nový študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.

2005 –

Od 1. februára 2005 sa vedúcou katedry stala doc. Ing. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD. Vedecká rada Pedagogickej fakulty v Trnave schválila dňa 2. júna 2005 nový názov katedry a to Katedra pedagogických štúdií. Katedra sa člení na tri oddelenia: oddelenie pedagogických disciplín, oddelenie psychologických disciplín a oddelenie filozoficko­‑etických disciplín. V roku 2008 katedra získala akreditáciu doktorandského študijného programu pedagogika. V rokoch 2014 až 2016 katedru viedol doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. a od novembra 2016 opäť prof. Blanka Kudláčová. V roku 2020 katedra získala akreditáciu na prípravu študentov v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii.