Skočiť na hlavný obsah

Projekty

 

Režimová angažovanosť vs. tichá rezistencia v totalitnej edukácii na Slovensku

 

(č. 1/0190/24)

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Šuhajdová, Rajský, Wiesenganger, Gubricová, Liberčanová, Jakabčin, Matejovič, Bubeník
Obdobie riešenia: 2024 – 2027

 

Medzera medzi morálnym uvažovaním a konaním a jej pedagogické preklenutie v podmienkach realizácie predmetu etická výchova

The gap between moral reasoning and action and its pedagogical bridging in the conditions of the implementation of the subject of ethical education

(č. 1/0143/23)

Vedúci projektu: PhDr. Andrej Rajský, PhD., univerzitný profesor
Členovia riešiteľského tímu: Bačkorová, Brestovanský, Kudláčová, Kusý, Martincová, Wiesenganger
Obdobie riešenia: 2023 – 2026
 
 
Sloboda vs. nesloboda vo vzdelávaní a výchove na Slovensku v období rokov 1948 – 1989 
Freedom versus Unfreedom in Education in Slovakia in 1948 – 1989
 
(č. 1/0106/20)
 
Vedúci projektu: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Šuhajdová, Rajský, Bizová, Wiesenganger, Gubricová, Liberčanová, Blusková, Jakabčin
Obdobie riešenia: 2020 – 2023
 
Morálna reflexia ako primárny komponent výchovy charakteru v podmienkach realizácie predmetu etická výchova 
Moral Reflection as a Primary Component of Character Education under Conditions of Implementation of the School Subject Ethical Education
 
(č. 1/0056/19)
 
Vedúci projektu: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Brestovanský, Podmanický, Gajdošíková Zeleiová, Sádovská, Kusý, Wiesenganger
Obdobie riešenia: 2019 – 2022
 
 

Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989 
(č. 1/0038/17)

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Šuhajdová, Rajský, Bizová, Wiesenganger, Gubricová, Lopatková, Laskovičová, Cipár, Gašparovičová
Obdobie riešenia: 2017 – 2019

Verifikácia základnej orientácie na koncept prosociálnosti v etickej výchove 
(č. 1/0557/16)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Dojčár, Podmanický, Gajdošíková Zeleiová, Brestovanský, Sádovská, Šuleková, Kaššovicová, Wiesenganger
Obdobie riešenia: 2016 – 2018

Kvalita života (žiakov s postihnutím) v multiperspektívach inkluzívnej edukácie 
(č. 1/0608/14)

Vedúci projektu: doc. Mgr. art. Jaroslava G. Zeleiová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Lechta, Bizová, Lehenová, Javorská
Obdobie riešenia: 2014 – 2016

Pedagogické myslenie na Slovensku od r. 1918 po súčasnosť 
(č. 1/0263/14)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Rajský, Lechta, Lenčo, Bokorová, Wiesenganger, Lopatková, Šuhajdová
Obdobie riešenia: 2014 – 2016

Indikátory kvality života v kontexte edukácie 
(č. 1/0266/14)

Vedúci projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Valihorová, Szeliga, Bizová, Brestovanský, Lenčo, Ferková, Lajčiaková, Gajdošíková Zeleiová, Lehenová, Javorská, Kusý
Obdobie riešenia: 2014 – 2016

 
Teoretické preskúmanie a empirické overenie konceptu prosociálnosti ako východiskovej bázy aktuálnej koncepcie Etickej výchovy v SR 
(č. 1/0962/13)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Dojčár, Podmanický, Gajdošíková Zeleiová, Brestovanský, Sádovská, Wiesenganger
Obdobie riešenia: 2013 – 2015

 
Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť) 
(č. 1/0110/11)

Vedúca projektu: doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Rajský, Lechta, Sitarčíková, Dojčár, Bokorová, Lenčo, Baranyai, Wiesenganger
Obdobie riešenia: 2011 – 2013

 
Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole 
(č. 1/0065/09)

Vedúci projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Lehenová, Lohynová, Janíková, Gajdošíková Zeleiová, Brestovanský, Jablonský, Podmanický
Obdobie riešenia: 2009 – 2011

 
Dynamické faktory formovania súčasnej hudobnej kultúry 
(č. 2/0113/08)

Vedúci projektu: Mgr. Rastislav Podpera, PhD. – Ústav hudobnej vedy SAV
Členovia riešiteľského tímu: Gajdošíková Zeleiová
Obdobie riešenia: 2008 – 2010

 
Filozoficko­‑antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre 
(č. 1/0452/08)

Vedúca projektu: doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Rajský, Jablonský, Dojčár
Obdobie riešenia: 2008 – 2010
 
 
Podpora sociálnych interakcií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v inkluzívnom prostredí
(č. 008TTU-4/2024)
 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Naďa Bizová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Liberčanová, Šuhajdová, Gubricová, Letašiová, Kusý, Kocianová
Obdobie riešenia: 2024 – 2026


Implementácia metodiky dialogickej morálnej reflexie do praxe etickej výchovy prostredníctvom profesijných učiacich sa komunít učiteľov 
(č. 009TTU­‑4/2022)
 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Podmanický (do r. 2022), Brestovanský, Rajský, Bačkorová, Martincová (od r. 2023)
Obdobie riešenia: 2022 – 2024
 

Program duchovného sprevádzania pre vysokoškolských učiteľov 
(č. 016TTU­‑4/2021)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Martin Dojčár, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Mgr. Elsheba Akinyi
Obdobie riešenia: 2021 – 2023

 
Didaktické reflektívne komunity 
(č. 004TTU­‑4/2020)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Sádovská, Kotuľáková, Godiš, Beláková
Obdobie riešenia: 2020 – 2022

 
Implementácia sociálnoprávnych a socioterapeutických postupov do obsahu vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 
(č. 017TTU­‑4/2020)

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD./Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Liberčanová, Sádovská, Šuhajdová, Gubricová (od r. 2021), Bizová (od r. 2021)
Obdobie riešenia: 2020 – 2022

 
Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém 
(č. 009TVU­‑4/2011)

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Kudláčová, Požár, Rajský, Gajdošíková Zeleiová, Vladová, Bizová, Lehenová, Lenčo, Sádovská
Obdobie riešenia: 2011 – 2013

Napĺňanie kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín prostredníctvom muzikoterapeutických a etnopedagogických prístupov v umeleckom vzdelávaní 
(č. 476­‑028KU­‑4/2010)

Vedúci projektu: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Gajdošíková Zeleiová, Pappová
Obdobie riešenia: 2010 – 2011

 
Skúmanie možnosti aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne 
(č. 3/6013/08)

Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
Členovia riešiteľského tímu: Požár, Kudláčová
Obdobie riešenia: 2008 – 2010

 
Inovatívne hudobno­‑edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby 
(č. 3/5251/07)

Vedúca projektu: Mgr. art. Jaroslava Zeleiová, PhD.
Obdobie riešenia: 2007 – 2009

 
Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno­‑patologických javov 
(č. 3/3046/05)

Vedúca projektu: prof. PhDr. Kratochvílová
Členovia riešiteľského tímu: Požár, Kapucian, Špánik, Kudláčová, Mráz, Zeleiová, Lehenová, Jablonský, Dojčár, Podmanický, Cintulová
Obdobie riešenia: 2005 – 2007
 
Dotačný program Erasmus+ v Kľúčovej akcii Spolupráca pre inovácie a výmenu dobrých skúseností v Akcii Strategické partnerstvá na poli práce s mládežou: 2015­‑2­‑UK01­‑KA205­‑014061: Projekt RIDE (Resources for Inclusion, Diversity and Equality/Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť príležitostí)
 
Vedúci projektu za slovenská stranu: Mgr. Martin Brestovanský, PhD.
Členovia riešiteľského tímu za slovenskú stranu: Naďa Bizová, Janette Gubricová, Blanka Kudláčová, Kristína Liberčanová, Andrej Rajský, Ivana Šuhajdová
Obdobie riešenia: 2015 – 2017
 
 

Projekt DAAD (Deutsche Akademische Austaschdienst): MŠ SR 12/2006: Integration Hör­‑Sprach­‑Geschuädigter in allgemeinen Bildungseintrichtungen

Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
Obdobie riešenia: 2007 – 2008

 
Program Sokrates – Higher education (Erasmus): Coping with inclusion in primary schools – integrating school practice and European experience 2.

Vedúci projektu: Alexander Vanacker, KaHo Sint­‑Lieven Hogeschool – Gent, Belgicko
Členovia riešiteľského tímu: Požár
Obdobie riešenia: 2006 – 2007