Skočiť na hlavný obsah

Publikačná činnosť

 

Two sides Kudláčová, Blanka (ed.): Two sides of the Same Coin. Examples of Free and Unfree Education in Slovakia during the Period of Socialism. Berlín/Bratislava : Peter Lang/VEDA, 2023. 296 s. ISBN 978-3-631-90307-0/978-80-224-2018-1.
Teoretické základy ETV Brestovanský, Martin: Teoretické základy etickej výchovy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2023. 416 s. ISBN 978-80-568-0549-7.

--

Gubricová, Janette: Junákova cesta k pionierovi: implementácia marxisticko-leninskej ideológie do neformálneho vzdelávania (príklad transformácie skautskej organizácie Junák na Pioniersku organizáciu). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2022. 115 s. ISBN 978-80-568-0480-3.

--

Dojčár, Martin (ed.): How Do We Discern Conspiracy Theories? Trnava : Pedagogická fakulta, 2022.  146 s. ISBN 978-80-568-0512-1.

   --

Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava (ed.): Quality of life in cross-modal perspectives of inclusive education. Berlín : Peter Lang, 2022. 192 s. ISBN 978-3-631-77439-7.

ahoj

Brestovanský, Martin - Grohová, Viera  - Baranyai, Ladislav: Príbeh učiacej sa školy. Bratislava : Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2022. 142 s. ISBN 978-80-565-1518-1.

obrázok

Bizová, Naďa: Inklúzia v neformálnej edukácii. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021. 132 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0437­‑7.

obrázok

  
Rajský, Andrej – Wiesenganger, Marek et al.: Relationality in Education of Morality. Berlín : Peter Lang, 2021. 164 s. ISBN 978­‑3­‑631­‑85264­‑4.

obrázok

  
Rajský, Andrej: Filozofia výchovy. Vybrané state. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021. 267 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0407­‑0.

obrázok

  
Dojčár, Martin: Spirituálny dialóg. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021. 118 s. [4,30 AH]. ISBN 978­‑80­‑568­‑0149­‑9. ⟨https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0414­‑8/​2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

obrázok

  
Kudláčová, Blanka (ed.): Výchova a vzdelávanie slobodného človeka v podmienkach neslobody. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020. 150 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0284­‑7.

obrázok

  
Feber, Jaromír – Rusnák, Peter – Rybas, Alexander: Chápanie slobody v ruskej filozofii 20. storočia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2020. ISBN 978­‑80­‑568­‑0285­‑4.

obrázok

  
Dojčár, Martin: Kresťanská mystika. Trnava : Dobrá kniha, 2020. ISBN 978­‑80­‑9191­‑268­‑9.

obrázok

 
Dojčár, Martin (ed.): Alternatívna religiozita a vzdelávanie. 1. vydanie. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. 200 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0275­‑5. ⟨https://pdf.​truni.​sk/​zborniky/​alternativna­‑religiozita­‑2020/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.

obrázok

 
Brestovanský, Martin: Prosociálne morálne uvažovanie. Prirodzený vývin a intencionálny rozvoj. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020. 173 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0277­‑9.

obrázok

 
Brestovanský, Martin (ed): Zuzana a jej škola. Príbeh profesijnej učiacej sa komunity. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2020. 131 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0275­‑5.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. 441 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0369­‑1.

obrázok

  
Brestovanský, Martin: Hodnoty, vzťahy a škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. 365 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0143­‑7.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka – Rajský, Andrej (eds.): Education and “Pädagogik”. Philosophical and Historical Refelctions (Central, Southern and South­‑Eastern Europe). Berlin : VEDA/Peter Lang, 2019. 328 s. ISBN 978­‑3­‑631­‑77511­‑0.

obrázok

  
Lechta, Viktor – Bizová, Naďa (eds.): Key Components of Inclusive Education. Berlin : VEDA/Peter Lang, 2019. 263 s. ISBN 978­‑3­‑631­‑76858­‑7.

obrázok

  
Kusý, Peter: Interpersonálna teória hudby – teoretické východiská, výskumné rezultáty a možnosti aplikácie. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. 71 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0125­‑3.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. 245 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0123­‑9.

obrázok

  
Lechta, Viktor – Šuhajdová, Ivana (eds.): Koncept inkluzívnej edukácie v sociálno­‑pedagogických bádaniach. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. 208 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0122­‑2.

obrázok

  
Šuhajdová, Ivana: Ľudský faktor, kľúčová podmienka inklúzie? Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. 100 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0121­‑5.

obrázok

  
Rajský, Andrej – Wiesenganger, Marek (et al.): Pomoc druhému na ceste cnosti. K filozoficko­‑etickým aspektom prosociálnosti. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. 200 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0103­‑1.

obrázok

  
Wiesenganger, Marek – Katrincová, Terézia: Mravná výchova v štátnom národnom školstve na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. 105 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0093­‑5.

obrázok

  
Dojčár, Martin: Self­‑Transcendence and Prosociality. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017. 178 s. ISBN 978­‑3­‑631­‑73406­‑3.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca 2. svetovej vojny po obdobie normalizácie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. 212 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0062­‑1.

obrázok

  
Dojčár, Martin (ed.): Migrácia : náboženstvá bez hraníc – európska perspektíva. 1. vydanie. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. 111 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0011­‑9.

obrázok

  
Rajský, Andrej – Podmanický, Ivan (et al.): Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. 339 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑978­‑0.

obrázok

  
Dojčár, Martin (ed.): Religiofóbia: Realita, prevencia, edukácia. 1. vydanie. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. 96 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑952­‑0.

obrázok

  
Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava (ed.): Topografia kvality života v inkluzívnej edukácii. Bratislava : Iris, 2016. 358 s. ISBN 978­‑80­‑89726­‑82­‑0.

obrázok

 
Lechta, Viktor (ed.): Inkluzivní pedagogika. Praha : Portál, 2016. 464 s. ISBN 978­‑80­‑262­‑1123­‑5.

obrázok

 
Kudláčová, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. 413 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑955­‑1.

obrázok

 
Bullock, Steve – Brestovanský, Martin – Lenčo, Peter (eds.): Inclusion, Diversity and Equality in Youth Work. The Principles and Approaches. Project Report. Cheltenham : University of Gloucestershire, 2015. 119 s. ISBN 13 978­‑1­‑86174­‑222­‑3.

obrázok

Šimegová, Miroslava – Bizová, Naďa – Brestovanský, Martin (eds.): Školská psychológia a kvalita života na školách. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. 357 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑837­‑0.

obrázok

Kudláčová, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2015. 178 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑842­‑4.

obrázok

 
Kudláčová, Blanka – Rajský, Andrej (eds.): Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve. Contexts of Philosphy of Education in Modern Times and Contemporary Perspective. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2014. 322 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑772­‑4.

obrázok

 
Kudláčová, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v medzivojnovom období. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2014. 160 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑811­‑0.

obrázok

  
Podmanický, Ivan – Rajský, Andrej (et al.): Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Trnava : Universitas Tyrnaviensis, 2014. ISBN 978­‑80­‑8082­‑804­‑2.

obrázok

  
Lechta, Viktor – Kudláčová, Blanka (eds.): Reflection of inclusive education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances). Frankfurt a. Mohan : Peter Lang Publishing, 2013. 170 s. ISBN 978­‑3­‑631­‑64835­‑3.

obrázok

  
Lechta, Viktor (ed.): Inkluzívna pedagogika a jej komponenty. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis – Trnavská univerzita, 2013. 232 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑704­‑5.

obrázok

  
Adamík­‑Šimegová, Miroslava – Szeliga, Peter: Výskum šikanovania v prostredí školy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2013. 125 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑543­‑0.

obrázok

  
Cséfalvay, Zsolt – Lechta, Viktor: Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha : Portál, 2013. 232 s. ISBN 978­‑80­‑262­‑0364­‑3.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka – Rajský, Andrej (eds.): Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2012, 293 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑574­‑4.

obrázok

  
Lechta, Viktor (ed.): Výchovný aspekt inluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava : IRIS, 2012. 370 s. ISBN 978­‑80­‑89256­‑89­‑1.

obrázok

  
Problém globálneho spolužitia / antropologické východisko / Martin Dojčár; [1. vyd.]. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2012. – 117 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑521­‑8.

obrázok

  
Sitarčíková, Zuzana: O šľachtení človeka (nanotechnológie, transhumanizmus a ľudská prirodzenosť). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2012, 201 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑560­‑7.

obrázok

  
Základy psychológie ľudí so zrakovým postihnutím / Ladislav Požár; [recenzenti: Viktor Lechta, Viera Andreánska]. – 1. vyd. – Bratislava : Z­‑F LINGUA Bratislava, 2012. – [98 s.]. ISBN 978­‑80­‑89113­‑71­‑0.

obrázok

  
Zeleiová, Jaroslava G.: Psychodynamické aspekty muzikoterapie. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. 232 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑492­‑1.

obrázok

  
Adamík­‑Šimegová, Miroslava – Kováčová, Barbora (eds.): Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2011. 305 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑420­‑4.

obrázok

  
Adamík­‑Šimegová, Miroslava – Kováčová, Barbora (eds.): Šikanovanie v prostredí školy. Možnosti prevencie a zvládania. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. 262 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑484­‑6.

obrázok

  
Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava (ed.): Retrospektívy a perspektívy psychológie ľudí s postihnutím na Slovensku. [CD­‑ROM]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2011. 27 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑515­‑7.

obrázok

  
Když naše dítě nemluví plynule: koktavost a jiné neplynulosti řeči / Viktor Lechta, Barbara Králiková. – [1. vyd.]. – Praha : Portál, 2011. – [124 s.]. ISBN 978­‑80­‑7367­‑849­‑4.

obrázok

  
Krušinská, Martina – Zeleiová, Jaroslava G.: Hudobno­‑výchovné a hudobno­‑terapeutické moduly. Podnety z tvorivých dielní akcentujúcich zdroje ľudovej tvorby a osobnej identity. Ružomberok : Verbum Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. 184 s. ISBN 978­‑80­‑8084­‑765­‑4.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka – Sztobryn, Sławomir (eds.): Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve. Context of Philosophy of Education in Historical and Contemorary Perspective. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2011. 428 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑439­‑6.

obrázok

  
Lechta, Viktor (ed.): Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém. Inklusive Edukation als mehrdimensionales Erziehungsproblem. Bratislava : IRIS, 2011. 312 s. ISBN 978­‑80­‑89256­‑69­‑3.

obrázok

  
Pejřimovská, Jitka – Zeleiová, Jaroslava G.: Dimenzie muzikoterapie. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2011. 220 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑331­‑3.

obrázok

  
Terapie narušené komunikační schopnosti / Viktor Lechta a kol.; – 2. aktualizované vydání. – Praha : Portál, 2011. – [392 s.]. ISBN 978­‑80­‑7367­‑901­‑9.

obrázok

  
Wprowadzenie do logopedii / Grazyna Gunia, Viktor Lechta; 2. vyd. Kraków : Impuls. 2011. 190 s. ISBN 978­‑83­‑7850­‑097­‑1.

obrázok

  
Zeleiová, Jaroslava G. (ed.): Inkluzívne trendy v hudobnej pedagogike – expresívno­‑terapeutické prístupy. [CD­‑ROM]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2011. 140 NS. ISBN 978­‑80­‑8082­‑491­‑4.

obrázok

  
Kratochvílová, Emília: Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a v praxi. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. 358 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑330­‑6.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka (ed.): Európske pedagogické myslenie od antiky po modernu. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2010. 320 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑336­‑8.

obrázok

  
Lechta, Viktor: Koktavost (integrativní prístup). Praha : Portál, 2010. 336 s. ISBN 978­‑80­‑7367­‑643­‑8.

obrázok

  
Lechta, Viktor (ed.): Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha : Portál, 2010. 440 s. ISBN 978­‑80­‑7367­‑679­‑7.

obrázok

  
Lechta, Viktor a kol. Transdiciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Bratislava : EMITplus s. r. o., 2010. 321 s. ISBN 978­‑80­‑970623­‑2­‑3.

obrázok

  
Brestovanský, Martin – Rajský, Andrej (eds.): Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie. [CD­‑ROM]. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. ISBN 978­‑80­‑8082­‑254­‑5.

obrázok

  
Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava (ed.): Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike. [CD­‑ROM]. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v rámci sympózia k Európskemu roku kreativity a inovácií v Ružomberku, 27. – 30. 4. 2009. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. 220 s. ISBN 978­‑80­‑8084­‑441­‑7.

obrázok

  
Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava – Podpera, Rastislav (eds.): Hudba – kultúra – spoločnosť. Dynamické faktory súčasných premien. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2009. 194 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑307­‑8.

obrázok

  
Kariková, Soňa – Šimegová, Miroslava: Šikanovanie na stredných školách v Slovenskej republike. Opole : Uniwersytet Opolski, 2009. 172 s. ISBN 978­‑83­‑926832­‑7­‑8.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka: Dejiny pedagogického myslenia I (počiatky vedomej výchovy a pedagogickej teórie). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2009. 414 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑303­‑0.

obrázok

  
Lechta, Viktor a kol.: Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky/Ausgangspunkte und Perspektiven der inklusiven Pädagogik. Martin : Osveta, 2009. 128 s. ISBN 978­‑80­‑8063­‑303­‑5.

obrázok

  
Rajský, Andrej: Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka (filozoficko­‑etický pohľad). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2009. 207 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑297.

obrázok

  
Kratochvílová, Emília (ed.): Pedagogika voľného času – teória a prax. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008. 372 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑171­‑5.

obrázok

  
Krbaťa, Peter a kol. (Krušinská, Martina – Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava): Psychológia hudby nielen pre hudobníkov. Od hľadania vzťahu k hudbe k umeleckému majstrovstvu. Varín : AB, 2008. 364 s. ISBN 978­‑80­‑969808­‑6­‑4.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka (ed.): Topológia človeka vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu v európskej tradícii. [CD­‑ROM]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978­‑80­‑8082­‑242­‑2.

obrázok

  
Symptomatické poruchy řeči u dětí / Viktor Lechta. – vyd. 2. Praha : Portál, 2008. – 191 s. ISBN 978­‑80­‑7367­‑433­‑5.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka: Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. 199 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑120­‑3.

obrázok

  
Požár, Ladislav: Základy psychológie ľudí s postihnutím. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2007. 184 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑147­‑0.

obrázok

  
Rajský, Andrej: Osoba ako ikona tajomstva. Príspevok k personalistickej antropológii. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. 186 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑146­‑3.

obrázok

  
Šimegová, Miroslava: Šikanovie v školskom prostredí. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2007. 105 s. ISBN 978­‑80­‑8083­‑384­‑8.

obrázok

  
Zeleiová, Jaroslava: Muzikoterapie. Východiska, koncepty, principy a praxe. Praha : Portál, 2007, 256 s. ISBN 978­‑80­‑7367­‑237­‑9.

obrázok

  
Kudláčová, Blanka: Fenomén výchovy (historicko­‑filozoficko­‑antropologický aspekt). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2006. 160 s. ISBN 80­‑8082­‑060­‑0 a 80­‑224­‑0904­‑9.