Skip to main content

Rigorózne konanie

Pravidlá rigorózneho konania na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) na PdF TU sa uskutočňujú v zmysle prislúchajúcich ustanovení zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 53 ods. 8 a 9, § 63), a to v tých študijných programoch, ktoré má fakulta akreditované ako študijné programy magisterského štúdia.

Aktuálny zoznam študijných programov, v ktorých sa na PdF TU uskutočňuje rigorózne konanie je zverejnený nižšie…

Prihláška na vykonanie rigoróznej skúšky

Uchádzač o vykonanie rigoróznej skúšky podáva písomnú prihlášku dekanovi fakulty. Prihláška obsahuje:

  • základné osobné údaje,
  • údaje o absolvovanom vysokoškolskom magisterskom vzdelaní,
  • názov študijného programu, v ktorom uchádzač chce konať rigoróznu skúšku,
  • orientačnú tému rigoróznej práce.

 

Prihláška na rigoróznu skúšku sa môže podávať počas celého akademického roka.

Prílohami prihlášky sú:

  • overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
  • overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,
  • profesijný životopis,
  • zoznam publikovaných, resp. iných prác,
  • overená fotokópia rodného listu,
  • overená fotokópia sobášneho listu.

Ak prihláška o vykonanie rigoróznej skúšky obsahuje všetky náležitosti a uchádzač spĺňa formálne kritériá pre konanie rigoróznej skúšky v požadovanom študijnom programe, dekan postúpi prihlášku prislúchajúcemu predsedovi komisie pre rigorózne skúšky. Dekan súčasne uchádzačovi oznámi akceptovanie prihlášky, spolu s menom prislúchajúceho predsedu komisie. Tiež uchádzača vyzve, aby si prostredníctvom predsedu komisie pre rigorózne skúšky spresnil tému rigoróznej práce, a to najneskôr do 60 dní od doručenia akceptácie prihlášky.

Rigorózna práca

Tému rigoróznej práce si uchádzač spravidla vyberá z tém, ktoré navrhujú konktétne pracoviská fakulty, prípadne po konzultácii s predsedom komisie spracúva uchádzač tému, ktorú si zvolil sám. Témy, ktoré vypisujú jednotlivé pracoviská (katedry) fakulty sú uverejnené aj na ich webových stránkach (priame odkazy nájdete nižšie, v zozname akreditovaných študijných programov)…

Predseda rigoróznej komisie môže uchádzačovi odporučiť konzultanta pre rigoróznu prácu, ktorými môžu byť profesori, docenti alebo odborní asistenti s vedecko­‑akademickým titulom.

Rigorózna práca sa odovzdáva najneskôr do 12 mesiacov od oznámenia akceptácie prihlášky o vykonanie rigoróznej skúšky, 1× v tlačenej verzii v knižnej väzbe a 1× v elektronickej verzii na CD nosiči. Ak uchádzač v stanovenom termíne zo závažných dôvodov neodovzdá rigoróznu prácu, môže dekan na základe písomnej žiadosti uchádzača povoliť predĺženie termínu odovzdania práce, avšak najviac tak, aby celková dĺžka rigorózneho konania od podania prihlášky uchádzačom nepresiahla 24 mesiacov.

Rigorózna práca má štandardnú podobu kvalifikačnej práce svojho druhu. Musí ísť o pôvodnú prácu, uchádzač nemôže predložiť svoju diplomovú ani inú kvalifikačnú prácu.

Rigoróznu prácu posudzuje jeden oponent, ktorého navrhuje predseda prislúchajúcej komisie pre rigorózne skúšky. Oponent vypracuje posudok do 30 dní od prijatia práce a v závere posudku oznámi, či prácu odporúča alebo neodporúča prijať na obhajobu. Posudok odovzdá v tlačenej aj elektronickej podobe predsedovi komisie pre rigorózne skúšky. V prípade negatívneho stanoviska oponenta, bude po jeho prerokovaní v prislúchajúcej komisii pre rigorózne skúšky uchádzač dekanom vyzvaný, aby rigoróznu prácu prepracoval.

Ak je rigorózna práca odporučená na obhajobu, pošle dekan uchádzačovi najneskôr do 4 mesiacov od odovzdania rigoróznej práce oponentský posudok a oznámi mu termín a miesto konania rigoróznej skúšky. Pred obhajobou rigoróznej práce je autor rigoróznej práce povinný rigoróznu prácu uložiť do evidencie záverečných prác (podľa pokynov zverejnených na univerzitnej webovej stránke). Licenčnú zmluvu, analytický list a protokol o kontrole originality odovzdá v dvoch exemplároch na študijnom oddelení.

Rigorózna skúška

Rigorózna skúška sa koná pred komisiou pre rigorózne skúšky, ktorá sa ustanovuje v zmysle zákona 131/2002. Členov komisie menuje dekan fakulty, zasadnutie komisie zvoláva jej predseda. Komisia sa schádza podľa potreby.

Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí: z obhajoby rigoróznej práce a z ústnej skúšky z predmetných oblastí prislúchajúceho študijného programu. Tematické okruhy ústnej časti rigoróznej skúšky a odporúčaná literatúra sú uvedené na webovej stránke konkrétneho pracoviska (katedry).

Obidve časti rigoróznej skúšky samostatne, aj celkový výsledok rigoróznej skúšky sú klasifikované ako „prospel“ alebo „neprospel“. Ak je jedna časť rigoróznej skúšky klasifikovaná ako „neprospel“, celkové hodnotenie je tiež „neprospel“. O výsledkoch rigoróznej skúšky rozhoduje komisia v neverejnej časti svojho zasadnutia.

Uchádzač, ktorý na rigoróznej skúške neprospel, má možnosť rigoróznu skúšku opakovať. Opakovaná rigorózna skúška sa koná z tej časti rigoróznej skúšky (obhajoba rigoróznej práce, ústna skúška), v ktorej bol uchádzač v prvom termíne neúspešný. Opakovanie rigoróznej skúšky musí v rámci jedného rigorózneho konania uchádzač vykonať do jedného roka od konania prvého termínu rigoróznej skúšky. Opakovanie rigoróznej skúšky je možné len raz.

Poplatky za rigoróznu skúšku

Za náklady fakulty spojené s organizáciou a priebehom rigorózneho konania sa požaduje od uchádzača poplatok vo výške 400 €. Poplatok sa uhrádza po akceptovaní prihlášky na rigoróznu skúšku. Úhrada sa realizuje bankovým prevodom na číslo účtu: SK42 8180 0000 0070 0024 1199 špecifický symbol 20003. Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): priezvisko a meno.

Ak uchádzač koná opakovanie rigoróznej skúšky, fakulta požaduje dodatočný poplatok vo výške 250 €. Ak uchádzač opakuje iba jednu časť rigoróznej skúšky platí 125 €.

Organizačné informácie k rigoróznemu konaniu poskytuje na študijnom oddelení pedagogickej fakulty Mgr. Ľubica Valčuhová, tel. +421 33 5939 526, lubica.valcuhova [at] truni.sk

Vydanie diplomu

Po úspešnom absolvovaní rigoróznych skúšok bude uchádzačovi udelený prislúchajúci akademický titul a vydaný diplom o priznaní tohto titulu. Termín a miesto odovzdania diplomu oznámi absolventovi rigoróznej skúšky rektorát Trnavskej univerzity. Za úkony spojené s vydaním diplomu sa od absolventa rigoróznej skúšky požaduje osobitný poplatok 85 €. Úhrada sa realizuje bankovým prevodom na číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0006 5500 špecifický symbol 99903. Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): priezvisko a meno.

Organizačné informácie k vydaniu diplomu poskytuje na oddelení pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov rektorátu Trnavskej univerzity p. Daniela Kusá, tel. +421 33 5939 340, daniela.kusa [at] truni.sk.

 

Predsedovia komisií na rigorózne skúšky v zozname akreditovaných študijných programov, v ktorých sa na PdF TU konajú rigorózne skúšky

Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.)

Filológia (PhDr.)