Skočiť na hlavný obsah

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.)

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedom komisie na rigorózne skúšky programu učiteľstvo chémie je prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.


Témy prác

Rámcové témy rigoróznych prác

 • Atraktívne demonštrácie chemických vlastností látok.
  Pripraviť súbor učebných pomôcok na demonštráciu vlastností látok. Jednotlivé súčasti treba spracovať vo forme vedeckých hračiek a jednorázových demonštrácií. Vysvetlenie fungovania týchto učebných pomôcok svojou podstatou môže zapadať do viacerých klasických prírodovedných predmetov alebo do integrovanej prírodovedy. Pripravený súbor je potrebné začleniť do atraktívnej hravej prezentácie, zahŕňajúcej aj odkazy na využívanie týchto vlastností v bežnom živote a nakoniec otestovať na hodinách chémie alebo prírodovedy.
   
 • Príprava súťažiacich v chemickej olympiáde a spôsob výberu účastníkov Medzinárodnej chemickej olympiády. 
  Prieskum v rôznych členských krajinách Medzinárodnej chemickej olympiády a jeho porovnanie s dosiahnutými výsledkami na medzinárodnom súťažnom fóre
   
 • Chémia a zdravá výživa. 
  Vytvorenie a overenie didaktických situácii aplikovaných na vyučovanie chémie, ktoré napomáhajú výchove k zdravej výžive. Prípadne len empirické overenie viacerých námetov z banky námetov Virtuálneho centra zdravej výživy.
   
 • Námety vyučovacích hodín z chémie pre ZŠ s využitím prvkov konštruktivizmu. 
  Zmapovanie súčasnej situácie dotýkajúcej sa vyučovania chémie na základných školách. Vytvorenie námetov vyučovacích hodín (pracovné listy pre žiakov a k nim aj metodické materiály pre učiteľa), ktoré by mali byť zostavené takým spôsobom, aby žiakov motivovali a aktivizovali k samostatnej činnosti na hodinách chémie. Prípadne podľa možností praktické overenie vytvorených námetov v školskej praxi.
   
 • Využitie netradičných diagnostických prostriedkov vo vyučovaní chémie v ZŠ a SŠ. 
  Teoretické spracovanie problematiky diagnostických prostriedkov vo vyučovaní chémie (didaktické testy, dotazníky, voľné slovné asociácie, pojmové mapy…). Konštrukcia a štandardizácia vybraných diagnostických prostriedkov
   
 • Analýza mediálnych obsahov tematicky zameraných na aplikovanú chémiu. 
  Analýza obsahov vybraného média z hľadiska prítomnosti správ zameraných na aplikovanú chémiu, analýza interpretácie informácií z oblasti aplikovanej chémie a ich podiel na mediálnom obraze chémie ako vednej disciplíny aplikovanej v praxi.
   
 • Chemické pokusy s materiálmi a látkami bežnej spotreby. 
  Vytvorenie databázy chemických pokusov s využitím látok a materiálov bežnej spotreby, laboratórne overenie týchto pokusov a overenie ich využitia v školskej praxi.
   
 • Prvky e‑learningu vo výučbe chémie na základných školách a stredných školách. 
  Implementácia elektronického vzdelávania vo vyučovaní chémie na základných školách a stredných školách. Vytvorenie didaktických modelov vyučovania chémie s využitím softvérových zdrojov prezentovaných v projekte Infovek. Tvorba edukačných elektronických materiálov.
Okruhy otázok

Tematické okruhy skúšobných otázok na rigoróznu skúšku

 • História didaktiky, vyučovania chémie a súčasný stav daný školskou reformou 1976.
 • Vyučovanie chémie v kontexte pedagogických teórií.
 • Metódy výskumu. Príklady aktuálnych výskumov. Medzinárodné evalvačné štúdie.
 • Didaktický systém učiva: ciele vyučovania, obsah vyučovania, kurikulum, učebné osnovy.
 • Alternatívne projekty vyučovania chémie a prírodovedy.
 • Didaktické zásady vedeckosti, primeranosti a sústavnosti vo vyučovaní chémie, ich zdôvodnenie zákonitosťami poznávania žiakov a podmienkami utvárania prírodovedných pojmov vo vedomí detí. Metódy vyučovania chémie v transmisívnych a konštruktivistických prístupoch k vyučovaniu.
 • Formy vyučovania chémie. Nepovinné formy chemického vzdelávania.
 • Nomenklatúra chemických pokusov. Technika školských chemických pokusov.
 • Počítačom podporovaná výučba. Programované vyučovanie.
 • Didaktické testy v chémii, ich konštrukcia, miery kvality, použitie. Dvojúrovňové testy.
 • Pojmové mapovanie.
 • Projektové vyučovanie vo vzťahu k chemickému vzdelávaniu.
 • Didaktické aspekty chemických výpočtov a osvojovania pojmu látkové množstvo žiakmi.
 • Časticové zloženie látok, zloženie a stavba atómu vo vzťahu k špecificky chemickému učivu.
 • Možnosti výkladu poznatkov o chemickej väzbe v podmienkach.
 • Chemická reakcia a zákonitosti chemického deja – možnosti a obmedzenia výučby.
 • Historický, štrukturálne­‑induktívny a empirický spôsob zavedenia periodického zákona.
 • Modelový výklad vlastností prvkov na príklade vybraných skupín a periód PSP.
 • Didaktika organickej chémie.
 • Didaktika priemyslovej chémie.

Odporúčaná študijná literatúra

 • Bílek, M. a kol. Psychogenetické aspekty didaktiky chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001.
 • Pachmann, E. – Hofmann, O. Obecná didaktika chemie. Praha : SPN, 1981.
 • Pauková, P. a kol.: Didaktika chemie. Praha : SPN, 1971.
 • Held, Ľ. Základné vzdelávanie v chémii v rokoch 1948 – 88. Přírodní vědy ve škole, 40, 1988 – 89, č. 8, s. 297–299.
 • Held, Ľ. – Lipthay, T. Renesancia projektovej metódy, Pedagogická revue, 44, 1992, č. 6, s. 413–421.
 • Lapitka, M. Tvorba a použitie didaktických testov. Bratislava : SPN, 1990.
 • Mc Duell, B. (Ed.) Teaching Secondary Chemistry. London : John Murray (Publishers) Ltd., 2000.
 • Reguli, J. Neformálne vzdelávanie v oblasti chémie. Bratislava : STU, 2001.
 • Linkešová, M. Vývojové trendy chemických súťaží. Bratislava : VEDA, 2005.
 • Gazdíková, V. Základy dištančného elektronického vzdelávania. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2003.