Skočiť na hlavný obsah

Príloha č. 2 smernice č. 2/2019 (pravidlá rigorózneho konania…)

Prihláška na rigoróznu skúšku

Prihláška na rigoróznu skúšku

Vyplnenú prihlášku (zvoľte jeden zo súborov vyššie) s požadovanými prílohami (pozri nižšie) 
uchádzač pošle na adresu fakulty 
(pozri nižšie).

 


Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická Fakulta 
Priemyselná 4, 918 43  Trnava

Prihláška na rigoróznu skúšku

Osobné údaje uchádzača
Priezvisko Rodné priezvisko
Meno Titul
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo Číslo OP (pasu) Štátna príslušnosť
Trvalé bydlisko uchádzača
Ulica a číslo PSČ
Obec Číslo telefónu 
(s predvoľbou)
Kontaktná adresa na korešpondenciu 
(ak je iná ako trvalé bydlisko) 
Adresa elektronickej pošty
   
Absolvované vysokoškolské vzdelanie uchádzača
Úplný názov vysokej školy
Fakulta Číslo diplomu
Študijný odbor/program Rok skončenia štúdia
Názov obhájenej diplomovej práce
Uchádzač sa prihlasuje na rigoróznu skúšku
V študijnom programe
Názov témy rigoróznej práce
Na pracovisku 
(názov katedry)
Vyjadrenie predsedu komisie o prijatí prihlášky
Prijímam*) Vraciam uchádzačovi*)
Dátum Podpis
Rozhodnutie dekana o prijatí prihlášky
Prijímam*) Vraciam uchádzačovi*)
Dátum Podpis

*)Nevhodné prečiarknuť

Prílohy (kópie musia byť úradne overené)

  • kópia vysokoškolského diplomu,
  • kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, prípadne osvedčenia alebo vysvedčenia o štátnej skúške,
  • kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj kópia sobášneho listu),
  • životopis,
  • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie uznaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a rozhodnutie o rovnocennosti dokladov, ak sa vyžaduje uznanie,
  • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má).

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o absolvovaní rigoróznej skúšky, a to až do odvolania písomnou formou.

………………………………… …………………………………………
Dátum Podpis uchádzača

  
Týmto čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé a som si vedomý(­‑á) následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

………………………………… …………………………………………
Dátum Podpis uchádzača