Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Katedra
Katedra školskej pedagogiky
E‑mail
olga.zapotocnaaaatruni.sk
Miestnosť
621
Klapka
Konzultačné hodiny
utorok: 12:30 – 14:30

Pôsobí ako vysokoškolský  pedagóg na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a samostatný vedecký pracovník Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Je graduovaná v oblasti psychológie, pedagogickej psychológie a pedagogiky.  V rámci svojej vedeckej profilácie sa venuje teoretickému a empirickému skúmaniu kognitívno-psychologických, pedagogických a sociokultúrnych aspektov vývinu jazykovej gramotnosti so zameraním na  aktuálne problémy jej rozvíjania v súčasnom vzdelávacom a informačnom prostredí.  Vo svojej pedagogickej činnosti sa zameriava na riešenie týchto otázok na úrovni predprimárneho a primárneho  vzdelávania.  Počas svojho pôsobenia na Slovenskej akadémii vied a neskoršej spolupráce s viacerými univerzitnými pracoviskami publikovala desiatky vedeckých a odborných štúdií, viedla a podieľala sa na riešení viacerých domácich i medzinárodných vedecko-výskumných projektov (v spolupráci s Institute of Education, University of London; v rámci medzinárodného programu COST; počas jej dlhodobého pôsobenia v Európskom výbore International Reading Association; v súčasnosti Federation of European Literacy Associations). Je garantkou študijného programu Predškolská a elementárna  pedagogika (Bc.) a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)


Predmety:  Psychický vývin dieťaťa (PEP)
                   Jazyková a literárna gramotnosť (UPV)
                   Psychológia detstva a vzdelávania (UZ)
                   Teória a výskum gramotnosti (Pedagogika, PhD.)