Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko

História

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave bola zriadená Slovenskou národnou radou zákonom č. 191/1992 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 1992. Pedagogická fakulta bolaspolu s Fakultou humanistiky jednou z jej dvoch konštitutívnych fakúlt. Zriadil ju Akademický senát Trnavskej univerzity 1. septembra 1992. V zriaďovacej listine je poslanie Pedagogickej fakulty špecifikované tak, že je zameraná na „vzdelávanie a formovanie učiteľov, ktorí budú vyučovať a zároveň vychovávať mládež, ale aj na to, aby jej myslenie rozvíjali z hľadiska kresťanskej vzdelanosti a pozdvihovali morálnu úroveň jej zmýšľania a cítenia a ukazovali jej cestu k životu v demokratickej spoločnosti“.

Pedagogická fakulta a celá Trnavská univerzita nadväzuje na slávnu históriu, hodnoty a odkaz pôvodnej Trnavskej univerzity (1635 – 1777), ktorá vychádzala z kresťanskej tradície a ako centrum vzdelanosti v stredoeurópskom regióne posúvala mesto a jeho okolie do európskych súvislostí. V oblasti výchovy a vzdelávania sa pridržiava pedagogického dedičstva Komenského ideí a zároveň využíva a aplikuje najnovšie vedecké poznatky a progresívne trendy z oblasti pedagogiky a z príbuzných disciplín napr. psychológie, sociológie, etiky a i. Vedecké smerovanie fakulty vychádza jednak zo zamerania učiteľov a vedeckých pracovníkov na prislúchajúce vedecké oblasti a jednak z charakteru fakulty ako inštitúcie vzdelávania učiteľského typu.

Katedra bola založená v októbri 2003, predstavuje teda najmladšie pracovisko Okrem profilujúcich pedagogických disciplín pre uvedený študijný odbor katedra zabezpečuje aj výučbu disciplín z oblasti primárnej hudobnej a telesnej výchovy. Od akademického roka 2005/2006 je katedra gestorským vedeckým a pedagogickým pracoviskom pre študijný odbor Predškolská a elementárna pedagogika a jej študijné programy v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Pri svojom vzniku katedra získala novovybudované priestory Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so štandardným materiálnym a technickým vybavením pracoviska. Knižnica katedry určená pre študentov je v štádiu postupného budovania.

Od roku 2003 do roku 2012 katedra fungovala pod názvom Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. Od 1. januára 2013 funguje pod názvom Katedra školskej pedagogiky.