Skočiť na hlavný obsah

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.)

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedom komisie na rigorózne skúšky programu pedagogika výtvarného umenia je doc. akad. mal. Blažej Baláž.


Rámcové témy rigoróznych prác

 1. Abstraktné (geometrické) umenie vo výtvarnej výchove
 2. Výtvarné hry s textom vo výtvarnej výchove na 2. stupni ZŠ
 3. „Iná kreativita“ – alternatívne tendencie a ich využitie vo výtvarnom detskom prejave
 4. Techniky klasickej grafiky a ne/prenikanie digitálnej grafiky do výučby vo výtvarnej výchove na 2. stupni ZŠ
 5. Dejiny výtvarného umenia moderny a postmoderny a ich miesto v predmete výtvarná výchova na 2. stupni ZŠ

Tematické okruhy skúšobných otázok na rigoróznu skúšku

 1. Odkaz Bauhausu a ŠUV Bratislava (1928 – 1939) a jeho aplikovanie v súčasnej pedagogickej praxi
 2. Vývin didaktiky výtvarnej výchovy na Slovensku po II. svetovej vojne
 3. Súčasný stav didaktiky výtvarnej výchovy
 4. Perceptuálne umenie, hlavné fenomény a jeho postavenie v systéme vyučovania výtvarnej výchovy
 5. Abstraktno­‑konštruktívne umenie, hlavné fenomény a jeho postavenie v systéme vyučovania výtvarnej výchovy
 6. Konceptuálne umenie, hlavné fenomény a jeho postavenie v systéme vyučovania výtvarnej výchovy
 7. Abstraktné umenie, konkretizmus, Op art, Neo – Geo, postmoderná geometria a ich miesto v súčasnej výtvarnej výchove
 8. Konceptuálne umenie, lettrizmus, vizuálna poézia – lingvistické hry vo výtvarnej výchove
 9. Dadaizmus, Pop art, Nový realizmus, Arte povera, Land art – ich možnosti využitia v pedagogickej praxi
 10. Neklasické plastické výtvarné výrazové prostriedky (asambláž, ready made, nájdený predmet, objekt, mäkká plastika, akumulácia, environment, inštalácia…)
 11. Neklasické plošné výtvarné výrazové prostriedky (koláž, frotáž, dekoláž, materiálový obraz, technický obraz…)
 12. Klasické (neklasické, alternatívne), digitálne grafické výtvarné techniky
 13. Špecifiká akčného umenia a jeho aplikácie v aktuálnom pedagogickom procese
 14. Intermediálne a multimediálne umenie – zapájanie a rozvíjanie informatických zručností vo výtvarnej pedagogickej kreativite.
 15. Druhy výtvarného umenia a ich charakteristika
 16. Produkcia – vznik výtvarného diela, štruktúra výtvarného diela
 17. Percepcia a interpretácia výtvarného diela
 18. Teória a dejiny moderného výtvarného umenia – aktuálny stav vo vyučovaní výtvarnej výchovy na Slovensku
 19. Výchova k výtvarnému umeniu, artefília. Galérie a múzeá a ich spolupráca so základnými a strednými školami
 20. Animačno­‑kreatívne tvorivé dielne a ich miesto v rámci mimoškolských aktivít

Literatúra

 • Roeselová, V. 2000. Proudy ve výtvarné výchově. Praha : Sarah.
 • Roeselová, V. 1997. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha : Sarah.
 • Roeselová, V. 1996. Techniky ve výtvarné výchově. Praha : Sarah.
 • Spousta, V. 1994. Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno : PdF MU.
 • Spousta, V. a kol. 1996. Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno : PdF MU.
 • Uždil, J. – Zhoř, I. 1966. Výtvarné umění ve výchově mládeže. Praha : SPN.
 • Zhoř, I. 1992. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha : SPN.
 • kol. autorov. 2004. Teória výtvarnej kultúry a stručný prehľad dejín umenia. Banská Bystrica : UMB.
 • Kratochvílová, E. 2004. Pedagogika voľného času. Bratislava : UK.
 • Bartko, O. – Fila, R. – ReisteTterová, Z. 1986. Výtvarná príprava. Bratislava : SPN.
 • Slavík, J. 1997. Od výrazu k dialogu ve výchově. Praha : Univerzita Karlova – PdF.
 • Slavík, J. 2001. Umění zážitku, zážitek umění. Praha : Univerzita Karlova – Karolínum.
 • Šupšáková, B. a kol. 2004. Vizuálna kultúra a umenie v škole. Bratislava : DIGIT.
 • Vančat, J. 2000. Tvorba vizuálního zobrazení (gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Praha : Univerzita Karlova – Karolínum.
 • Absetz, B. 1996. Robíme to spolu – príručka rozvíjania spolupráce. Bratislava : Hevi.
 • Adams, S. – Ward, P. – Levermore, J. 1997. Jak se připravovat na práci s mládeží. Praha : Portál.
 • Bean, R. 1995. Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Praha : Portál.
 • Hickson, A. 2000. Dramatické a akční hry ve výchově, socialní práci a klinické praxi. Praha : Portál.
 • kol. autorov. 2004. Umění 20. století. Praha : Slovart.
 • Lucie – Smith, E. 1995. Artoday. Bratislava : Slovart.
 • kol. autorov. 2002. Dejiny umenia 12. Bratislava : Ikar.
 • Pijoan, J. 2001. Dejiny umenia. IX. – X. Bratislava : Ikar.
 • Godfrey, T. 1998. Conceptual Art. London : Phaidon.
 • Geržová, J. a kol. 1999. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia 2. pol. 20. storočia. Bratislava : Profil.
 • Golding, J. 2003. Cesty k abstraktnímu umění. Brno : Barrister & Principal.
 • kol. autorov. 2002. Vitamin P. New Perspectives in Painting. London : Phaidon.
 • Thomasová, K. 1994. Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava : Pallas.
 • Rusinová, Z. Zost. 2000. 20. storočie. Bratislava : SNG.
 • Leinz, G. 1996. Malířství 20. století. Praha : Rebo Production.
 • Rusinová, Z. 2001. Umenie akcie 1965 – 89. Bratislava : SNG.
 • Hrabušický, A. a kol. 2002. Slovenské vizuálne umenie 1970 – 85. Bratislava : SNG.
 • Krejča, A. 1981. Techniky grafického umění. Praha : Artia.
 • Kubas, J. 1959. Techniky umeleckej grafiky. Bratislava : SVKL.
 • Castleman, R. 1988. Prints of the 20th Century. New York : Thames and Hudson.
 • Belting, H. 2000. Konec dějin umění, Praha : Mladá fronta.
 • Hubík, S. 1991. Postmoderní kultura. Olomouc : Mladé umění k lidem.
 • Welsch, W. 1994. Naše postmoderní moderna. Praha : Zvon.