Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko

Poslanie a program našej katedry

Katedra pedagogiky výtvarného umenia je špecializovaným umelecko­‑pedagogickým a vedecko­‑pedagogickým pracoviskom, ktoré reflektuje súčasný svet a aktuálne spoločenské zmeny prostredníctvom výtvarného umenia. Tolerantné prostredie našej katedry pestuje široké spektrum kultúrnych hodnôt, rôznorodých názorových orientácií i geografickú otvorenosť.

Zameriavame sa na voľnú tvorbu a umelecký experiment v oblasti výtvarnej edukácie, galerijnú pedagogiku a kultúrny manažment, školskú pedagogiku a didaktiku výtvarného umenia, rovnako ako na arteterapiu. Katedra pedagogiky výtvarného umenia má akreditované jednoodborové bakalárske štúdium v študijnom programe animácia výtvarného umenia a dvojodborové bakalárske štúdium s anglickým jazykom, slovenským jazykom, biológiou a dejepisom. Na tieto programy nadväzuje jednoodborové magisterské štúdium v študijnom programe pedagogika výtvarného umenia a dvojodborové magisterské štúdium v študijnom programe výtvarné umenie v kombinácii s anglickým jazykom, slovenským jazykom, biológiou a dejepisom.

Naše pracovisko ako jediné svojho druhu na Slovensku orientuje svojich študentov smerom ku kreativite a experimentovaniu v rámci profesijných pozícií galerijných pedagógov, animátorov a kultúrnych manažérov a odborníkov v oblasti učiteľstva výtvarného umenia na základných, stredných a špecializovaných umeleckých školách. Uplatnenie našich absolventov nevidíme len v priestore Slovenska, ale aj v širšom európskom kultúrnom prostredí.

 


Ranking, renomé katedry, akreditácia

V hodnotení rankingovej agentúry ARRA je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity jednoznačne piaty raz po sebe najlepšou pedagogickou fakultou na Slovensku (pozri výsledky fakulty).

doc. akad. mal. Blažej Baláždoc. Mgr. Mária Orišková, Dr. phil.doc. Mgr. art. Mária BalážováMgr. art. Cyril Blažo, ArtD.Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.MgA. Štefan Blažo, PhD.Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD.Mgr. Miloš Štofko, PhD.Mgr. art. Marcel Mališ, ArtD.

 

Pozri aj personálne obsadenie (pracovníkov) katedry.

 


Úspešní absolventi

Naši absolventi bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia pokračujú v štúdiu na Masarykovej univerzite v Brne, na VŠVU Bratislava, VŠMU Bratislava, tiež na fakultách výtvarných umení v Brne, Ostrave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Katedru absolvovalo množstvo študentov, ktorí sú dnes už známymi pedagógmi, umelcami, teoretikmi:

Mgr. Anna Vartecká (Šestáková), PhD. absolvovala PdF TU v roku 1998, vysokoškolská učiteľka a teoretička výtvarného umenia, Fakulta užitého umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika.

Mgr. Andrea Vitteková (Droščinová) ukončila štúdium na PdF TU v roku 1998, učiteľka na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline.

Mgr. Michaela Guillaume (Kozárová), PhD. absolvovala PdF TU v roku 1999, vysokoškolská učiteľka na PdF TU a teoretička výtvarného umenia.

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. absolvovala PdF TU v roku 2002, a VŠVU v Bratislave v roku 2012, výtvarníčka a vysokoškolská učiteľka na PdF TU.

Mgr. Alexandra Šmidáková absolvovala PdF TU v roku 2003, majiteľka internetového obchodu s handmade výrobkami SAShE.

Mgr. et Mgr. art. Jana Kapelová, ArtD. absolvovala PdF TU v roku 2004 a Akadémiu výtvarných umení v Banskej Bystrici v roku 2006, V roku 2014 získala Cenu Oskara Čepana.

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. absolvoval PdF TU v roku 2005 a Fakultu umění ČUT v Brne, 2007 vysokoškolský učiteľ, výtvarník a teoretik výtvarného umenia.

Mgr. et MgA. Martin Kochan absolvoval PdF TU v roku 2007, v štúdiách pokračoval na Fakulte umění ČUT v Brne, Česká republika.

Mgr. art. Magdaléna Kuchtová absolvovala bakalárske štúdium na PdF TU v roku 2008, v roku 2010 VŠVU v Bratislave, výtvarníčka, nositeľka ceny Essl Award – slovenskej časti, lektorka v SNG Bratislava.

Mgr. art. Štefan Oliš absolvoval bakalárske štúdium na PdF TU v roku 2010, a AKU v Banskej Bystrici, stredoškolský učiteľ – Stredná umelecká škola Trenčín.

Mgr. Lucia Izakovičová absolvovala PdF TU v roku 2011, stredoškolská učiteľka na Strednej umeleckej škole v Trenčíne.

Mgr. Ivana Poruban Santová absolvovala PdF TU v roku 2012, stredoškolská učiteľka – Stredná umelecká škola Trenčín.

Mgr. Magdaléna Bližniaková absolvovala PdF TU v roku 2013, stredoškolská učiteľka – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova ul., Bratislava.