Skočiť na hlavný obsah

Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich

O študijnom programe

Študijný program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, ktorý spadá pod študijný odbor filológia, je profesijne orientované bakalárske štúdium, ktoré sa odborne zameriava na tlmočníctvo a prekladateľstvo slovenského posunkového jazyka. Orientuje sa na zvládnutie teoretických poznatkov a praktických zručností pri výkone povolania tlmočníka a prekladateľa slovenského posunkového jazyka ako prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich. Daný študijný program je akreditovaný od novembra 2019 a po prvýkrát poskytoval študentom štúdium v akademickom roku 2020/2021.

V prvých dvoch akademických rokoch 2020/2021 a 2021/2022 naša katedra slovenského jazyka a literatúry poskytovala študentom denné štúdium a externé štúdium, konkrétne denné dištančné štúdium, ale od akademického roka 2022/2023 poskytuje len 4-ročné denné štúdium.

Cieľ štúdia

Cieľom príslušného profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu je poskytnúť študentom ako budúcim tlmočníkom a prekladateľom slovenského posunkového jazyka:

  1. teoretické znalosti zo základných oblastí jazykovedy, jazykovedy posunkového jazyka, slovenského jazyka, kultúry nepočujúcich,  pedagogiky sluchovo postihnutých a tlmočenia a prekladu,
  2. osvojenie vizuálno-motorickej zručnosti v slovenskom posunkovom jazyku prostredníctvom priamej metódy vyučovania bez používania hlasu (jednou z charakteristických vlastností posunkového jazyka vôbec je nezvukovosť, teda nevokálnosť),
  3. nácvik konzekutívneho a simultánneho tlmočenia a prekladu z/do slovenského posunkového jazyka,
  4. praktické skúsenosti tlmočenia v občianskom združení Trnavská asociácia sluchovo postihnutých (TASPO, www.taspo.sk), s ktorým má Trnavská univerzita uzatvorenú zmluvu. Je možné vykonávať prax tlmočenia aj v iných inštitúciách.

Vyučovacie predmety

Vyučovacie predmety vyučujú počujúci a nepočujúci pedagógovia. Zoznam aktuálnych predmetov nášho študijného programu je dostupný na tomto odkaze.

V rámci osvojovania si vizuálno-motorickej zručnosti slovenského posunkového jazyka nepočujúci pedagógovia vychádzajú podľa dvoch publikácií: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: Učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (2017), ktorý je dostupný na tomto odkaze, a Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: Učenie sa, vyučovanie, hodnotenie – doplňujúce vydanie (2022), v ktorom je spomínaná aj kompetencia v posunkovom jazyku a je dostupný na tomto odkaze.

V priebehu štvorročného štúdia si študent osvojí slovenský posunkový jazyk v rozsahu až 700 hodín, aby dosiahol minimálnu požadovanú jazykovú úroveň B2. Zároveň získa špecifické profesijné znalosti a zručnosti tlmočenia z a do slovenského posunkového jazyka v rozsahu až 300 hodín a taktilného tlmočenia pre osoby s dvojzmyslovým znevýhodnením.

Opis nášho študijného programu je dostupný na tomto odkaze. Z oblastí jazykovedy, jazykovedy posunkového jazyka, pedagogiky sluchovo postihnutých a tlmočenia majú študenti k dispozícii knižné publikácie, ktoré sú dostupné v Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity v Trnave, a elektronické publikácie.

Profil absolventa

Odborná príprava absolventov, ktorí budú kvalifikovaní na prácu v odbore profesionálny tlmočník medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom na celom území Slovenska.