Skočiť na hlavný obsah

Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich

Požiadavky na uchádzačov

Štúdium je určené pre všetkých záujemcov, čiže aj pre začiatočníkov aj pre pokročilých, ktorí chcú získať kvalifikáciu na pozíciu tlmočníka a prekladateľa slovenského posunkového jazyka.

Na daný študijný program budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok. Budú prijatí na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných vysvedčeniach za 1. až 3. ročník na strednej škole. Za profilový predmet sa považuje študijný predmet slovenský jazyk a literatúra. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

Elektronická prihláška

Elektronická prihláška je dostupná na tomto odkaze. Pri stupni štúdia je potrebné si vybrať túto položku 1. PO. Skratka PO znamená profesijne orientovaný študijný program.

Zoznam minimálnych spôsobilostí nevyhnutných na štúdium študijného programu

Uchádzač, ktorý sa chce prihlásiť na štúdium nášho študijného programu slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, by mal mať tieto minimálne spôsobilosti:

  • primerané vizuálne vnímanie,
  • dobrá priestorová predstavivosť,
  • jemná motorika,
  • dobrá pamäť (vizuálna a auditívna),
  • výborná koncentrácia,
  • komunikačné a interakčné zručnosti,
  • spôsobilosť v sociálnych zručnostiach,
  • kritické myslenie,
  • schopnosť interpretácie.