Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 616
  Klapka: 554
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: streda 12:00 – 13:50
    Konzultácie prebiehajú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 on­‑line formou! Konzultácie si dohodnite vopred (e‑mailom).
  Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD. (1976) študovala v rokoch 1995 – 1999 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a v rokoch 2000 – 2007 ako externá doktorandka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2012 – 2014 absolvovala akreditovaný vzdelávací program intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Inštitúte vzdelávania v arteterapii v Bratislave.
  Počas svojho pedagogického pôsobenia na Katedre pedagogiky výtvarného umenia paralelne pracovala v Galérii Jána Koniarka ako lektorka pre sprostredkovanie výtvarného umenia (2000 – 2002). Autorka sa venovala skúmaniu danej problematiky v súvislosti s rozvojom environmentálneho vedomia cez aktivity a poznanie environmentálneho umenia. V tejto oblasti má autorka viacero výstupov (domáce i zahraničné konferencie), odborné štúdie a články. V rámci pedagogiky výtvarného umenia a arteterapie autorka publikovala učebné texty pre študentov pedagogických fakúlt (Art vo vzdelávaní; Umenie v primárnom vzdelávaní), odborné a vedecké články, zúčastnila sa niekoľkých domácich i zahraničných konferencií.
  Od roku 2001 publikuje tiež recenzie a štúdie vo výtvarných a vedeckých periodikách (Ateliér, Ostium, Human Affairs) a venuje sa kurátorskej práci v domácom kontexte (GEO­‑TEXT, Spoločensky živí). Aktuálne pracuje s hlbším kontextom kultúrnych zmien – teóriou obratov (sociálny obrat, kultúrny obrat a obrat k obrazom) a problematikou súčasnej vizuálnej kultúry ako aj možnosťami jej implementácie do umeleckého vzdelávania. Z posledných aktivít možno spomenúť autorstvo a kurátorstvo projektu Spoločensky živí (monografia), ktorý transkultúrnou optikou pertraktuje relativizáciu kultúrnej identity, postkomunistický syndróm spoločenského a politického ochromenia a s ním spojený občiansky aktivizmus. Aktuálne tiež participuje na širšie postavenom sociologickom výskume v oblasti lásky a utvárania partnerských vzťahov v zmysle ich kultúrnej podmienenosti a potencionálneho vplyvu súčasnej vizuálnej kultúry.
  Od roku 2000 pôsobí na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Vyučuje predmety teória galérií a múzeí, animácia výtvarného umenia, múzejná a galerijná animácia. V rámci magisterského programu prednáša a vedie semináre predmetov pedagogika výtvarného umenia, školská výtvarná výchovaarteterapia.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1991 – 1995, Stredná zdravotnícka škola v Trnave, odbor: detská sestra

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. stupeň v aprobácii prírodopis – výtvarná výchova, Trnavská univerzita v Trnave, 1995 – 1999
PhD., teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – špecializácia teória vyučovania predmetov na 1. Stupni ZŠ, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001 – 2009

Priebeh pracovných pomerov

 • Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, KPVU, 2000 – doteraz
 • ZŠ Podzámska 35 – Hlohovec, učiteľská prax, 1999 – 2000

Oblasti pedagogickej činnosti

 • animácia výtvarného umenia,
 • galerijná a muzeálna prax,
 • arteterapia,
 • edukácia výtvarného umenia,
 • školiteľka bakalárskych a diplomových prác.

Výber z publikačnej činnosti

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

   ABD – Domáce monografie

   • Guillaume, M. 2011. Možnosti artefiletického prístupu v reflexii nad hodnotou samého (v procesoch sebapoznávania a sebapretvárania). In V4 ako výchova, vzdelávanie, voľný čas a vzájomná inšpirácia. Nitra : UKF (Nadácia otvorenej spoločnosti, Akadémia voľného času HC), s. 197–207. ISBN 80­‑970833­‑1­‑1.

   ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

   • Guillaume, M. 2013. Mária Balážová – osobná geometria. In Ostium. Číslo 4, roč. 9, s. 1–6. ISSN 1336­‑6556.

   AFC – Zahraničné zborníky z konferencií

   • Guillaume, M. Galerijná a muzeálna animácia ako efektívny nástroj mimoškolskej edukácie. In O výchově a volném čase: Metodologická paradigmata pedagogiky volného času. 2008. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Česká republika.
   • Guillaume, M: Zvukové animácie a možnosti ich uplatnenia pri rozvoji vnímania. In 5th Webová konferencia hudobnej výchovy. 2009. Ostrava : Ostravská univerzita, Česká univerzita.

   AFD – Domáce zborníky z konferencií

   • Guillaume, M. Artefiletika alebo rozvoj osobnosti prostredníctvom výtvarného umenia. In Klíma školy 21. storočia. 2008. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika.
   • Guillaume, M. Využitie expresívnej výchovy na vyučovaní výtvarnej výchovy a výchovy umením. In Kultúra – Umenie – Vzdelávanie. 2009. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika.
   • Guillaume, M. Formy a roviny komunikácie vo výtvarnej edukácii. In Kreatívne vzdelávanie. 2013. [online]. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2013. S. 18–28. ISBN 978­‑80­‑970513­‑5­‑8. Dostupné na: http://www.​kreativnevzdelavanie.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

   BCI – Učebné texty

   • Guillaume, M. – Kováčová, B. 2010. Art vo vzdelávaní. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, s. 8–79. ISBN 978­‑80­‑8082­‑401.
   • Guillaume, M. 2012. Umenie v primárnom vzdelávaní. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, s. 174. ISBN 978­‑80­‑8082­‑565­‑2.

   BDE – Odborné články recenzie, kritiky – zahraničné

   • Guillaume, M. 2013. Mužské a ženské obrazy, In Ateliér. Praha, Česká republika. Roč. 26, č. 6/2013. S. 8.

   Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

   Kolektívne výstavy

   2001 Slovenská strela 
   Krížová chodba Karolína Praha, 11. 4. – 9. 5. 2001, Česká republika
   2006 Zetenaka, Západoslovenské múzeum, Trnava, 22. 2. 2006 – 23. 4. 2006
   2003 Započítané 07 / Výstava študentských prác katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty TU v Trnave Západoslovenské múzeum, Trnava, 30. 4. – 30. 6. 2003
   2001 Nultá hodina, Nitrianska galéria, Nitra, 23. 5. – 10. 6. 2001
   2000 Dialóg, Trnavská univerzita, Trnava, 23. 9. – 15. 10. 2000

   Kurátorstvo výstav

   2014 Geo­‑text, Východoslovenská galéria, Košice, 18. 9. – 26. 10. 2014
   2003 Započítané 07 / Výstava študentských prác katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty TU v Trnave Západoslovenské múzeum, Trnava, 30. 4. – 30. 6. 2003

   Poznámka: Na tejto časti stránky sa momentálne pracuje…

   Prosím, zvoľte kartu.