Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD.

Fotografia
Katedra
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
E‑mail
michaela.guillaumeaaatruni.sk
Miestnosť
616
Klapka
Konzultačné hodiny
Streda - nepárny týždeň 8:40 – 12:00

Mgr. Michaela Košútová Guillaume, PhD. (1976) študovala v rokoch 1995 – 1999 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a v rokoch 2000 – 2007 ako externá doktorandka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2012 – 2014 absolvovala akreditovaný vzdelávací program intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby v Inštitúte vzdelávania v arteterapii v Bratislave.

Počas svojho pedagogického pôsobenia na Katedre pedagogiky výtvarného umenia paralelne pracovala v Galérii Jána Koniarka ako lektorka pre sprostredkovanie výtvarného umenia (2000 – 2002). Autorka sa venovala skúmaniu danej problematiky v súvislosti s rozvojom environmentálneho vedomia cez aktivity a poznanie environmentálneho umenia. V tejto oblasti má autorka viacero výstupov (domáce i zahraničné konferencie), odborné štúdie a články. V rámci pedagogiky výtvarného umenia a arteterapie autorka publikovala učebné texty pre študentov pedagogických fakúlt (Art vo vzdelávaní; Umenie v primárnom vzdelávaní), odborné a vedecké články, zúčastnila sa niekoľkých domácich i zahraničných konferencií.

Od roku 2001 publikuje tiež recenzie a štúdie vo výtvarných a vedeckých periodikách (Ateliér, Ostium, Human Affairs) a venuje sa kurátorskej práci v domácom kontexte (GEO--TEXT, Spoločensky živí). Aktuálne pracuje s hlbším kontextom kultúrnych zmien – teóriou obratov (sociálny obrat, kultúrny obrat a obrat k obrazom) a problematikou súčasnej vizuálnej kultúry ako aj možnosťami jej implementácie do umeleckého vzdelávania. Z posledných aktivít možno spomenúť autorstvo a kurátorstvo projektu Spoločensky živí (monografia), ktorý transkultúrnou optikou pertraktuje relativizáciu kultúrnej identity, postkomunistický syndróm spoločenského a politického ochromenia a s ním spojený občiansky aktivizmus. Aktuálne tiež participuje na širšie postavenom sociologickom výskume v oblasti lásky a utvárania partnerských vzťahov v zmysle ich kultúrnej podmienenosti a potencionálneho vplyvu súčasnej vizuálnej kultúry.

Od roku 2000 pôsobí na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Vyučuje predmety teória galérií a múzeí, animácia výtvarného umenia, múzejná a galerijná animácia. V rámci magisterského programu prednáša a vedie semináre predmetov pedagogika výtvarného umenia, školská výtvarná výchova a arteterapia.