Skočiť na hlavný obsah

doc. Mgr. Mária Orišková, Dr. phil.

Fotografia
Katedra
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
E‑mail
maria.oriskovaaaatruni.sk
Miestnosť
708
Klapka
Konzultačné hodiny
Utorok: 12:30 -14:00 Adalbertínum (A26)

VTC: VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Doc. Mária Orišková, Dr. phil. (1952) študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvovala na Universität für angewandte Kunst vo Viedni. Pracovala ako kurátorka moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (1975 – 1994), prednášala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1994 – 2013), na Rhode Island School of Design v Providence, R. I., U. S. A. (1998) a Universität für angewandte Kunst vo Viedni (2005//2006). Roku 1999 absolvovala Getty Summer Institute in Art History and Visual Studies at the University of Rochester, U. S. A., 2003 získala Fulbrightovo štipendium na RISD Providence a Columbia University v New Yorku a 2008 Weiserovo štipendium na University of Michigan, Ann Arbor, U. S. A.

Mária Orišková vydala niekoľko publikácií: Dvojhlasné dejiny umenia//Double Voiced Art History (Bratislava : Petrus, 2002), Zweistimmige Kunstgeschichte (Wien : Praesens Verlag, 2008), Teória a prax múzea umenia////The Theory and Practice of Art Museum (Bratislava : N--CSU, 2002), Efekt múzea: Predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo--americkej kritickej teórie múzea////The Effect of the Museum: Objects, Practices, Audiences. An Anthology of Anglo--American Theory of Museum (Bratislava : AFAD Press, 2006), Curating ‘Eastern Europe’ and Beyond: Art Histories Through the Exhibition (Köln : Peter Lang and Bratislava : VEDA, 2013). Publikovala tiež desiatky štúdií, článkov a konferenčných príspevkov z oblasti stredo--východoeurópskeho umenia, kritickej muzeológie, dejín výstav, gendru a feminizmu.

Doc. Mária Orišková, Dr. phil. v súčasnosti prednáša na Katedre pedagogiky výtvarného umenia PF TU dejiny umenia 20. a 21. storočia. Cieľom prednášok je podať výklad moderného, postmoderného a súčasného umenia. Okrem dejín umenia – ako teoretického základu v bakalárskom štúdiu – Mária Orišková prednáša a vedie semináre v rámci magisterského programu. Sem patrí predmet kritické pojmy: dejiny umenia a vizuálna kultúra východnej Európy po roku 1960 a predmet pod názvom múzeum – galéria – výstava, ktorý sa zameriava najmä na dejiny a teórie výstav a kurátorstvo. Tento predmet si kladie za cieľ oboznámiť študentov so spoločenským fungovaním umenia prostredníctvom inštitúcií a pripraviť ich na prácu v múzeách a galériách, s prihliadaním na tvorbu kurátorských a edukačných projektov.