Skip to main content

doc. Mgr. Mária Orišková, Dr. phil.

Fotografia
Department
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
E‑mail
maria.oriskovaaaatruni.sk
Room
708
Telephone Extension

Doc. Mária Orišková, Dr. phil. (1952) študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvovala na Universität für angewandte Kunst vo Viedni. Pracovala ako kurátorka moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (1975 – 1994), prednášala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1994 – 2013), na Rhode Island School of Design v Providence, R. I., U. S. A. (1998) a Universität für angewandte Kunst vo Viedni (2005//2006). Roku 1999 absolvovala Getty Summer Institute in Art History and Visual Studies at the University of Rochester, U. S. A., 2003 získala Fulbrightovo štipendium na RISD Providence a Columbia University v New Yorku a 2008 Weiserovo štipendium na University of Michigan, Ann Arbor, U. S. A.

Mária Orišková vydala niekoľko publikácií: Dvojhlasné dejiny umenia//Double Voiced Art History (Bratislava : Petrus, 2002), Zweistimmige Kunstgeschichte (Wien : Praesens Verlag, 2008), Teória a prax múzea umenia////The Theory and Practice of Art Museum (Bratislava : N--CSU, 2002), Efekt múzea: Predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo--americkej kritickej teórie múzea////The Effect of the Museum: Objects, Practices, Audiences. An Anthology of Anglo--American Theory of Museum (Bratislava : AFAD Press, 2006), Curating ‘Eastern Europe’ and Beyond: Art Histories Through the Exhibition (Köln : Peter Lang and Bratislava : VEDA, 2013). Publikovala tiež desiatky štúdií, článkov a konferenčných príspevkov z oblasti stredo--východoeurópskeho umenia, kritickej muzeológie, dejín výstav, gendru a feminizmu.

Doc. Mária Orišková, Dr. phil. v súčasnosti prednáša na Katedre pedagogiky výtvarného umenia PF TU dejiny umenia 20. a 21. storočia. Cieľom prednášok je podať výklad moderného, postmoderného a súčasného umenia. Okrem dejín umenia – ako teoretického základu v bakalárskom štúdiu – Mária Orišková prednáša a vedie semináre v rámci magisterského programu. Sem patrí predmet kritické pojmy: dejiny umenia a vizuálna kultúra východnej Európy po roku 1960 a predmet pod názvom múzeum – galéria – výstava, ktorý sa zameriava najmä na dejiny a teórie výstav a kurátorstvo. Tento predmet si kladie za cieľ oboznámiť študentov so spoločenským fungovaním umenia prostredníctvom inštitúcií a pripraviť ich na prácu v múzeách a galériách, s prihliadaním na tvorbu kurátorských a edukačných projektov.