• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Juvenilia Paedagogica

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Študentská vedecká konferencia organizovaná Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

obrázok

obrázok

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

     
obrázok obrázok obrázok
     

 

Vás pozýva na 12. ročník doktorandskej vedeckej konferencie

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

 

dňa 11. februára 2022

(predbežne) HYBRIDNOU FORMOU:

PREZENČNE na pôde PdF TU

&

ONLINE v prostredí MS Teams 
(podľa aktuálnej epidemiologickej situácie)

 
  

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 12. ročník vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách, ktorá sa uskutoční 11. 2. 2022. Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác, ako aj poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Posledný 11. ročník konferencie bol zameraný na rozmanité problémy výchovy a vzdelávania, ktoré vo svojich príspevkoch prezentovali doktorandi z univerzít na Slovensku, v Česku a Poľsku. Vystúpenia aktívnych účastníkov boli zavŕšené odbornou diskusiou, podnetmi a cennými pripomienkami zo strany prítomných vedeckých kapacít v oblasti pedagogického výskumu, ktoré majú nenahraditeľný prínos v príprave doktoranda na obhajobu dizertačného projektu či dizertačnej práce. Z konferencie zároveň vyšiel recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2021 v elektronickej podobe. Podobný výstup bude nasledovať aj tentokrát v podobe recenzovaného zborníkaJuvenilia Paedagogica 2022.

V tomto ročníku opäť ponúkame možnosť vystúpiť doktorandom rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Forma priebehu konferencie bude aktualizovaná vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v čase konania konferencie: aktuálne plánujeme hybridnú formu konferencie (t. j. prezenčne v priestoroch PdF TU a súčasne online v MS Teams), avšak rátame aj s úplným presunom do online priestoru.

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia odborníkov: prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc.prof. PhDr. Branislava Pupalu, CSc., zamerané na oblasť rezonujúcu v akademických kruhoch i na úrovni regionálneho školstva – školskú politiku a jej zmeny.

 

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD.

prof. PhDr. Viktor LECHTA, PhD.

doc. Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD.

doc. PaedDr. Martin DOJČÁR, PhD.

doc. Mgr. art. Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, PhD.

doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD.

doc. PhDr. Peter RUSNÁK, PhD.

Organizačný výbor konferencie

Mgr. Alexandra LENGYELOVÁ

Mgr. Romana MARTINCOVÁ

Mgr. Hana Ingrid OPPENBERGEROVÁ

Mgr. Elsheba AKINYI

Mgr. Peter JENDRYŠČÍK

PhDr. Ivana ŠUHAJDOVÁ, PhD.

 

Organizačné pokyny

 

Konferenčný poplatok a realizácia platby:

Aktívny účastník: 15 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka)
Pasívny účastník: zdarma
Poznámky:
 • Aktívnou účasťou sa myslí prezentácia vlastného príspevku v v priestoroch PdF TU / v prostredí MS Teams 11. 2. 2022 a následné zaslanie príspevku do 11. 3. 2022.
 • Pasívna účasť je informáciou pre organizátorov, že z Vašej strany nemáme očakávať zaslanie príspevku, môžete sa však plne zapojiť do akademickej diskusie.
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1020080213 (povinný údaj)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka
Adresa peňažného ústavu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava, Slovakia
Adresa príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava

  
Chceli by sme Vás požiadať o zaslanie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku na e‑mailovú adresu adresa elektronickej pošty 
 

Dôležité termíny

30. 1. 2022 prihlásenie cez registračný formulár dostupný na: https://forms.​gle/​ZJ3hgA7nSt9dgd4S8 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
30. 1. 2022 zaplatenie poplatku na vyššie uvedené číslo účtu
11. 2. 2022 konanie konferencie v čase od 9.00 hod.
11. 3. 2022 zaslanie finálnej verzie príspevku e‑mailom na adresa elektronickej pošty

 

Predbežný program konferencie 11. februára 2022

08:45 – 09:00 Registrácia účastníkov v priestoroch PdF TU a v prostredí MS Teams
09:00 – 09:15 Otvorenie konferencie s úvodným slovom doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. a prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD (Aula PdF / MS Teams, kanál 1)
09:15 – 09:45 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (PedF UK v Praze) – Legitimizace vzdělávací politiky mezi výzkumem, experty a politiky
09:45 – 10:00 Diskusia
10:15 – 10:45 Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. (PdF TU v Trnave) – Kurikulárna reforma ako nočná mora školskej politiky
10:45 – 11:00 Diskusia
11:00 – 12:00 Obedová prestávka
12:00 – 16:00 Rokovanie v sekciách (presun do jednotlivých kanálov v MS Teams / miestností PdF)
16:00 Závery, ukončenie konferencie

Podrobný program bude zaslaný pred konaním konferencie na Vašu e‑mailovú adresu, zároveň bude zverejnený na webovej stránke Pedagogickej fakulty TU (dostupné tu). Do tímu v prostredí MS Teams budeme účastníkov pozývať na základe uvedených e‑mailových adries.

 


Informácie k príspevkom

Referáty doktorandov

Požadovaná je prezentácia v PowerPointe (max. 10 snímok, min. veľkosť písma 24) v trvaní max. 10 minút a následná diskusia s prítomnými oponentmi k referátu, taktiež v trvaní max. 10 min. Referát doktoranda je potrebné transformovať aj do podoby príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom zborníku. Počet referujúcich je limitovaný, uprednostníme skôr prihlásených doktorandov.

Pokyny na spracovanie príspevku

Rozsah príspevku min. 3, max. 8 strán.

 • Poznámka: Na správne spracovanie príspevku pripájame v prílohe pozvánky šablónu. (čoskoro)

Poznámka: Na tejto časti stránky sa momentálne pracuje…

Poznámka: Na tejto časti stránky sa momentálne pracuje…

Zvoľte informačnú súčasť tohto ročníka.

obrázok

obrázok

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

     
obrázok obrázok obrázok
     

 

Vás pozýva na 11. ročník študentskej vedeckej konferencie

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

 

dňa 12. februára 2021

ONLINE v prostredí MS Teams

 
  

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na jedenásty ročník vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách. Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác a poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Posledný 10. ročník konferencie bol zameraný na rozmanité problémy výchovy a vzdelávania, ktoré vo svojich príspevkoch prezentovali doktorandi z univerzít na Slovensku, v Česku a Poľsku. Vystúpenia aktívnych účastníkov boli zavŕšené odbornou diskusiou, podnetmi a cennými pripomienkami zo strany prítomných vedeckých kapacít v oblasti pedagogického výskumu, ktoré majú nenahraditeľný prínos v príprave doktoranda na obhajobu dizertačného projektu či dizertačnej práce. Z konferencie zároveň vyšiel recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2020 v elektronickej podobe. Podobný výstup bude nasledovať aj tentokrát v podobe recenzovaného zborníka Juvenilia Paedagogica 2021.

tomto ročníku opäť ponúkame možnosť vystúpiť doktorandom rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia odborníkov zamerané na oblasť v súčasnosti veľmi exponovanej témy akademického prostredia – akademickej integrity: prof. RNDr. Alfréda TRNKU, PhD.Mgr. Ivana ROPOVIKA, PhD.

 

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD. 
prof. PhDr. Viktor LECHTA, PhD. 
prof. RNDr. Alfréd TRNKA, PhD. 
doc. Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD. 
doc. PaedDr. Martin DOJČÁR, PhD. 
doc. Mgr. art. Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, PhD. 
doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD. 
doc. PhDr. Peter RUSNÁK, PhD.

Organizačný výbor konferencie

Mgr. Romana MARTINCOVÁ 
Mgr. Hana Ingrid OPPENBERGEROVÁ 
Mgr. Elsheba AKINYI 
Mgr. Peter JENDRYŠČÍK 
PhDr. Ivana ŠUHAJDOVÁ, PhD.

 

Organizačné pokyny

 

Konferenčný poplatok a realizácia platby:

Aktívny účastník: 15 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka)
Pasívny účastník: zdarma
Poznámky:
 • Aktívnou účasťou sa myslí prezentácia vlastného príspevku v prostredí MS Teams 12. 2. 2021 a následné zaslanie príspevku do 12. 3. 2021.
 
 • Pasívna účasť je informáciou pre organizátorov, že z Vašej strany nemáme očakávať zaslanie príspevku, môžete sa však plne zapojiť do akademickej diskusie v prostredí MS Teams.
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1020080213 (variabilný symbol je povinný údaj!)
  Do správy pre príjemcu prosíme uviesť menopriezvisko účastníka.
Adresa peň. ústavu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
Adresa príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava.

  
Chceli by sme Vás požiadať o zaslanie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku na e‑mailovú adresu adresa elektronickej pošty 
 

Dôležité termíny

31. 1. 2021 prihlásenie cez registračný formulár dostupný tu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
31. 1. 2021 zaplatenie poplatku na vyššie uvedené číslo účtu
12. 2. 2021 konanie konferencie v čase od 9:00 hod.
12. 3. 2021 zaslanie finálnej verzie príspevku mailom na adresa elektronickej pošty

 

Predbežný program konferencie 12. februára 2021

08:45 – 09:00 Registrácia účastníkov v prostredí MS Teams
09:00 – 09:15 Otvorenie konferencie s úvodným slovom doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. 
a prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD (MS Teams, kanál 1)
09:15 – 09:45 Mgr. Ivan Ropovik, PhD. (PdF UNIPO, Prešov; Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 
na UK, Praha) – Integrita empirického poznania vo vedách o edukácii
09:45 – 10:00 Diskusia
10:15 – 10:45 Prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. (PdF TU) – Publish or perish? – alebo o etike 
publikovania výsledkov vedeckej práce
10:45 – 11:00 Diskusia
11:00 – 12:00 Obedová prestávka
12:00 – 16:00 Rokovanie v sekciách (jednotlivé kanály v MS Teams)
16:00 Závery, ukončenie konferencie

Podrobný program bude zaslaný pred konaním konferencie na Vašu e‑mailovú adresu, zároveň bude zverejnený na webovej stránke Pedagogickej fakulty TU (tu). Do tímu v prostredí MS Teams budeme účastníkov pozývať na základe uvedených mailových adries.

 


Dôležité informácie

Referáty doktorandov

Požadovaná je prezentácia v PowerPointe (max. 10 snímok, min. veľkosť písma 24) v trvaní max. 10 minút a následná diskusia s prítomnými školiteľmi k referátu tiež v trvaní max. 10 min. Referát doktoranda je potrebné transformovať aj do podoby príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom zborníku. Počet referujúcich je limitovaný, uprednostníme skôr prihlásených doktorandov.

Pokyny na spracovanie príspevku

Rozsah príspevku min. 3, max. 8 strán.

Videozáznam z prednášky Mgr. Ivana Ropovika, PhD.

ikonaPrezentácia k prednáške 9,48 MB (9,04 MiB), 18. 6. 2021

 

Videozáznam z prednášky prof. RNDr. Alfréda Trnku, PhD.

ikonaPrezentácia k prednáške 9,14 MB (8,72 MiB), 18. 6. 2021

 

obrázok

obrázok

Zvoľte informačnú súčasť tohto ročníka.

obrázok

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

     
obrázok obrázok obrázok
     

Vás pozývajú na desiaty ročník študentskej vedeckej konferencie

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky 
v konceptoch dizertačných prác doktorandov

 

dňa 7. februára 2020

v priestoroch

Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na desiaty ročník vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách. Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác a poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Minulý, deviaty, ročník konferencie bol zameraný na rozmanité problémy výchovy a vzdelávania, ktoré vo svojich príspevkoch prezentovali doktorandi z univerzít na Slovensku, v Česku a Poľsku. Vystúpenia aktívnych účastníkov boli zavŕšené odbornou diskusiou, podnetmi a cennými pripomienkami zo strany prítomných vedeckých kapacít v oblasti pedagogického výskumu, ktoré majú nenahraditeľný prínos v príprave doktoranda na obhajobu dizertačného projektu či dizertačnej práce. Z konferencie zároveň vyšiel recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2019 v elektronickej podobe. Podobný výstup bude nasledovať aj tentoraz.

V tomto ročníku ponúkame rovnakú možnosť pre doktorandov 1., 2. a 3. ročníka štúdia rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia odborníkov zamerané na súčasný stav humanitných vied a vied o výchove a vzdelávaní: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. a prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Touto cestou odporúčame všetkým zúčastneným doktorandom, aby včas informovali svojich školiteľov a prizvali ich k účasti na konferencii, pretože ich diskusia k prezentovaným témam kvalitatívne posunie odbornú úroveň stretnutia.

 

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. 
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. 
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. 
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. 
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

Organizačný výbor konferencie

Mgr. et Mgr. Jana Blusková 
Mgr. Romana Podmaníková 
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.

 

Organizačné pokyny

 

Konferenčný poplatok a realizácia platby

Aktívny účastník: 20 € (organizačné náklady, občerstvenie, vydanie zborníka)
Pasívny účastník: 10 € (organizačné náklady, občerstvenie)
Údaje platby: IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
  SWIFT: SUBASKBX
Adresa peňažného ústavu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava, Slovakia
Variabilný symbol: 1020080213 (variabilný symbol je povinný údaj)
  Do správy pre príjemcu prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka.
Úplná adresa príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava
  Pri registrácii požadujeme predloženie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku.

 

Dôležité termíny

20. 1. 2020 zaslanie návratky mailom adresa elektronickej pošty
20. 1. 2020 zaplatenie poplatku na účet
07. 2. 2020 konanie konferencie v čase od 9:00 h
28. 2. 2020 zaslanie finálnej verzie príspevku mailom na adresa elektronickej pošty

 

Referáty doktorandov

Požadovaná je prezentácia v PowerPointe (max. 10 snímok, min. veľkosť písma 24) v trvaní max. 10 minút a následná diskusia s prítomnými školiteľmi k referátu, tiež v trvaní max. 10 minút. Referát doktoranda je potrebné transformovať aj do podoby príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom zborníku. Počet referujúcich je limitovaný, uprednostníme skôr prihlásených doktorandov.


Pokyny na spracovanie príspevku

Rozsah príspevku min. 3, max. 8 strán. Okraje 2,5 cm bez zarovnávania pravého okraja, bez posúvania ľavého okraja odsekov, obrázky a tabuľky označiť a očíslovať.

Názov príspevku (Times New Roman, 14 pt, všetky písmená veľké, tučné, jednoduché riadkovanie).

Meno a priezvisko bez titulov (Times New Roman, 12 pt, normálne, jednoduché riadkovanie).

Abstrakt (max. 10 riadkov, Times New Roman, 12 pt, normálne, jednoduché riadkovanie).

Text príspevku (Times New Roman, 12 pt, normálne, jednoduché riadkovanie).

Forma citovania – norma ISO 690, citácie v texte (autor, rok vydania, prípadne strana). Nepoužívajte odkazy pod čiarou a iné spôsoby.

Literatúra – vzor:

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. 2010. Inkluzívní vzdělávání. Praha : Grada, 217 s. ISBN 978­‑80­‑247­‑3070­‑7.

Autor: titul, meno a priezvisko, adresa pracoviska, e‑mailový kontakt.

obrázok

Zvukový záznam z prednášky prof. PhDr. Anny Hogenovej, CSc.

Videozáznam z prednášky prof. PhDr. Anny Hogenovej, CSc.

obrázok

obrázok

Zvoľte informačnú súčasť tohto ročníka.

 • Miesto a dátum konania: Trnava, 1. 2. 2019
 • ikonaPlagát. 180,76 kB (176,52 KiB), 14. 1. 2019
 • Miesto a dátum konania: Trnava, 9. 2. 2018
 • Miesto a dátum konania: Trnava, 3. 2. 2017
 • Miesto a dátum konania: Trnava, 5. 2. 2016
 • Miesto a dátum konania: Trnava, 6. 2. 2015
 • Miesto a dátum konania: Trnava, 14. 2. 2014
 • Miesto a dátum konania: Trnava, 8. 2. 2013
 • Miesto a dátum konania: Trnava, 9. 2. 2012

Úvodný ročník študentskej vedeckej konferencie.

 • Miesto a dátum konania: Aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 2. 2011

Prosím, zvoľte ročník konferencie.