Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie obsahu  « Bežné konflikty formátovania textu  |  Odporúčané preddefinované štýly » 

Štýl prvkov webovej stránky sa dá ovplyvniť pomocou takzvaných triedy kaskádových štýlov (CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Podrobnosti o kaskádových štýloch môžete nájsť v rozsiahlej on­‑line dokumentácii o CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na CSS Tutorial otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) alebo na Cascading Style Sheets otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Na úpravu lokálneho štýlu (t. j. definovanie vlastných tried CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) štýlov) slúži v RS Rheia direktíva #style:.

Príklad:

#style: ol.myAlphaList { list-style-type: lower-alpha; }

#orderedList:myAlphaList
1. prvý,
2. druhý,
3. tretí.

Výsledok:

  1. prvý,
  2. druhý,
  3. tretí.

Výsledkom príkladu je nastavenie triedy štýlov zotriedeného (číslovaného) zoznamu tak, aby bol zoznam zobrazený s abecedným „číslovaním“ položiek.

Poznámka: Vlastné triedy štýlov sú skombinovateľné s preddefinovanými triedami štýlov, napríklad s triedami určenými na vytvorenie viacúrovňových zoznamov – pozri kapitolu Viacúrovňové zoznamy. Musia byť v prislúchajúcej direktíve oddelené medzerou. Podobne ako sú skombinované preddefinované triedy štýlov tabuliek v kapitole Štýly tabuliek.

 

Vkladanie definície štýlov na viacero riadkov

Pri vkladaní viacerých riadkov definície štýlu je vhodné použiť zachytávanie riadkov systémom Rheia. Nasledujúca ukážka kódu je príkladom použitia zachytávania. Ukazuje na viacero riadkov rozpísanú vyšie uvedenú definíciu triedy štýlov myAlphaList:

#style:#openCapture

ol.myAlphaList
{
    list-style-type: lower-alpha;
}

#closeCapture

 

Klauzula !important

V literatúre o kaskádových štýloch sa môžete dočítať o klauzule !important, ktorej účelom je prekrytie priorít kaskádovania. Slúži na to, aby definícia vlastností štýlu s nižšou prioritou v kaskáde prekryla ostatné definície. Pri jej používaní treba byť obozretný. Je lepšie sa jej použitiu vyhnúť.

Ak sa chcete vyhnúť použitiu CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) klauzuly !important, tak musíte na prekrytie niektorých vlastností preddefinovaného štýlu portálu dodržať presné poradie a hierarchiu prvkov preddefinovaného štýlu. (Aby sa prehliadač dopracoval k rovnakej priorite v kaskáde a mohol prekryť staršiu definíciu novšou.) Inak zostane zachovaný pôvodný formát, podľa pravidiel určovania priority pri kaskádovaní v CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). (Pre podrobnosti pozri: Jak psát web. Kaskádování v CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).)

Poznámka: Na zistenie presnej hierarchie prvkov preddefinovaného štýlu je potrebné vyhľadať želaný štýl v zdrojovom kóde CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v individuálnej konfigurácii portálu. Napríklad zdrojový kód CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) portálu PdF TU je uložený na tejto adrese: http://pdf.​truni.​sk/​design/​style.​css otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Príklad:

#style:#openCapture

div.page-content table.innerLines tr td
{
    border-color: silver;
}

div.page-content table.innerLines tr th
{
    border-color: silver;
    font-weight: normal;
    color: red;
}

#closeCapture

#tables:innerLines

*X → O → 
O → *X → O
O → X → *X

Výsledok:

X O  
O X O
O X X

Niekedy je jednoduchšie použiť CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) klauzulu !important, tak ako v príklade s podfarbením buniek tabuľky na konci kapitoly Štýly tabuliek. Pravidlo znie: Čím menší rozsah vplyvu bude mať použitie klauzuly !important (t. j. čím menší vplyv bude mať na celkový vzhľad stránky a systém kaskádových štýlov v nej použitej), tým je jej použitie vhodnejšie.

 

Podkapitoly:

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo je to trieda štýlov?
  2. Ako je možné triedy štýlov kombinovať? Zobraziť odpoveď
  3. Na čo slúži direktíva #style:?
  4. Čo je vhodné pouziť pri vkladaní viacerých riadkov definície štýlu?
  5. Aký účel plní klauzula !important?
  6. Ako je možné vyhnúť sa použitiu klauzuly !important?
  7. Aké pravidlo je potrebné dodržiavať pri použití klauzuly !important?