Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Tabuľky  « Spájanie buniek tabuľky  |  Priority syntaktických pravidiel na úrovni buniek tabuľky » 

Texty buniek tabuliek môžu byť zarovnané horizontálne alebo vertikálne.

Horizontálne zarovnanie obsahu buniek

Horizontálne zarovnanie obsahu buniek môže byť vykonané podobne ako zarovnanie textov odsekov:

  1. pomocou nasledujúcich dvojíc znakov uvedených na začiatku bunky:
  <| zarovnanie doľava,
|| zarovnanie na stred,
>| zarovnanie doprava,
_| zarovnanie do bloku;
  1. slovnými výrokmi, ktoré musia byť tiež uvedené na začiatku bunky (a ktoré musia byť oddelené od obsahu bunky znakom zvislej čiary):
  left|«text bunky» zarovnanie doľava,
center|«text bunky» zarovnanie na stred,
right|«text bunky» zarovnanie doprava,
justify|«text bunky» zarovnanie do bloku.

Príklad:

*=== Príklady === → === zarovnania === → ==== textu ==== → === buniek ===*
<|zarovnať doľava → ||zarovnať na stred → >|zarovnať doprava → _|zarovnať do 
bloku do bloku do bloku do bloku
left|zarovnať doľava → center|zarovnať na stred → right|zarovnať 
doprava → justify|zarovnať do bloku do bloku do bloku do bloku

Výsledok:

=== Príklady === === zarovnania === ==== textu ==== === buniek ===
zarovnať doľava zarovnať na stred zarovnať doprava zarovnať do bloku do bloku do bloku do bloku
zarovnať doľava zarovnať na stred zarovnať doprava zarovnať do bloku do bloku do bloku do bloku

Vertikálne zarovnanie obsahu buniek

Na vertikálne zarovnanie obsahu v bunke je možné využiť zmenu triedy štýlu bunky (pozri kapitolu Štýly tabuliek, konkrétne klauzulu #cell#«zoznam tried»# opísanú na konci uvedenej kapitoly). Definícia CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v predvolenej konfigurácii RS Rheia obsahuje tri preddefinované triedy štýlov slúžiace na úpravu vertikálneho zarovnania obsahu buniek – top, middlebottom. Dve z nich využíva nasledujúci príklad (všetky tri triedy štýlov odporúčame definovať pre každú konfiguráciu RS Rheia):

*Hlavička → Hlavička → Hlavička → Hlavička → Hlavička*
Bunka → @ → Bunka → @ → Bunka
Bunka → #cell#top#zarovnané hore → Bunka → #cell#bottom#zarovnané 
dole → Bunka

Výsledok:

Hlavička Hlavička Hlavička Hlavička Hlavička
Bunka zarovnané hore Bunka zarovnané dole Bunka
Bunka Bunka Bunka

V prípade, že by vyššie použité triedy štýlov neboli definované v CSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) individuálnej konfigurácie portálu, je potrebné použiť postup, ktorý ukazuje nasledujúci príklad:

#style: td.alignTop { vertical-align: top; }
#style: td.alignBottom { vertical-align: bottom; }

*Hlavička → Hlavička → Hlavička → Hlavička → Hlavička*
Bunka → @ → Bunka → @ → Bunka
Bunka → #cell#alignTop#zarovnané hore → Bunka → #cell#alignBottom#zarovnané 
dole → Bunka

Výsledok:

Hlavička Hlavička Hlavička Hlavička Hlavička
Bunka zarovnané hore Bunka zarovnané dole Bunka
Bunka Bunka Bunka

Ďalšie informácie o možnostiach zmeny štýlov v tabuľkách sú uvedené v kapitole Štýly tabuliek a informácie o úprave štýlov vo všeobecnosti sú uvedené v kapitole Úprava štýlov.

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Akým spôsobom je možné horizontálne zarovnať obsah buniek tabuľky v zdrojovom texte RS Rheia?
  2. Aké sú možnosti vertikálneho zarovnania obsahu buniek tabuliek v RS Rheia?