Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Zoznamy  « Číslovaný zoznam  |  Tabuľky » 

Vzhľad zoznamu pozostávajúceho z viacerých úrovní sa dá docieliť úpravou štýlu zoznamu, s čím v systéme Rheia úzko súvisia direktívy upravujúce zoznam tried kaskádových štýlov pre určitý druh položky. (Zoznam tried štýlov je zoznamom identifikátorov tried oddeľovaných medzerami. Viac sa môžete dozvedieť v kapitole Úprava štýlov.)

Na úpravu zoznamov tried štýlov pre zotriedené a nezotriedené zoznamy dokumentov slúžia direktívy #orderedList:«zoznam tried»#unorderedList:«zoznam tried». (Samozrejme, že zoznamy štýlov smú obsahovať jedinú položku.)

V predvolenej konfigurácii RS Rheia sú k dispozícii dve preddefinované triedy štýlov slúžiace na odlíšenie úrovne zoznamov: level­‑2level­‑3. Ich použitie môže vyzerať napríklad takto:

#unorderedList:level-2

Zmena tried štýlu zoznamu je aplikovaná len na najbližší zoznam prislúchajúceho typu (t. j. odrážkový alebo číslovaný). Hneď potom dochádza k jeho deaktivácii.

Poznámka: Prvá úroveň zoznamu nevyžaduje určenie triedy.
Poznámka: Pri každej zmene úrovne zoznamu je nevyhnutné ukončiť aktuálnu úroveň zoznamu (to znamená vložiť prázdny riadok).

Príklad:

-Pedagogický diskurz vo všeobecnosti.
-Vývoj náhľadov na výchovu a vzdelávanie.
-Funkcionálne poňatie výchovy a vzdelávania:

#unorderedList:level-2
-antroplogické základy funkcionálneho diskurzu,
-behaviorálne prístupy v pedagogickom myslení.

-Výchova a vzdelávanie v interakčných teóriách:

#unorderedList:level-2
-kognitivistické prístupy odvodené od teórie J. Piageta,
-sociokognitívne prístupy odvodené od kultúrnej psychológie…

#unorderedList:level-3
-tretia úroveň odrážok na ukážku.

Výsledok:

 • Pedagogický diskurz vo všeobecnosti.
 • Vývoj náhľadov na výchovu a vzdelávanie.
 • Funkcionálne poňatie výchovy a vzdelávania:
 • antroplogické základy funkcionálneho diskurzu,
 • behaviorálne prístupy v pedagogickom myslení.
 • Výchova a vzdelávanie v interakčných teóriách:
 • kognitivistické prístupy odvodené od teórie J. Piageta,
 • sociokognitívne prístupy odvodené od kultúrnej psychológie…
 • tretia úroveň odrážok na ukážku.

Podobne sa správajú aj číslované zoznamy.

Príklad:

1. Prvá
2. úroveň.

#orderedList:level-2
1. Druhá
2. úroveň.

#orderedList:level-3
1. Tretia
2. úroveň.

Výsledok:

 1. Prvá
 2. úroveň.
 1. Druhá
 2. úroveň.
 1. Tretia
 2. úroveň.

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

 1. Ako sa dá prostredníctvom zdrojového textu RS Rheia docieliť vzhľad zoznamu pozostávajúceho z viacerých úrovní?
 2. Na čo slúžia direktívy #orderedList:«zoznam tried»#unorderedList:«zoznam tried»?
 3. Ako odlišujeme úrovne zoznamov v zdrojovom texte RS Rheia?