Skočiť na hlavný obsah

Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD.

istvan_szokol
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
E‑mail
istvan.szokolaaatruni.sk
Miestnosť
622
Klapka
Konzultačné hodiny
pondelok: 12:50 – 14:20
(prípadne i online po predchádzajúcej e-mailovej dohode)

Svoje štúdiá ukončil na Materiálovotechnologickej fakulte STU BA v odbore Priemyselné inžinierstvo a manažment.  Súbežne v tom istom čase úspešne ukončil aj štúdiá na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MtF STU BA  v odbore Doplňujúce pedagogické štúdium.

V roku 2009 získal akademický titul „Philosophiae Doctor” (PhD.) na Materiálovotechnologickej fakulte STU BA v odbore: Odborová didaktika. Na katolíckej univerzite Károlya Eszterházyho v maďarskom Jágri v roku 2016 habilitoval v odbore pedagogika. V roku 2020 úspešne ukončil svoje štúdiá aj na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom v študijnom programe učiteľstvo ekonomických predmetov, kde následne vykonal rigorózne skúšky. 

Doteraz publikoval vyše 130 príspevkov z oblasti merania a hodnotenia žiackych výkonov, pedagogickej komunikácie, pedagogickej diagnostiky ako aj manažérstva kvality v školstve na domácich a medzinárodných konferenciách. Je autorom a spoluautorom 5-ich monografií a 6-ich vysokoškolských učebných textov. Od roku 2011 je riaditeľom pracoviska Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Komárne (dávnejšie Metodicko-pedagogické centrum), ktoré sa zaoberá profesijným rozvojom pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich na školách s vyučovacím jazykom maďarským. 


Na Trnavskej univerzite v Trnave prednáša nasledovné predmety:
Evaluácia vo vzdelávaní
Profesijný vývin učiteľa predprimárneho vzdelávania
Pedagogický výskum
Strategické riadenie materskej školy
Pedagogická komunikácia a školská evaluácia