Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.

profilová fotografia

  Docent Híc bol jedným zo zakladajúcich členov fakulty a do poslednej chvíle bol jedným z jej významných pracovníkov. V čase svojho vynúteného odchodu z tohto sveta zastával pozície vedúceho našej katedry a prodekana pre ekonomiku a rozvoj. Parte.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo matematiky – deskriptívna geometria, PrF UK Bratislava, 1973
RNDr., algebra a teória čísel, 1978
Vedecká hodnosť: CSc., algebra a teória čísel, MÚ SAV Bratislava, 1984
Vedecko‑pedagogický titul: doc., algebra a teória čísel, MFF UK Bratislava, 1989

Priebeh pracovných pomerov

 • KM PEF VŠP, Nitra, odborný asistent, 1974 – 1987
 • KM MTF STU, Trnava, odborný asistent, 1987 – 1989
 • KM MTF STU, Trnava, docent, 1989 – 1994
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, docent, 1994 – 2016

Oblasti pedagogickej činnosti

 • algebra,
 • diskrétna matematika,
 • vybrané kapitoly z algebry,
 • teória grafov,
 • celé racionálne a reálne čísla,
 • teoretická informatika,
 • matematika v primárnom vzdelávaní,
 • logika.
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
48 rokov
Vedenie záverečný prác (prebiehajúce/ukončené)
  Bakalárske: 0/2
  Diplomové: 0/31
  Dizertačné: 0/3

Ďalšie pedagogické aktivity

Školiteľ doktorandského štúdia v študijných odboroch: 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika (skupina matematických a matematicko­‑didaktických predmetov), teória vyučovania matematiky (externe na FPV UKF Nitra)

Oblasti vedeckovýskumnej činnosti

  diskrétna matematika (teória grafov)
  e‑learning vo vyučovaní matematiky

Výber z publikačnej činnosti

 • Stevanovič, D. – Milosevič, M. – Híc, Pavel – Pokorný, Milan: Proof of a conjecture on distance energy of complete multipartite graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 70(2013), p. 157–162, ISSN 0340­‑6253.
 • Stevanovič, D. – Híc, Pavel – Pokorný, Milan: Remarks on Q­‑integral complete multipartite graphs, 2013, Linear Algebra and Its Applications 439(7), pp. 2029–2037, ISSN 0024­‑3795.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan: New Classes of Integral Complete n­‑partite Graphs. In Advances and Applications in Discrete Mathematics, Pushpa Publishing House, 2011, pp. 83–94, ISSN 0974­‑1658.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan On Integral Complete r­‑partite Graphs. In Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics. Volume 6, 2010, No. 1, pp. 17–25. ISSN 1336­‑9180.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan Statistical Hypothesis Testing in Excel. In Aplimat – Journal of Applied Mathematics. Volume II (2009), no. 1, pp. 241–244. ISSN 1337­‑6365.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan – Černek, Pavol: New Sufficient Conditions for Integral Complete 3­‑Partite Graphs. In Appl. Anal. Discrete Math. 2, No. 2, 276–284 (2008). ⟨https://doi.​org/​10.​2298/​AADM0802276H otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩, ISSN 1452­‑8630.
 • Híc, Pavel, Pokorný, Milan: Integral complete 4­‑partite graphs, Discrete Math. 308, (2008), 3704–3705.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan: A Note on Integral Complete 4­‑partite Graphs. Discrete Math., Volume 308, Issue 16, 2008, pp. 3704–3705, ISSN 0012­‑365X.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan: There Are Integral Trees of Diameter 7, Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. 18 2007, p. 59–63, ISSN 1452­‑8630.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan: Randomly CnUCm Graphs. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Mathematica VI, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, p. 123–130. ISSN 1643­‑6555.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan: Randomly 2Cn Graphs. In Tatra Mountains Mathematical Publications, Bratislava, Graphs 04, vol. 35, (2007), ISSN 1210­‑3195.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan: There are integral trees of diameter 7, Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. 18(2006).
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan: On integral balanced rooted trees of diameter 10, Acta Univ. Mathaei Belii, Series Mathematics, no. 10, 2003, p. 9–15, ISBN 80­‑8055­‑812­‑4.
 • Híc, Pavel – Pokorný, Milan: Utilization of computers for the first stage students of primary schools. In Mezinárodní vědecká konference Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. Olomouc : 2002. Pp. 63–67.
 • Híc, Pavel – Nedela, R.: Balanced integral trees, Math. Slovaca, 48, No. 5, 1998, p. 429–445, ISSN 0139­‑9918.
 • Híc, Pavel – Nedela, R. – Pavlíková, S.: Front­‑divisors of trees, Acta Math. Univ. Comeniane, vol. LXI, 1, 1992, p. 69–84. ISSN 0862­‑9544.
 • Híc, Pavel – Nedela, R.: Balanced integral trees, Math. Slovaca, 48, No. 5, 1988, p. 429–445.
 • Híc, Pavel – Palumbíny, D.: Isomorphic factorisation of complete graphs into factors with a given diameter, Math. Slovaca, vol. 37, 1987, p. 247–254. ISSN 0139­‑9918.
 • Híc, Pavel: Criticality concepts in geodetic graphs. In Math. Slovaca, vol. 36, 1986, p. 229–233.
 • Híc, Pavel: A construction of geodetic blocks, Math. Slovaca, vol. 35, 1985, p. 251–261.
 • Híc, Pavel: On partially directed P­‑graphs, Math. Slovaca, vol. 34, 1984, p. 25–34.

Výber z účasti na riešení projektov

 • KEGA 008UMB­‑4/2013: „Efektivita blended learningu v príprave budúcich učiteľov“ – vedúci riešiteľ (2013 – 201?).
 • APVV SK­‑SRB­‑0018­‑11: „Integrálne grafy a s nimi súvisiace problémy“, medzinárodný – vedúci projektu za slovenskú stranu (2011 – 201?).
 • KEGA 010UMB­‑4/2011: „Tvorba elektronických kurzov z matematiky pre žiakov základných škôl a prvých 4 ročníkov osemročných gymnázií“ – spoluriešiteľ (2011 – 2013).
 • SK­‑SRB­‑0005­‑09: „Nové triedy integrálnych grafov“ – vedúci riešiteľ (2010 – 2011).
 • APVV SK­‑SRB­‑005­‑09: „Nové triedy integrálnych grafov“, medzinárodný – vedúci riešiteľ za slovenskú stranu (2009 – 201?).
 • KEGA 3/7263/09: „E‑learning ako efektívny nástroj vo vyučovaní matematiky“ – vedúci riešiteľ spolupracujúceho pracoviska (2009 – 2011).
 • VEGA 1/4001/07: „Integrálne grafy a iné grafové štruktúry“ – vedúci riešiteľ (2007 – 2009).
 • KEGA 3/4149/06: „Tvorba elektronických kurzov z matematiky“ – vedúci riešiteľ spolupracujúceho pracoviska (2006 – 2008).
 • VEGA 1/1001/04: „Spektrálna teória grafov a grafové štruktúry“ – vedúci riešiteľ (2004 – 2006).
 • KEGA 3/2244/04: „Aktualizácia základných pedagogických dokumentov z matematiky pre 1. stupeň základných škôl v súlade s Miléniom a tvorba nových učebníc pre 1. ročník ZŠ“ – vedúci riešiteľ (2004 – 2006).

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • Člen v programových radách domácich a medzinárodných konferencií (Olomouc 2004, Smolenice 2005, Hradec Králové 2007).
 • Členstvo v celoštátnej komisii KEGA.
 • Zostavovateľské práce v zborníkoch (zostavovateľ série C „Matematika“ v časopise „Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis“, v rokoch: 1999 – 2006, zostavovateľ zborníka z konferencie: Induktívne a deduktívne prístupy v matematike, Smolenice 2005).
 • Člen resp. oponent v habilitačných komisiách (MFF UK Bratislava: 3­‑krát, FPV UKF Nitra: 4­‑krát, EF STU Bratislava: 1­‑krát).
 • Oponent dizertačných prác (MFF UK Bratislava: 1­‑krát, PdF UK Bratislava: 2­‑krát, FPV UKF Nitra: 3­‑krát, MtF STU Trnava: 1­‑krát).
 • Člen resp. predseda vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
 • Člen VR TU v Trnave.
 • Člen VR UCM v Trnave.
 • Člen VR PdF UK v Bratislave.
 • Oponent časopisu Mathematical Review.
 • Pravidelne sa zúčastňoval ako predseda resp. člen komisie pre štátne bakalárske a magisterské skúšky z matematiky a informatiky.
 • Koordinoval prípravu otázok pre štátne bakalárske a magisterské skúšky.
 • Koordinoval vypísanie tém záverečných prác z matematiky.
 • Koordinoval vypísanie tém diplomových prác z matematiky.
 • Koordinoval tvorbu obsahovej časti predmetových jednotiek v študijnom polprograme matematika.
 • Pravidelne sa zapájal do prípravy a tvorby študijných materiálov, skrípt, elektronických kurzov pre predmety ktoré vyučoval. (28 študijných materiálov.)

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.