Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko

História

Súčasne so vznikom Trnavskej univerzity v Trnave v roku 1992 vzniká Katedra humanitných vied a Katedra prírodných vied. Prvým vedúcim Katedry prírodných vied (teda i matematiky) sa stal doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. Ako dlhoročný skúsený pedagóg významnou mierou ovplyvnil smerovanie, aj odbornú náplň štúdia matematiky.

Pedagogická fakulta TU vzniká v roku 1993. V akademických rokoch 1992/1993 a 1993/1994 sa matematika vyučuje iba vo dvoch študijných odboroch a to:

 • učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl
 • a fyzika pre 2. stupeň základných škôl.

Pod vedením doc. RNDr. Pavla Híca, CSc. vznikla v akademickom roku 1994/1995 roku Katedra matematiky, informatiky a fyziky a súčasne s ňou aj nová študijná špecializácia matematika pre učiteľstvo pre 5. – 9. ročník základných škôl. Od tohto akademického roka sa druhým vedúcim katedry stáva doc. RNDr. Imrich Komara, CSc., ktorý túto funkciu vykonáva presne od 15. 9. 1994 s predĺžením do 1. 3. 1999. Počas jeho pôsobenia sa katedra ďalej rozvíjala a stabilizovala. Prijímanie nových interných pracovníkov umožnilo postupné znižovanie stavu externých pracovníkov a pripravilo tiež dobrú pôdu pre kvalitnejšie vyučovanie.

V rámci špecializácie matematika, odboru učiteľstvo pre 5. – 9. ročník základných škôl sa vyučujú matematické a informatické predmety, ktorých cieľom je okrem iného:

 • dosiahnuť, aby budúci učitelia matematiky, ako jedného z najdôležitejších predmetov na základnej škole, považovali matematiku za krásnu a pre život potrebnú vedu; aby ju nielen chápali, ale boli ňou aj nadšení a ochotní stále sa v nej vzdelávať,
 • naučiť študentov niektoré dôležité spôsobilosti dobrého pedagóga, akými sú presvedčivá argumentácia, rozvíjanie pružnosti ich myslenia a stratégie sebavzdelávania,
 • naučiť študentov základy práce s aktuálnou verziou operačného systému, textového procesora (na úrovni postačujúcej pre vytvorenie záverečnej práce), využívať prednosti tabuľkového procesora (na efektívne spracovanie vlastných údajov) a efektívne využívať možnosti poskytované internetom,
 • rozvíjať algoritmické a logické myslenie a presné vyjadrovanie budúcich učiteľov matematiky,
 • oboznámiť študentov s existujúcim softvérom použiteľným pri riešení konkrétnych matematických úloh a so softvérom použiteľným v ich budúcej praxi pri vyučovaní v základných školách.

V školskom roku 1996/1997 končilo prvých 45 absolventov odboru učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a o rok neskôr opustilo fakultu prvých 23 absolventov špecializácie matematika, učiteľstvo pre 5. – 9. ročník základných škôl.

Pre študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ bolo každoročne prijatých približne 40 študentov a pre 2. stupeň pre štúdium matematiky vo všetkých kombináciách bolo v priemere prijatých 30 študentov.

Nasledujúci pedagógovia pôsobili ako interní pracovníci Katedry prírodných vied a Katedry matematiky, informatiky a fyziky:

 • doc. RNDr. Ján Regenda, CSc. (1992 – 1994)
 • doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. (1994 – 1999) †
 • doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc. (1994 – 1999)
 • doc. RNDr. Imrich Komara, CSc. (1994 – 1999)
 • PhDr. Ružena Horylová (1995 – 1999)
 • RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc. (1995 – 1999)
 • Mgr. Peter Tóth (1996 – 1997)
 • doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. (1997 – 1999)
 • Mgr. Karol Petrík (1997 – 1999)
 • Mgr. Milan Pokorný (1997 – 1999)
 • Mgr. Dušan Jedinák (1997 – 1999)
 • doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (1998 – 1999)
 • prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc. (1998 – 1999) †
 • doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. (1999 – 1999)

K činnosti katedry prispievajú aj externí pracovníci. Pomoc poskytli pedagógovia z Materiálovo­‑technologickej fakulty STU v Trnave, z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Slovenskej akadémie vied a pedagógovia iných vysokých škôl. Uvedieme niektoré mená:

 • doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav Červeňanský, CSc. †
 • doc. RNDr. Marián Halabarín, CSc.
 • doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc.
 • doc. RNDr. Ján Kalužný, CSc.
 • prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
 • prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. †
 • RNDr. Karol Kvetan, CSc.
 • RNDr. Vladimír Labaš
 • RNDr. Edita Partová, PhD.
 • prof. RNDr. Tibor Šalát, DrSc.
 • doc. RNDr. Jozef Zámožík, CSc. †
 • doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.

Od 1. 3. 1999 nastupuje do funkcie vedúceho Katedry matematiky, informatiky a fyziky RNDr. Mária Lucká, PhD. V apríli tohto roku dochádza k rozdeleniu katedry na dve samostatné katedry, a to na Katedru matematiky a informatiky a Katedru fyziky, ktorej vedúcim sa stáva prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

Od akademického roka 1999/2000 sa tým začína samostatná história Katedry matematiky a informatiky, ktorej vedúcou je naďalej RNDr. Mária Lucká, PhD.

Katedra sa postupne rozširovala o ďalších interných členov: Mgr. Kristína Sotáková bola v roku 2001 prijatá ako vysokoškolská učiteľka matematiky pre učiteľstvo 1. stupňa ZŠ; doc. Ing. Martin Mišút, CSc. nastúpil v roku 2002 zároveň na miesto prodekana pre vedu a výskum, jeho prioritou sa stalo vytvorenie technického prostredia vhodného pre výskumnú prácu a pedagogickú prácu tak, aby bola porovnateľná s inými fakultami podobného zamerania; RNDr. Edita Vranková, PhD. nastúpila od akademického roka 2002/2003 na miesto vysokoškolského učiteľa geometrie pre učiteľstvo 2. stupňa ZŠ. Od akademického roka 2003/2004 pôsobil externe na katedre vysokoškolský učiteľ algebry RNDr. Pavol Černek, CSc. (do určitého obdobia ako hosťujúci docent a počas určitého obdobia aj ako interný pracovník).

V roku 2011 bola katedra rozšírená o všetkých zamestnancov pôvodne zamestnaných v Stredisku pre celoživotné vzdelávanie.  Vznikli dve oddelenia. Pôvodní zamestnanci katedry boli zaradení do oddelenia matematiky a pôvodní zamestnanci strediska vytvorili základ oddelenia informatiky… Stredisko zostalo naďalej súčasťou organizačnej štruktúry univerzity, avšak bez zamestnancov.

V rozmedzí rokov 1999 – 2016 pôsobili (niektorí pôsobia i v súčasnosti) na Katedre matematiky a informatiky nasledujúci pedagógovia:

 • doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc. (2014 – 2016)
 • doc. RNDr. Pavol Híc, CSc. (1992 – 2016) †
 • Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. (2011 – doteraz)
 • Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. (2011 – 2014?)
 • PaedDr. Dušan Jedinák (1997 – 200?)
 • doc. RNDr. Imrich Komara, CSc. (1994 – 2003)
 • doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (1998 – 20??)
 • doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (2002; 2011 – 2014)
 • RNDr. Edita Partová, CSc. (1997 – 2002) – externý pracovník
 • doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. (1999 – doteraz)
 • doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. (1997 – doteraz)
 • Ing. Katarína Pribilová, PhD. (2011 – 2019)
 • Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. (2014 – doteraz) – do roku 2016 externá pracovníčka, od roku 2016 interná pracovníčka
 • PaedDr. Kristína Sotáková (2001 – 2011)
 • prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. (2011? – doteraz) – do roku 2014 externá pracovníčka, od roku 2014 interná pracovníčka
 • Ing. Milan Štrbo, PhD. (2014 – doteraz)
 • RNDr. Edita Vranková, PhD. (2002 – 2013) †
 • prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc. (1998 – 200?) †
 • doc. PhDr. Oliver Židek, CSc. (1997 – 2015) – do roku 2004 externý pracovník, od roku 2004 interný pracovník
 • RNDr. Pavol Černek, CSc. (2003 – 2018)

a ďalší…