Skočiť na hlavný obsah

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.

jana_majercikova
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
Konzultačné hodiny
pondelok: 14:30 - 16:30
(po predchádzajúcej dohode)

 

 

 


Jej výskumný záujem sa dlhodobo orientuje na otázky súvisiace s rodinou a rodičmi a ich pozíciou v edukačnom prostredí, empiricky reflektuje špecifické otázky vzťahov rodiny a školy na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania. S ohľadom na to aj publikovala vedecké štúdie a odborné monografie doma i v zahraničí. Vedie doktorandov, je členkou komisií pre habilitačné konanie a rigorózne a doktorské skúšky. Je členkou VR FHS UTB v Zlíne. Pracuje vo výkonnej redakcii časopisu Pedagogická orientace, je členkou České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Asociace předškolní výchovy (APV), České pedagogické společnosti (ČPdS). V pedagogickej činnosti sa zameriavala na spoločenskovedné, základné pedagogické predmety a metodológiu pedagogického výskumu. 


Na Trnavskej univerzite zabezpečuje nasledujúce predmety:
Klíma a kultúra materskej školy
Škola v partnerstve s rodinou a inými inštitúciami
Teórie výchovy a vzdelávania
Sociológia detstva
Súvislá pedagogická prax - UPV