Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

ivan_luksik
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
E‑mail
ivan.luksikaaatruni.sk
Miestnosť
615
Klapka
Konzultačné hodiny
streda: 13:30 - 14:30
štvrtok: 14:30 - 15:30

 

Je graduovaný v oblasti sociálna psychológia, pedagogickej psychológie a pedagogiky. Pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave a v Slovenskej akadémii vied. Zaoberá sa sociálnymi a pedagogickými otázkami sexuality, rodu a reprodukcie a tiež  problematikou kultúry školy a inklúzie deti z marginalizovaných komunít. Je spoluautorom publikácií: Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach, Sociálne otázky HIV/AIDS, Kultúra školy a výchovných zariadení, Deti v ťažkých životných situáciách a ďalších. Je členom redakčnej rady časopisu Human Affairs. Podieľal sa na realizácii výskumných a aplikačných projektov zameraných na sexuálne a reprodukčné zdravia a inklúziu detí z marginalalizovaných komunít. Je vedúcim grantov APVV a VEGA, realizoval projekty v spolupráci s WHO, IOM a viacerými zahraničnými partnermi. Absolvoval stáže na Leeds Metropolitan University, University of London a University College London. 

Na Trnavskej univerzite prednáša predmety z oblasti psychológie, inklúzie a metodológie pedagogického výskumu. 


Predmety:   Sociálna psychológia (PEP) 
                   Pedagogická a školská psychológia (UPV, PP)
                   Pedagogický výskum (PEP)
                   Inklúzia vo výchove a vzdelávaní (PEP)
                   Inkluzívne vzdelávanie v ranom detstve (PP)