Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka na vedecké sympózium: Inovácie a trendy vo vyučovaní jazykov

Katedra školskej pedagogiky a Katedra slovenského jazyka a literatúry

Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Vás pozývajú

na vedecké sympózium

Inovácie a trendy vo vyučovaní jazykov

pod záštitou dekanky PdF TU v Trnave

doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD.

 

Miesto a dátum

Trnava 14. september 2023

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4, Trnava

Cieľom vedeckého sympózia je úsilie o zlepšenie úrovne vyučovania cudzích jazykov a zefektívnenie vyučovania slovenského jazyka na prvom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským prostredníctvom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. Špecifická pozornosť sa bude venovať aj otázkam jazykovej pripravenosti detí na vstup do školy a možnostiam rozvíjania komunikačných kompetencií detí v predprimárnom vzdelávaní.

Vedecký garant sympózia: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Vedecký výbor:

prof. Dr. Jenő Bárdos, DSc. – Katolícka univerzita Eger (Maďarsko)
doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA. - Vysoká škola DTI (Slovensko),
PaedDr. Mária Beláková, PhD., univ. docentka - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko)
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA.- Vysoká škola DTI (Slovensko),
prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. – UKF Nitra (Slovensko)
doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. - Vysoká škola DTI (Slovensko),
PaedDr. Peter Krška, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko)
prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. – Prešovská univerzita v Prešove (Slovensko)
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.- Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. - Vysoká škola DTI (Slovensko),
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.- Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. - UJS, Komárno (Slovensko)
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Dr. habil. László Varga, PhD. – University of Sopron (Maďarsko)
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
Doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)

Organizačný výbor:
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD.  – PdF TU v Trnave
PaedDr. Simona Benková – VŠ DTI
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. – PdF TU v Trnave
Mgr. Margita Feranská, PhD. – PdF TU v Trnave
Ma. Lovena Moneva – PdF TU v Trnave
Ing. Ondrej Kováč – VŠ DTI
Mgr. Mária Pappová – PF UKF Nitre

 

Jazyk rokovania: Oficiálnym jazykom sympózia je slovenský jazyk.

Registrácia: Po zaslaní prihlášky do 15. júna 2023 pre limitovaný počet účastníkov je registrácia bezplatná.

Finálna verzia príspevku: do 8. 9. 2023

Prihlášku môžete zaslať na adresu organizátorov: Mgr. Margita Feranská, PhD.: margita.feranska [at] truni.sk