Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka na sympózium: Inovácie a trendy vo vyučovaní jazykov II.

Katedra školskej pedagogiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry a Katedra anglického jazyka a literatúry 
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

Vás pozývajú 
na vedecké sympózium 

Inovácie a trendy vo vyučovaní jazykov II. 

pod záštitou dekanky PdF TU v Trnave 

doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. 

obrázok_web

Miesto a dátum 

Trnava 12. september 2024 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4, Trnava 

Cieľom vedeckého sympózia je poskytnúť priestor pre odbornú diskusiu o zlepšení úrovne vyučovania cudzích jazykov a zefektívnenie vyučovania slovenského jazyka na prvom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským prostredníctvom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. Špecifická pozornosť bude venovaná aj otázkam jazykovej pripravenosti detí na vstup do školy a možnostiam rozvíjania komunikačných kompetencií detí v predprimárnom vzdelávaní. ​

Vedecký garant sympózia: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 

Vedecký výbor: 
doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA. - Vysoká škola DTI (Slovensko), 
doc. PaedDr. Mária Beláková, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko) 
prof. PhDr. Juraj Hladký, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA.- Vysoká škola DTI (Slovensko), 
prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD. – UKF Nitra (Slovensko) 
doc. JUDr. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. - Vysoká škola DTI (Slovensko), 
PaedDr. Peter Krška, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko) 
prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. – Prešovská univerzita v Prešove (Slovensko) 
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
doc. PhDr. Zuzana Jančík Petrová, PhD.- Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. - Vysoká škola DTI (Slovensko), 
doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD. - Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko) 
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
Dr. habil. Zoltán Szuts, PhD.- Katolícka univerzita Eger (Maďarsko) 
Mgr. et Mgr. Peter Šagát, PhD., LL.M. - Prince Sultan University, Riyadh (Saudi Arabia) 
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. - UJS, Komárno (Slovensko) 
doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
Doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, PhD. - Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko) 

Organizačný výbor: 

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. – PdF KU v Ružomberku 
Mgr. Michaela Bieliková, PhD. – PdF TU v Trnave 
Mgr. Jakub Hriňák, PhD. – PdF TU v Trnave 
Ing. Mário Kardoš – VŠ DTI 
Ing. Ondrej Kováč – VŠ DTI 
PhDr. Andrea Olejníková, MBA. – VŠ DTI 
PhDr. Miroslav Osifčin – VŠ DTI 

Jazyk rokovania: Oficiálnym jazykom sympózia je slovenský jazyk. 

Registrácia: Po zaslaní prihlášky do 14. júna 2024 pre limitovaný počet účastníkov je registrácia bezplatná. 

Finálna verzia príspevku: do 6. 9. 2024 

Prihlášku môžete zaslať na adresu organizátorov: michaela.bielikova [at] truni.sk