Skočiť na hlavný obsah

Kurikulum pre kultúrnu a sociálnu diverzitu v predškolskom vzdelávaní Štartovací seminár medzinárodného projektu Erasmus+ v rámci oblasti Strategické partnerstvá Trnava, 22. – 23. november 2018

Medzinárodné partnerstvá univerzít a akademických pracovísk sú už v súčasnosti neodmysliteľnou a nevyhnutnou súčasťou ich existencie a práce. Sotva sa bez nich zaobíde akademický výskum, vývojová i pedagogická činnosť vysokých škôl, no dôležitou sa stáva aj pre školy z nižších vzdelávacích stupňov. Partnerstvá sa vytvárajú prirodzenými kontaktmi akademikov (i študentov a učiteľov) v globálnom prostredí a súčasne sú podporované rôznymi schémami školskej i vednej politiky na medzinárodnej scéne. Veď napokon je to aj ústredný motív existencie programu Erasmus+ a jeho súčastí. Participácia na tomto programe umožňuje naozaj všestrannú internacionalizáciu vzdelávania, umožňuje vytváranie stabilných partnerstiev a vykonávanie aktivít čerpajúcich z výhod medzinárodnej spolupráce.

Je to práve program Erasmus+ a jeho kľúčová oblasť KA201, ktorá s názvom Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie podporuje medzinárodnú spoluprácu na poli vzdelávania cez všetky jeho stupne a úrovne. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity využila túto podporu a stala sa iniciátorom, nositeľom i koordinátorom projektu v tejto oblasti programu Erasmus+. Od tohto roku spúšťame projekt s názvom Kurikulum pre kultúrnu a sociálnu diverzitu v predškolskom vzdelávaní, ktorý je naozaj založený na vytvorení partnerstiev a spolupráce v horizontálnom i vertikálnom slova zmysle. Uveďme, v akom slova zmysle.

Projekt spája univerzitné pracoviská zo štyroch krajín a dvoch kontinentov. V rámci európskeho kontinentu sú do projektu zapojené Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda Veliko Tarnovo v Bulharsku, Šoproňská univerzita z Maďarska. Ďalší kontinent je Ázia, reprezentovaná Indonéziou a jej Štátnou univerzitou v Semarangu na ostrove Jáva. Je to preto, že s touto univerzitou máme už dlhodobú spoluprácu v téme, ktorá je predmetom projektu (diverzita vo vzdelávaní) a aj preto, že Indonézia je krajina, ktorá je skutočne plná diverzity ako trvalej súčasti svojej kultúry. Táto medzinárodná sieť projektu je takpovediac horizontálnou vrstvou projektového partnerstva.

obrázok

Vertikálna dimenzia má dve roviny. Tou prvou je skutočnosť, že projekt vytvára partnerstvo a spoluprácu s materskými školami. Súčasťou inštitucionálneho projektového tímu sú viaceré materské školy zo Slovenska, Maďarska, Bulharska a neformálne aj z Indonézie. Jednoducho preto, že téma projektu sa dotýka predškolského vzdelávania a bez zapojených materských škôl, spoliehajúc sa len na akademické prostredia, by bol bezduchý a bezcieľny. No a druhá rovina vertikálnej dimenzie spočíva v tom, že sa prepája vysokoškolské prostredie s predškolským vzdelávaním, teda že cez partnerov z vysokoškolského prostredia sa zmysluplne vstupuje do predškolského vzdelávania, ktoré je vlastne hlavnou oblasťou projektového vplyvu. Ide totiž o to, že zámerom projektu je vyvinúť spoločný rámec premyslenej práce s kultúrnou diverzitou v predškolskom vzdelávaní, ktorá je súčasťou súčasného sveta a ktorú je potrebné reflektovať už od raného vzdelávania. Samozrejme ide o rámec, ktorý umožní adaptáciu na národné špecifiká a potreby národných vzdelávacích systémov pri zabezpečovaní inkluzívneho vzdelávania.

Na pôde koordinátora projektu, teda na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, sa v dňoch 22. a 23. novembra 2018 konal prvý pracovný seminár všetkých riešiteľských pracovísk a teda projektových partnerov. Išlo o štartovacie stretnutie v skutočne medzinárodnom duchu s ohľadom na metodologické a praktické postupy a následnosti, ktoré riešenie projektu vyžaduje a na úspešné výsledky bude v rámci nasledujúcich troch rokov aj vyžadovať. Seminár prvý raz fyzicky spojil všetky zúčastnené strany, ujasnil východiskové pozície jednotlivých partnerov, zabezpečil administratívny štart projektových aktivít a najmä bol platformou pre detailnú diskusiu o tom, ako konkrétne sa bude postupovať pri realizácii plánovaných výstupov, ktoré sú najpodstatnejším faktorom projektu.

Keďže ide o medzinárodný projekt zameraný na predškolské vzdelávanie, spoločná metodológia projektu a rámcové výstupy musia zohľadňovať národné podmienky. Tieto musia byť všetkým zúčastneným stranám jasné a musia byť zdieľané. Seminár bol teda priestorom na výmenu základných informácií o odlišných systémoch predškolského vzdelávania zúčastnených krajín a o perspektívach ich ďalšieho vývoja.

obrázok

Pozoruhodné a produktívne sú minimálne dve veci. V projekte sa stretávajú krajiny so spoločnou komunistickou minulosťou a postkomunistickou skúsenosťou, čo je nepochybne akýsi spoločný východiskový bod na vzájomné porozumenie súčasného stavu predškolského vzdelávania v celej geografickej a politickej šírke bývalého takzvaného východného bloku Európy. Tou druhou vecou je celkom odlišný vývoj predškolského vzdelávania v rozvojovej Indonézii, ktorý je však spojený s veľkou citlivosťou na diverzitu, ktorú si naše krajiny zatiaľ len vytvárajú a budujú. Kombinácia zvolených partnerských krajín sa na seminári ukázala ako mimoriadne dôležitá a dobrá voľba, ktorá môže prispieť nielen k zdieľaným a nadnárodne ukotveným (avšak kultúrne relevantným) stratégiám rozvoja predškolského vzdelávania v zúčastnených krajinách, ale aj k produkcii nových poznatkov na poli porovnávacej predškolskej pedagogiky, kde je vlastne doposiaľ analytické poznanie vývoja predškolského vzdelávania v bývalom východoeurópskom bloku neznámym poľom.

Ďalšie body rokovania na štartovacom seminári riešili metodologické postupy práce na jednotlivých plánovaných výstupoch a distribúciu zodpovednosti jednotlivých partnerov. A to osobitne pre spracovanie metodického materiálu pre materské školy zameraného na prácu s diverzitou v jej širokom poňatí, ďalej na spracovanie politických analýz predškolského vzdelávania na národných úrovniach (s medzinárodný porovnaním) a na prípravu workshopov pre učiteľov materských škôl, ktorí sú vlastne hlavnými odberateľmi výstupov projektu.

Seminár súčasne ukázal, že pre potreby úspešného riešenia projektu bude potrebné spracovať aj národné informačné štúdie súvisiace s povahou národných systémov predškolského vzdelávania a národných kurikulárnych politík predškolského vzdelávania. Tieto výstupy poslúžia ako dobré východisko nielen na rozumnú prácu na plánovaných výstupoch, ale aj na dôkladnejšie štúdium medzinárodnej predškolskej pedagogiky. Nemožno opomenúť ani aktívnu účasť reprezentantov materských škôl v našom projekte, ktoré prispejú k realizačným praktickým výstupom projektu najmä v tom zmysle, že prinesú cielené a systematické návrhy vzdelávacích programov, ako zakomponovať princípy práce s diverzitou založenom na princípoch inkluzívneho vzdelávania do každodennej (no koncepčne ukotvenej) práce materských škôl.

obrázok

Štartovací seminár v Trnave potvrdil, že voľba partnerov na realizáciu projektu je naozaj strategická, je nádejná, s prísľubom produktívneho prínosu. Seminár vytvoril platformu na vzájomné zdieľanie spoločného postupu a očakávaných výstupov. Prvé výstupy budú následne umiestnené a diskutované na online projektovej platforme a prezentované na druhom stretnutí projektového tímu, ktoré sa bude konať v júni 2019 na pôde univerzity v Šoproni v Maďarsku.

Branislav Pupala 
Dana Masaryková