• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Projekt VEGA 1/0289/16 Hydronymia Malého Dunaja 
2016 – 2018. 
Vedúci riešiteľského kolektívu: PaedDr. Andrej Závodný, PhD., zástupca vedúceho: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Projekt VEGA 2/0074/16 Poetika slovenskej literatúry po roku 1945 
2016 – 2018. 
Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

V nedávnej minulosti pracovníci katedry riešili tieto projekty:

Projekt VEGA 1/0510/12 Diachrónna a synchrónna hydronymia Žitného ostrova 
Vedúci projektu: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.; riešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta TU v Trnave. (Úspešne ukončený v roku 2015.)

Projekt VEGA 2/132/11 Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945 
Spoločný projekt s Ústavom slovenskej literatúry SAV, vedúci riešiteľ prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. 
Spoluriešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; riešiteľ, zástupca vedúceho riešiteľa: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Projekt APVV 0085­‑10 Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945 
Koordinujúca riešiteľská organizácia: Ústav slovenskej literatúry SAV, vedúci riešiteľ prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. 
Spoluriešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: riešiteľ, zástupca vedúceho riešiteľa prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Projekt KEGA 3/7040/09 Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania v príprave učiteľov materinského jazyka a literatúry 
Vedúci riešiteľ prof. PaedDr. René Bílik, CSc.; riešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta TU v Trnave. Splnil ciele projektu.

Projekt VEGA 1/0884/08 Hydronymia západného Slovenska 
2008 – 2010. (Ukončené s hodnotením: Splnil ciele projektu). 
Vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Projekt VEGA 2/4115/25 Historický žáner v slovenskej próze 
Hlavný riešiteľ prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 2004 – 2007 (Ukončené s hodnotením: Splnil ciele projektu).

Projekt ESF Portál úloh a zamestnaní v humanitných predmetoch a materinských jazykoch vychádzajúci z moderných organizačných foriem a metód výučby stredoškolského vzdelávania 
Financujúca inštitúcia: Európsky sociálny fond. 
Manažér projektu: doc. PaedDr. René Bílik, CSc. 
Odborný garant projektu: RNDr. Pavol Černek, PhD. 
Riešiteľské pracovisko: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta 
Riešenie úspešne ukončené v r. 2008.

Projekt VEGA 1/3726/06 Diachrónne aspekty slovenskej náboženskej terminológie 
2006 – 2009 (Ukončené s hodnotením: Splnil ciele projektu). 
Vedúca riešiteľka: doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc.

Projekt VEGA 1/1412/04 Slovenská kazateľská tvorba tvorba 19. storočia (tlačená) 
z jazykovo­‑kultúrneho, teologického a historického hľadiska 
2004 – 2006 (Ukončené s hodnotením: Splnil ciele projektu). 
Vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Projekty uvedené na predchádzajúcich dvoch kartách sú alebo boli riešené priamo na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU.

Okrem toho sa pracovníci katedry zúčastňovali a zúčastňujú aj na riešení grantových projektov ako spoluriešitelia iných riešiteľských pracovísk:

Projekt VEGA 1/0447/09 Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Váhu 
Riešiteľské pracovisko FHV UMB Banská Bystrica, vedúci riešiteľ doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. Spoluriešitelia z KSJaL PdF TU v Trnave: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., PaedDr. Andrej Závodný, PhD., a PaedDr. Mária Beláková, PhD.

Projekt: Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve 
Financujúca inštitúcia: Open Society Fund. 
Odborný garant: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. 
Vedúci výskumného tímu: doc. PaedDr. René Bílik, CSc. 
Riešiteľské pracovisko: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava. 
Riešenie ukončené v r. 2008.

Projekt: Vzdelávanie pre život. Príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a problémy trhu práce. 
Financujúca inštitúcia: Európsky sociálny fond. 
Koordinátor projektu: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. 
Gestor projektu: doc. PaedDr. René Bílik, CSc. 
Riešiteľské pracovisko: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava 
Riešenie ukončené v r. 2008.

Projekt VEGA 2/7155/27 Čítame texty slovenskej literatúry 19. storočia. 
Vedúci riešiteľ prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. René Bílik, člen riešiteľského kolektívu. 
Riešenie ukončené v r. 2010. (Ukončené s hodnotením: Splnil ciele projektu).