Skočiť na hlavný obsah

Konferencie a semináre

V súvislosti s riešením svojich vlastných vedeckovýskumných úloh alebo v rámci spolupráce s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV, Ústavom slovenskej literatúry SAV a inými zorganizovala katedra viacero vedeckých seminárov, vedeckých konferencií:

Študentská vedecká a odborná konferencia 2023: Slovacica iuvenum I. : Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej a odbornej konferencie 2023. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2023. 120 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0583­‑1.

Medzinárodná konferencia Pluralistic Approaches to Languages and Cultures in Education – Pluralistické prístupy k jazykom a kultúram vo vzdelávaní (Trnava 26. – 27. 1. 2014; hlavný organizátor: Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU)

Texty Dominika Tatarku (Trnava 7. 5. 2013; v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV)

Hydronymia západného Slovenska (Trnava 7. 7. 2010; v spolupráci so Slovenskou onomastickou komisiou pri JÚĽŠ SAV)

XIX. kolokvium mladých jazykovedcov (Trnava – Modra­‑Harmónia 18. – 20. 11. 2009; v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri JÚĽŠ SAV)

Diachrónne aspekty slovenskej náboženskej terminológie a súčasná jazyková prax (Trnava 14. 2. 2008)

Lexika slovenskej onymie – hydronymia, antroponymia, toponymia : 17. slovenská onomastická konferencia (Trnava 12. – 14. 9. 2007; v spolupráci so Slovenskou onomastickou komisiou pri JÚĽŠ SAV a Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV)

Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia (Trnava 12. – 14. 9. 2005)