Skočiť na hlavný obsah

Projekty


Členovia katedry kontinuálne pracujú na plnení individuálnych vedeckých, ale aj tímových projektových úloh. Niektoré sa realizujú alebo realizovali výlučne na katedre, iné sa súbežne riešia alebo riešili v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV, v v. i., Ústavom slovenskej literatúry SAV, v. v. i., slovakistickými pracoviskami iných univerzít alebo ďalšími inštitúciami.

 

Projekty, ktorých hlavným riešiteľom je Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU:

KEGA 004TTU-4/2022 Študijný program: Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich (2022 – 2024)

Vedúca riešiteľského kolektívu: PaedDr. Mária Beláková PhD., univer. docent

Zástupca vedúcej riešiteľky: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský 

Riešiteľské pracovisko: KSJaL PdF TU v Trnave

 

VEGA 1/0058/20 Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie) (2020 – 2023) 

Vedúci riešiteľského kolektívu: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Zástupkyňa vedúceho riešiteľa: Mgr. Iveta Valentová, PhD., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Riešiteľské pracoviská: KSJaL PdF TU v Trnave, JÚĽŠ SAV, FF PU v Prešove

 

VEGA 1/0366/19 Staroslovienske texty sv. Klimenta Ochridského, prepis, preklad a výklad (2019 – 2021)

Vedúca riešiteľského kolektívu: Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD.

Zástupca vedúcej riešiteľky: doc. Dr. Jozef Pavlovič, CSc.

Riešiteľské pracovisko: KSJaL PdF TU v Trnave

 

KEGA 002TTU-4/2018 Jazyk a komunikačná kompetencia (2018 – 2020)

Vedúci riešiteľského kolektívu: Mgr. Marek Mikušiak, PhD.

Zástupca vedúceho riešiteľa: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Riešiteľské pracovisko: KSJaL PdF TU v Trnave

 

VEGA 1/0289/16 Hydronymia Malého Dunaja (2016 – 2018)

Vedúci riešiteľského kolektívu: PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

Zástupca vedúceho riešiteľa: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Riešiteľské pracovisko: KSJaL PdF TU v Trnave

 

VEGA 2/0074/16 Poetika slovenskej literatúry po roku 1945 (2016 – 2018)

Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Riešiteľské pracoviská: KSJaL PdF TU v Trnave, ÚSL SAV

Grant Fondu na podporu umenia 16-351-03366 Preklad prológovej literatúry (2016 – 2017)

Zodp. riešiteľka: Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD.

Riešiteľské pracovisko: KSJaL PdF TU v Trnave

 

VEGA 1/0510/12 Diachrónna a synchrónna hydronymia Žitného ostrova (2012 – 2015)

Vedúci riešiteľského kolektívu: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Zástupca vedúceho riešiteľa: PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

Riešiteľské pracovisko: KSJaL PdF TU v Trnave

 

KEGA 3/7040/09 Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania v príprave učiteľov materinského jazyka a literatúry (2009 – 2011)

Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Riešiteľské pracovisko: KSJaL PdF TU v Trnave

 

VEGA 1/0884/08 Hydronymia západného Slovenska (2008 – 2010)

Vedúci riešiteľského kolektívu: PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Zástupca hlavného riešiteľa: PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

Riešiteľské pracovisko: KSJaL PdF TU v Trnave

2/4115/25 Historický žáner v slovenskej próze (2004 – 2007)

Vedúci riešiteľského kolektívu: doc. PaedDr. René Bílik, CSc.

Riešiteľské pracoviská: KSJaL PdF TU  v Trnave, ÚSL SAV

 

ESF Portál úloh a zamestnaní v humanitných predmetoch a materinských jazykoch vychádzajúci z moderných organizačných foriem a metód výučby stredoškolského vzdelávania

Financujúca inštitúcia: Európsky sociálny fond. Manažér projektu: doc. PaedDr. René Bílik, CSc. Riešiteľské pracovisko: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta. Riešenie úspešne ukončené v r. 2008.

 

VEGA 1/3726/06 Diachrónne aspekty slovenskej náboženskej terminológie (2006 – 2009)

Vedúca riešiteľského kolektívu: doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc.

Zástupca vedúcej riešiteľky: PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Riešiteľské pracovisko: KSJaL PdF TU v Trnave

 

VEGA 1/1412/04 Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia (tlačená) z jazykovo­‑kultúrneho, teologického a historického hľadiska (2004 – 2006)

Vedúci riešiteľ: PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Riešiteľské pracoviská: KSJaL PdF TU v Trnave, SÚJS SAV

 

Projekty riešené v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

APVV-17-0489 Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. až 21. storočia (2018 – 2022)

Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., ÚSL SAV, v. v. i.

Zástupca vedúceho riešiteľa za PdF TU: prof. PaedDr. R. Bílik, CSc.

 

VEGA 2/132/11 Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945 (2011 – 2014)

Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., ÚSL SAV 

Zástupca vedúceho riešiteľa: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., PdF TU v Trnave

 

APVV 0085­‑10 Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945 (2010 – 2012)

Vedúci riešiteľského kolektívu: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., ÚSL SAV

Zástupca vedúceho riešiteľa: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., PdF TU v Trnave

 

Projekty riešené v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

VEGA 2/0019/20 Lexika slovenských terénnych názvov (2020 – 2023)

Vedúca riešiteľského kolektívu: Mgr. I. Valentová, PhD., JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Zástupca vedúceho riešiteľa za PdF TU: doc. PhDr. J. Hladký, PhD.

 

VEGA 2/0021/17 Výskum lexiky slovenských terénnych názvov – 2. etapa (2017 – 2020)

Vedúca riešiteľského kolektívu: Mgr. I. Valentová, PhD., JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Zástupca vedúceho riešiteľa za PdF TU: doc. PhDr. J. Hladký, PhD.

Jednotliví členovia katedry okrem riešenia svojich vlastných vedeckovýskumných úloh a projektov participujú alebo participovali aj na riešení projektov iných katedier fakulty alebo pracovísk iných univerzít či vedeckovýskumných pracovísk:

 

KEGA 001TTU-4/2023 Rozvoj jazykových kompetencií podporujúcich jazykové vzdelávanie budúcich učiteľov primárneho vzdelávania v školách s VJM (v štádiu hodnotiaceho procesu; PdF TU v Trnave),

KEGA 004TTU-4/2020 Didaktické reflektívne komunity (2020 – 2022; PdF TU v Trnave)

VEGA č. 1/0258/2019 Realizmus a antirealizmus v súčasnej filozofii vedy (2019 – 2021; FiF UK)

VEGA 1/0447/09 Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Váhu (2009 – 2011; FF UMB)

VEGA 2/7155/27 Čítame texty slovenskej literatúry 19. storočia (2008 – 2010; ÚSL SAV)

Open Society Fund Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve 
Odborný garant: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. 
Vedúci výskumného tímu: doc. PaedDr. René Bílik, CSc. 
Riešiteľské pracovisko: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava. 
Riešenie ukončené v r. 2008.

ESF Vzdelávanie pre život. Príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a problémy trhu práce

Koordinátor projektu: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. 
Gestor projektu: doc. PaedDr. René Bílik, CSc. 
Riešiteľské pracovisko: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava 
Riešenie ukončené v r. 2008.

VEGA Duchovná tvorba v latinskom a slovenskom jazyku v prostredí slovenských vzdelancov 15. – 19. storočia (SÚJS SAV; 2006 – 2009)