Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie obsahu  « Odporúčané preddefinované štýly  |  Formátovanie toku textu » 

Automatické typografické úpravy textu súvisia s nahrádzaním nasledujúcich znakov (nižšie pod tabuľkou sú všetky úpravy opísané podrobnejšie s ponúknutím možnosti ako im zabrániť):

Znak Pomenovanie Spôsob nahradenia
medzera medzery sú paušálne nahradené pevnými medzerami () v prípade, že sa nachádzajú za jednopísmenovým slovom
" strojopisný palec alebo strojopisné úvodzovky nahradenie slovenskými úvodzovkami („“) podľa výskytu v okolí slova
­‑ spojovník ponechanie spojovníka alebo nahradenie pomlčkou (–)
<< zdvojené znamienko menší než nahradenie začiatočnými francúzskymi úvodzovkami («)
>> zdvojené znamienko väčší než nahradenie koncovými francúzskymi úvodzovkami (»)
... tri bodky za sebou nahradenie elispou („trojbodkou“; …)
.. dve bodky za sebou nahradenie jednou bodkou
Poznámka: Všeobecné informácie o tom, čo je to typografia a aký je jej účel sú uvedené na konci tejto kapitoly (pod čiarou).

 

Jednou z na pohľad menej viditeľných zmien je automatické nahrádzanie medzier pevnými medzerami. Rheia nahrádza medzery pevnými medzerami (non-breaking space) paušálne za každým jednopísmenovým slovom. Dôvodom je to, že v slovenskej typografii by jednopísmenové predložky a spojky nemali zostať „osamotené“ na konci riadkov. Pridaním pevnej medzery za nich sa implicitne spoja s nasledujúcim slovom a vďaka tomu nezostanú osamotené na konci riadka v rámci jedného odseku.

 

Znak strojopisného palca (nazývaného aj strojopisnou úvodzovkou) " je systémom Rheia automaticky nahradený znakom slovenskej začiatočnej („) alebo koncovej úvodzovky (“) podľa toho, či je znak pripojený k slovu zľava alebo sprava.

Poznámka: Typograficky správne je namiesto znaku " vo význame palca ako dĺžkovej miery, anglicky inch, použiť znak označovaný anglickým termínom double prime: (U+2033, vo Windows je na vloženie použiteľná skratka: Alt+08243).

Menej používané sú jednoduché úvodzovky. Aj pre nich jestvuje strojopisný znak: ', tie však nepodliehajú pravidlám automatickej typografie. Slovenské typograficky správne jednoduché úvodzovky vyzerajú takto: ‚ ‘. Znak začiatočnej jednoduchej úvodzovky (‚) je vizuálne podobný so znakom čiarky (,), ale v skutočnosti ide o samostatný znak z tabuľky Unicode!

S problematikou úvodzoviek súvisí aj nahrádzanie dvojíc znakov <<>> francúzskymi úvodzovkami «».

Príklad:

Nasledujúca fráza "bude v slovenských úvodzovkách".

Nasledujúca fráza <<bude vo francúzskych úvodzovkách>>.

Výsledok:

Nasledujúca fráza „bude v slovenských úvodzovkách“.

Nasledujúca fráza «bude vo francúzskych úvodzovkách».

 

V súlade s informáciami uvedenými v kapitolách Základné formátovanie textuBežné konflikty formátovania textu musí byť v zdrojovom texte znak spojovníka (­‑) vždy zdvojený. Zo znaku spojovníka (­‑), ktorý je aspoň z jednej strany obkolopený medzerou vytvorí Rheia automaticky pomlčku (–).

V opačnom prípade je klasický spojovník nahradený dvojicou znakov: mäkký spojovník a pevný spojovník, pričom mäkký spojovník je za normálnych okolností neviditeľný. Prejaví sa až po prípadnom rozdelení slova na konci riadka, kde spôsobí zobrazenie symbolu klasického spojovníka, čo v súčinnosti s pevným spojovníkom preneseným na začiatok nasledujúceho riadka vytvorí prítomnosť dvoch spojovníkov (jedného na konci riadka so začiatkom rozdeleného slova a druhého na začiatku riadka s koncom rozdeleného slova). To je v súlade so slovenskou typografiou – ak sa slovo rozdeľuje v mieste prítomnosti spojovníka, musí byť na začiatku nasledujúceho riadka uvedený ďalší spojovník.

Posledná spomenutá úprava má za následok to, že v celom webovom sídle vrátane elektronickej verzie tohto manuálu nenájdete zobrazený reálny spojovník. Buď ide o pevný spojovník, ktorého grafika sa v niektorých prehliadačoch môže mierne odlišovať od klasického spojovníka, alebo ide o spojovník zobrazený na konci riadka, ktorý bol vytvorený z mäkkého spojovníka (jeho grafika je identická s klasickým spojovníkom).

Príklad:

V tomto riadku --bude pomlčka.

V tomto riadku-- bude pomlčka.

V tomto riadku -- bude pomlčka.

V tomto riadku zostane--spojovník.

Výsledok:

V tomto riadku – bude pomlčka.

V tomto riadku – bude pomlčka.

V tomto riadku – bude pomlčka.

V tomto riadku zostane­‑spojovník.

Poznámka: Ak máte tú možnosť (v pokročilom textovom editore alebo pomocou iného nástroja OS), môžete znak pomlčky (–) vložiť do zdrojového textu priamo a v tom prípade ho nemusíte/nesmiete zdvojovať (keďže zo systémového aj gramaticko­‑typografického pohľadu ide o rôzne znaky).

V prípade, že je nahradenie spojovníka pomlčkou nežiaduce (vo výnimočných prípadoch to tak môže byť), musíte použiť rušiacu klauzulu code(). Posúďte nasledujúce dva riadky:

Jedno- a dvojmocné.

Jedno-code() a dvojmocné.

a výsledok:

Jedno – a dvojmocné.

Jedno- a dvojmocné.

(V slovenčine takéto rozdeľovanie nie je také bežné ako napríklad v nemčine.)

 

Ak je niektorá z náhrad >> → », << → « nežiaduca (napríklad série znakov >> môžu byť súčasťou ukážky zdrojového kódu programovacieho jazyka), tak môžete buď jeden zo znakov väčší/menší než nahradiť entitami &gt;/&lt; alebo kódmi code(gt)/code(lt), alebo vložiť medzi opakujúce sa znaky rušiacu klauzulu code().

V prípade zabránenia vzniku elipsy (... → …) je potrebné nahradiť jednu (konkrétne strednú) z troch bodiek kódom code(dot). Neprekážalo by nahradenie všetkých bodiek (podobne oboch za sebou idúcich znamienok väčší/menší než) kódmi, no ak chcete vykonať čo najmenej náhrad, tak pri bodke je dôležité nahradiť strednú z troch bodiek.

Ak by sme nahradili niektorú krajnú bodku, tak by zostávajúce dve bodky idúce za sebou boli nahradené jednou bodkou. Podobne v prípade použitia rušiacej klauzuly by sme namiesto troch bodiek dostali jednu jedinú. Oboje by sa udialo vďaka platnosti pravidla, ktoré je opísané nižšie.

 

Systém automaticky vykonáva nahradenie dvoch bodiek jednou bodkou. To je výhodné pri vkladaní hodnôt objektov, kedy sa môže stať, že hodnota vložená z objektu obsahovala bodku (napríklad za titulom PhD.), čo by prekážalo na konci vety, pretože by tak vznikli dve bodky idúce za sebou, čo je typograficky nesprávne.

Preto Rheia túto úpravu vykonáva tesne pred zobrazením obsahu, až po vložení hodnôt objektov. Kontroluje pritom aj prípady, kedy sa medzi dvoma bodkami nachádzajú HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) značky, čiže ak je vložená hodnota napríklad súčasťou odkazu, tak je záverečná nadbytočná bodka i tak nájdená a odstránená.

Tomuto správaniu sa dá zabrániť len nahradením jednej bodky HTML entitou &#46; alebo kódom code(dot). Žiaduce to môže byť napríklad pri vkladaní ukážky zdrojového kódu programovacieho jazyka, v ktorom sa dve bodky idúce za sebou môžu vyskytnúť, no v tom prípade je použiteľný len druhý spôsob, pretože v ukážkach zdrojového kódu nie sú znakové entity HTML použiteľné. Pozrite sa na nasledujúci výsledok vloženia reťazcov &#46;.code(dot). do bloku ukážky zdrojového kódu:

&#46;.
..

 


Čo je to typografia a aký je jej účel

Súčasťou najjednoduchšej definície typografie by mohlo byť konštatovanie, že táto oblasť tvorby sa zaoberá úpravou tlačeného (alebo písaného) písma, resp. textu ako takého. Táto zjednodušená definícia je vhodná na hrubé oboznámenie čitateľa (alebo poslucháča), ktorý o typografii nikdy nepočul. Jej nedostatkom je, že nenaznačuje nič o spôsobe dosahovania požadovaného efektu (estetického/upraveného textu), čo je v jej prípade relatívne podstatné.

V dnešnej dobe sa typografia často spája s tlačenými textami, no typografia jestvovala dávno pred tlačou. Jej cieľom je poskytnutie textu v takej forme, aby bola príjemná oku čitateľa, aby sa text aj ľahko čítal a „absorboval“. Na výsledný efekt má vplyv veľa faktorov. Ide o dizajn použitého typu písma (fontu), na webe alebo v časopisoch aj o výber farebnej schémy dokumentu, spôsob zalamovania textu, dodržiavanie pravidiel, ktoré súvisia aj so spisovným jazykom a podobne.

V tejto kapitole hovoríme o typografii len v súvislosti s dodržiavaním typografických pravidiel písania textu. Najmä preto, že prvé použitie RS Rheia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) malo všetko ostatné (farebnú schému, dizajn, typy písma…) vopred prevne stanovené a tak je to často aj v iných prípadoch a potom aj preto, že práve dodržiavanie spomínaných pravidiel trpí najväčšími nedostatkami.

Mnohé z pravidiel súvisia so správnym spôsobom zápisu, ktorý je zároveň v súlade so spisovným jazykom. Ide napríklad o správnosť použitia úvodzoviek, rozoznávanie rozdielu medzi spojovníkom a pomlčkou, vkladanie medzier na správne miesta pred alebo za symboly syntakticky dopĺňajúce text a tak ďalej. (Podrobnosti o typografii budú súčasťou inej samostatnej publikácie.)

 

Prečo je typografia dôležitá? Pozrite sa na nasledujúci odsek textu, ktorý nerešpektuje typografické (pravopisné) pravidlá:

Na správne tlačenie z ponuky " Moje predmety štúdia" je potrebné mať v prehliadači nastavenú správnu lokalizáciu .Nastavenie nájdete v ponuke Nástroje(Tools) ­‑ Možnosti(Preferences )­‑ Obsah(Contents) ­‑Jazyky ( Languages) ,v ktorej položka Slovak [sk] musí byť prvou v zozname .

Oko čitateľa, ktoré je zvyknuté na úhľadne poskytované texty, môže v takto neupravenom texte veľmi ľahko odísť od podstaty k lúšteniu správneho významu. Ten istý odsek upravený tak, aby boli dodržané všetky typografické pravidlá, vyzerá takto:

Na správne tlačenie z ponuky „Moje predmety štúdia“ je potrebné mať v prehliadači nastavenú správnu lokalizáciu. Nastavenie nájdete v ponuke Nástroje (Tools) – Možnosti (Preferences) – Obsah (Contents) – Jazyky (Languages), v ktorej položka Slovak [sk] musí byť prvou v zozname.

Text, ktorý nedodržuje tieto pravidlá pôsobí neuhladene, neesteticky a čitateľ ho napriek použitej odbornej terminológii môže podvedome vnímať ako „nesprávny“ alebo „nedokonalý“. Na profesionálne vyhotovenie tlačeného diela teda nemá vplyv len obsah, ale aj prevedenie – čiže (typo)grafická stránka.

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo rozumiete pod termínom automatická typografia textu v RS Rheia?
  2. Uveďte niekoľko príkladov automatickej typografie textu v RS Rheia.
  3. Zahŕňa automatická typografia textu v RS Rheia aj spracovanie medzier? / 
    Za akých okolností a ako spracúva modul automatickej typografie textu v RS Rheia medzery?
  4. Na čo slúžia kódy code(gt)/code(lt) vložené do zdrojového textu RS Rheia?