Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie obsahu  « Formátovanie obsahu  |  Bežné konflikty formátovania textu » 

V každom odseku (pre informácie o odsekoch pozri kapitolu Formátovanie toku textu) sa v texte smú vyskytnúť nasledujúce formátovacie značky (v pároch):

Znak Názov Význam
* hviezdička tučné písmo
/ lomka kurzíva – „šikmé písmo“
_ spodná čiara podčiarknuté písmo
dvojitá spodná čiara dvojité podčiarknutie
­‑ spojovník prečiarknuté písmo
| zvislá čiara špeciálne zvýraznenie (malé šedé písmo)
~ vlnovka špeciálne zvýraznenie (červené písmo)
približne rovné („dvojitá vlnovka“) zvýraznenie definície (modré písmo)
^ strieška horný index
ˇ mäkčeň dolný index
` spätný apostrof ukážka kódu
dvojitá zvislá čiara vlastný formát
Poznámka: Znak dvojitej spodnej čiary (‗) nie je možné vložiť pomocou klasickej klávesnice. V operačnom systéme Windows môžete použiť vloženie pomocou kódu klávesu: Alt+08215 (U+2017). V inom systéme odporúčame napríklad vytvorenie makra (spúšťaného klávesovou skratkou, ak to systém alebo editačný nástroj umožňuje), skopírovanie znaku z tabuľky znakov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (pozri aj vyhľadávanie Unicode v Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) alebo z tohto manuálu.
Poznámka: Znak dvojitej zvislej čiary (‖) nie je možné vložiť pomocou klasickej klávesnice. V operačnom systéme Windows môžete použiť vloženie pomocou kódu klávesu: Alt+08214 (U+2016). V inom systéme odporúčame napríklad vytvorenie makra (spúšťaného klávesovou skratkou, ak to systém alebo editačný nástroj umožňuje), skopírovanie znaku z tabuľky znakov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) alebo z tohto manuálu.
Poznámka: Znak približne rovné (≈) nie je možné vložiť pomocou klasickej klávesnice. V operačnom systéme Windows môžete použiť vloženie pomocou kódu klávesu: Alt+08776 (U+2248). V inom systéme odporúčame napríklad vytvorenie makra (spúšťaného klávesovou skratkou, ak to systém alebo editačný nástroj umožňuje), skopírovanie znaku z tabuľky znakov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) alebo z tohto manuálu.
Poznámka: Spojovník podlieha pravidlám automatickej typografie.
Poznámka: Vloženie samostatného bloku s ukážkou zdrojového kódu je opísané v kapitole Ukážka zdrojového kódu.

Príklad:

*tučné písmo*
/kurzíva – „šikmé písmo“/
_podčiarknuté písmo_
‗dvojito podčiarknuté písmo‗ -prečiarknuté písmo-
|špeciálne zvýraznenie (malé šedé písmo)|
~špeciálne zvýraznenie (červené písmo)~
≈definícia (modré písmo)≈
^horný index^ a ˇdolný indexˇ
`ukážka kódu`

Výsledok:

tučné písmo kurzíva – „šikmé písmo“ podčiarknuté písmo dvojito podčiarknuté písmo prečiarknuté písmo špeciálne zvýraznenie (malé šedé písmo) špeciálne zvýraznenie (červené písmo) definícia (modré písmo) horný indexdolný index ukážka kódu

Poznámka: Keď je znak spojovníka (­‑) umiestnený na začiatku riadka, vznikne odsek zoznamu s odrážkami. V prípade potreby sa konfliktná situáca dá vyriešiť vložením rušiacej klauzuly code() na začiatok riadka:
code()-tento riadok bude celý prečiarknutý-

Výsledok:

tento riadok bude celý prečiarknutý

 

Poznámka: Použitie dvojitej zvislej čiary (‖) je uvedené na konci kapitoly.

 

Všetky formátovacie znaky sú rezervované. Ak ich chcete použiť v texte, musia byť zdvojené (okrem dvojitej zvislej čiary – vysvetlenie dôvodu sa nachádza na konci tejto kapitoly v rámci vysvetlenia použitia znaku dvojitej zvislej čiary):

Toto je pomlčka -- toto je hviezdička ** toto je spodná čiara __
toto je zvislá čiara || a toto sú lomka // a vlnovka ~~.
Toto je strieška ^^. Ale aj spojovník raz--dva musí byť zdvojený!
Podobne to platí pre dvojitú spodnú čiaru ‗‗,
"dvojitú vlnovku" ≈≈ a prípadne i mäkčeň ˇˇ alebo spätný apostrof ``.

Dvojitá zvislá čiara musí byť vyjadrená pomocou znakovej entity ‖
alebo ‖.

Poznámka: Znak strojopisných úvodzoviek (") v tomto príklade podlieha pravidlám automatickej typografie.

Výsledok:

Toto je pomlčka – toto je hviezdička * toto je spodná čiara _ toto je zvislá čiara | a toto sú lomka / a vlnovka ~. Toto je strieška ^. Ale aj spojovník raz­‑dva musí byť zdvojený! Podobne to platí pre dvojitú spodnú čiaru ‗, „dvojitú vlnovku“ ≈ a prípadne i mäkčeň ˇ alebo spätný apostrof `.

Dvojitá zvislá čiara musí byť vyjadrená pomocou znakovej entity ‖ alebo ‖.

 

Pri kombinovaní formátov musí byť (v súlade so špecifikáciou HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) poradie koncových značiek zrkadlovo obrátené oproti začiatočným značkám. Napríklad:

Toto je */tučné písmo s kurzívou/*.
Toto je /*kurzíva s tučným písmom*/.
Výsledok síce vyzerá rovnako, ale
poradie koncových značiek *~musí byť~*
zrkadlovo obrátené oproti začiatočným.

Výsledok:

Toto je tučné písmo s kurzívou. Toto je kurzíva s tučným písmom. Výsledok síce vyzerá rovnako, ale poradie koncových značiek musí byť zrkadlovo obrátené oproti začiatočným.

V niektorých prípadoch obsahuje definícia (predvoleného) štýlu portálu rozdiely prejavujúce sa pri zmene poradia formátovacích značiek.

Príklad:

Mierne odlišne sa zobrazí text, ktorý je\
|~dvojnásobne zvýraznený v tomto poradí~|\
ako text, ktorý je\
~|dvojnásobne zvýraznený v tomto poradí|~.

Mierne odlišne sa zobrazí text, ktorý je\
|≈dvojnásobne zvýraznený v tomto poradí≈|\
ako text, ktorý je\
≈|dvojnásobne zvýraznený v tomto poradí|≈.

Výsledok:

Mierne odlišne sa zobrazí text, ktorý je 
dvojnásobne zvýraznený v tomto poradí 
ako text, ktorý je 
dvojnásobne zvýraznený v tomto poradí.

Mierne odlišne sa zobrazí text, ktorý je 
dvojnásobne zvýraznený v tomto poradí 
ako text, ktorý je 
dvojnásobne zvýraznený v tomto poradí.

 

Dvojitá zvislá čiara (‖) slúži na vloženie vlastného formátovania, preto má jej použitie odlišnú syntax:

  «trieda štýlu»|«obsah/text»

Triedy štýlov sú podrobnejšie opísané v kapitole Úprava štýlov. V predvolenej konfigurácii RS Rheia sú k dispozícii nasledujúce dve preddefinované triedy štýlov: buttonfakebutton. Ďalšie triedy je možné definovať pomocou direktívy #style (pozri kapitolu Úprava štýlov).

Príklad:

Na vykonanie tejto zmeny stlačte tlačidlo ‖fakebutton|Opraviť‖.

Výsledok:

Na vykonanie tejto zmeny stlačte tlačidlo Opraviť.

(Použitie triedy button je napríklad v kapitole Vloženie príkazu JavaScriptu.)

Aby bolo možné vlastné štýly kombinovať, nie je povolené spracovanie zdvojeného znaku dvojitej zvislej čiary (máme na mysli toto: ‖‖) systémom Rheia tak ako je to pri ostatných formátovacích znakoch, čiže nie je možné týmto spôsobom vložiť do textu stránky samostatný znak dvojitej zvislej čiary. Ten môžete do výsledného textu stránky vložiť pomocou znakových entít HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)‖ alebo ‖.

Príklad – keby nebolo vkladanie zdvojeného znaku zvislej čiary zakázané, tak by nasledujúci príklad nebolo možné zrealizovať:


#style:#openCapture

span.double-strike
{
    position: relative;
    top: 20px;                    /* Počet pixelov závisí od veľkosti písma. */
    border-top: 3px double red;   /* Toto simuluje dvojité prečiarknutie.    */
}

span.double-strike span
{
    position: relative;
    top: -20px;                   /* Táto (záporná) hodnota musí byť zhodná  */
                                  /* s (kladnou) hodnotou (top) vyššie.      */
}

span.double-strike span::after, span.double-strike span::before { content: " "; }

#closeCapture

Toto je ‖double-strike|‖|hrubo nesprávna‖‖ informácia.

Výsledok:

Toto je hrubo nesprávna informácia.

Podkapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo treba dodržať, ak chceme použiť formátovacie znaky v zdrojovom texte RS Rheia?
  2. Čo sa stane, keď znak spojovníka (­‑) umiestnime na začiatok riadka?
  3. Na čo slúži znak dvojitej zvislej čiary () v RS Rheia?
  4. Je povolené spracovanie zdvojeného znaku dvojitej zvislej čiary (‖‖) systémom Rheia? Odpoveď zdôvodnite.
  5. Ako postupovať, keď chceme znak dvojitej zvislej čiary () použiť v texte?
  6. Ako bude vyzerať výsledok nasledujúcej ukážky kódu: 
    _*Lada* a *Vesna* boli bohyne starých /Slovanov/._^[1]^ /Lada/ bola pramatkou, prvá stvorená najvyšším bohom /Rodom/.^[2]^ /Vesna/ je bohyňou jari.^[3]^ Zobraziť odpoveď