Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 19. 4. 2022, tento rok

Pre akademický rok 2021/2022 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant na mobilitu pracovníkov vysokej školy v rámci programu Erasmus+ KA107 pre Pedagogickú fakultu TU v Trnave. V rámci výzvy je možné predkladať žiadosti na učiteľskú mobilitu do krajiny:

 

Malajzia – trvanie 2× 1 týždeň a 1× 2 týždne, podmienka prihlášky na mobilitu je aktívna spolupráca s univerzitou Universiti PendidikanSultan Idris (UPSI) v Malajzii v oblasti predškolskej pedagogiky.

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby potvrdeného prijímajúcou inštitúciou a splnenia kritérií uvedených v projekte KA107.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory,“ ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené:

  • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
  • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

  • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
  • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí príslušná fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. prodekanku doc. Danu Masarykovú, PhD. (kl. 558).

Vyplnené prihlášky do výberového konania záujemcovia odovzdajú do 30. apríla 2022 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF (Zuzana Jakubovská).

S pozdravom doc. Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PdF TU v Trnave