Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 11. 2021, minulý rok, Trnava

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na LS akademický rok 2021/2022 a ZS a LS akademického roku 2022/2023

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci sú vyberaní na základe predloženého programu výučby alebo školenia (špecifikácia v prílohe) potvrdeného prijímajúcou inštitúciou.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory“ ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené takto:

 • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
 • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Paušálne sadzby sú zverejnené na webovej stránke v sekcii Erasmus+, v časti mobilita pracovníkov vysokej školy.

Okrem zmluvy vystaví prislúchajúca fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

 • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
 • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí prislúchajúca fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov.

Účastník mobility je povinný predložiť k prihláške na mobilitu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

Oprávnení účastníci zamestnaneckých mobilít:

 • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci VŠ, zamestnaní na plný alebo čiastočný úväzok, dohodu o vykonaní práce). Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia, nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia;
 • zamestnanci z podnikov pracujúci v organizácii v krajine programu, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ktorých pozvala vysoká škola na výučbu;
 • môžu byť aj študenti PhD. štúdia, ak sú zároveň zamestnancami vysokej školy.

Typy zamestnaneckých mobilít

 • Mobilita učiteľov s cieľom výučby – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. K tomuto typu mobilitných aktivít patria aj zamestnanci zo zahraničného podniku, ktorí sú pozvaní vysokou školou, aby prednášali študentom témy z praxe.

Trvanie: 2 – 60 dní, okrem dní na cestu. Odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň. Ak mobilita presahuje 1 týždeň, počet hodín sa upravuje alikvotne. Počet odučených hodín musí byť potvrdený na certifikáte o absolvovaní mobility.

 • Mobilita zamestnancov VŠ s cieľom školenia – cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know­‑how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená! Trvanie tejto mobilitnej aktivity je 2 – 60 dní, okrem dní na cestu.
 • Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ – ide o kombináciu mobilitných aktivít s cieľom výučby a školenia, ktorá by sa mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii. Trvanie tejto mobilitnej aktivity je 2 – 60 dní, okrem dní na cestu.

V prípade kombinovanej mobility stačí, ak učiteľ odučí minimálne 4 hodiny za týždeň alebo za kratší čas.

Realizácia mobilít:

Pred mobilitou:

Uchádzači o mobilitu predkladajú:

 • Prihláška na učiteľskú mobilitu.
 • Program mobility (výučba/školenie), schválený obidvomi inštitúciami (prijímajúcou aj vysielajúcou).
 • Tlačivo o bežnom účte, na ktorý bude účastníkovi prevedený grant v €.
 • Doklad o poistení na cestu spolu s dokladom o úhrade poistenia.

Po návrate z mobility:

Po príchode z mobility musí zamestnanec predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát, ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec mobility, v prípade mobility na výučbu aj počet odučených hodín.
 • Správu z mobility – túto správu vypĺňa účastník on­‑line po zaslaní odkazu na jeho mailovú adresu.

Vyplnené prihlášky do výberového konania, spolu s prílohami, záujemcovia odovzdajú do 30. novembra 2021 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF (Zuzana Jakubovská).

 

S pozdravom

  doc. Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Vybavuje: Zuzana Jakubovská

 
  

Kritériá mobility zamestnancov Trnavskej univerzite v Trnave

Oprávnení účastníci zamestnaneckých mobilít:

 • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci VŠ, ktorí sú zamestnaní na danej VŠ (plný alebo čiastočný úväzok, dohoda o vykonaní práce). Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby (STA) a školenia (STT), nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia (STT);
 • zamestnanci z podnikov pracujúci v organizácii v krajine programu, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ktorých pozvala vysoká škola na výučbu (STA);
 • môžu byť aj študenti PhD. štúdia, ak sú zároveň zamestnancami vysokej školy.

Typy zamestnaneckých mobilít

Prioritou pre roky 2021 a 2022 sa stala mobilita zamestnanca VŠ s cieľom získania pedagogických zručností alebo zručností k tvorbe kurikula.

 • mobilita učiteľov s cieľom výučby – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. K tomuto typu mobilitných aktivít patria aj zamestnanci zo zahraničného podniku, ktorí sú pozvaní vysokou školou, aby prednášali študentom témy z praxe.

Trvanie: Celková dĺžka mobility nesmie trvať dlhšie ako 2 mesiace, pričom minimálny počet dní na mobilitu je stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni, okrem dní na cestu. Odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň. Ak mobilita presahuje 1 týždeň, počet hodín sa upravuje alikvotne. Počet odučených hodín musí byť potvrdený na certifikáte o absolvovaní mobility.

 • Mobilita zamestnancov VŠ s cieľom školenia – cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know­‑how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená!
 • Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ (STA+STT) – ide o kombináciu mobilitných aktivít s cieľom výučby a školenia, ktorá by sa mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii. Celková dĺžka mobility nesmie trvať dlhšie ako 2 mesiace, pričom minimálny počet dní na mobilitu je stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni okrem dní na cestu.

V prípade kombinovanej mobility stačí, ak učiteľ odučí minimálne 4 hodiny za týždeň, alebo za kratšií čas.

Grantová podpora mobility zamestnancov

Pobytové náklady: sú v zmysle podmienok grantu preplácané iba na dni aktivity. Maximálna dĺžka dní aktivity je stanovená pre 2019 a 2020 na maximálne 5 dní aktivity a jeden deň cesty, pričom pre mobilitu v Českej republike sa deň na cestu nezapočítava do pobytových nákladov.

Skupiny prijímajúcich krajín Krajiny Grant na deň
Skupina 1 Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo 135
Skupina 2 Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko 120
Skupina 3 Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko 
FYROM – Macedónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Turecko
105

Ak zamestnanec potrebuje predĺžiť pobyt z určitého relevantného a odôvodniteľného dôvodu na viac ako je povolených dní v rámci programu Erasmus+, v tom prípade je povinný na vystavenie cestovného príkazu predložiť písomné vyjadrenie súhlasu svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté zvyšné náklady na pracovnú cestu. Finančná zmluva v rámci programu Erasmus+ sa bude uzatvárať na povolených max. 5 dní. Cestovné lístky a ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Ak cestuje zamestnanec spoločne s iným účastníkom v motorovom vozidle, nemá nárok na paušál na cestu na základe vzdialenostného pásma. Pred začiatkom mobility je pracovník povinný uzavrieť komerčné cestovné poistenie na odobie mobility.

Cestovné náklady: Výška príspevku na cestovné náklady závisí od vzdialenosti medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Na jej stanovenie slúži kalkulačka zverejnená na stránkach Európskej komisie:

 

Vzdialenostné pásma Čiastka
medzi 10 a 99 km 20 € na účastníka
medzi 100 a 499 km 180 € na účastníka
medzi 500 a 1 999 km 275 € na účastníka
medzi 2 000 a 2 999 km 360 € na účastníka
medzi 3 000 a 3 999 km 530 € na účastníka
medzi 4 000 a 7 999 km 820 € na účastníka
8 000 km alebo viac: 1 500 € na účastníka

 

Realizácia mobility

Výberové konanie sa uskutočňuje na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity a pracovníci sú vybraní na základe predloženého programu mobility(výučba/školenie), potvrdeného prijímajúcou inštitúciou. Výber učiteľov a pracovníkov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené na webových stránkach jednotlivých fakúlt.Výsledky výberových konaní na mobility spolu so zápisnicou z výberového konania je fakulta povinná doručiť na OVV najneskôr do 25. januára roku, v ktorom sa uskutoční mobilita.

Pred mobilitou:

Fakultný koordinátor pošle na Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu v dostatočnom časovom predstihu pred mobilitou nasledujúce materiály:

 • Prihláška na učiteľskú mobilitu.
 • Program mobility (výučba/školenie), schválený obidvomi inštitúciami (prijímajúcou aj vysielajúcou).
 • Tlačivo o bežnom účte, na ktorý bude účastníkovi prevedený grant v €.
 • Doklad o poistení na cestu spolu s dokladom o úhrade poistenia.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory,“ ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

 • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
 • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí príslušná fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov

Po návrate z mobility:

Po príchode z mobility musí zamestnanec predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Certifikát, ktorým sa potvrdzuje začiatok a koniec mobility, v prípade mobility na výučbu aj počet odučených hodín.
 • Správu z mobility – túto správu vypĺňa účastník on­‑line po zaslaní odkazu na jeho mailovú adresu.
 • V prípade školenia predloží pracovník písomnú správu o zdieľaní a šírení poznatkov, získaných na mobilite.