Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 1. 2018, pred štyrmi rokmi, Trnava

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! 
výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2018/2019 
 

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž v zahraničí.

Kritériá výberu:

  • uchádzač musí byť občanom SR alebo musí mať v krajine trvalé bydlisko, alebo mu musí byť priznané, že je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca;
  • uchádzač je študentom denného alebo externého štúdia na Pedagogickej fakulte TU v Trnave a v akademickom roku 2017/2018 musí mať ukončený prvý ročník svojho vysokoškolského štúdia;
  • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
  • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
  • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

  • stáž môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) ako aj čerstvý absolvent (do 1 roka od ukončenia štúdia);
  • každý študent môže absolvovať mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ v trvaní od 3 do 12 mesiacov;
  • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej organizácie, na ktorej by ste chceli zahraničnú stáž realizovať a pripravte si stručný projekt k obsahu stáže. Stáže sú zamerané najmä na získavanie pracovnej a výskumnej skúsenosti a mali by byť plánované v súlade s aktuálne prebiehajúcim alebo práve ukončeným štúdiom na domovskej vzdelávacej inštitúcii.

Prihlášky sú k dispozícii na internetovej stránke fakulty v aktualitách, v časti o výberovom konaní Erasmus+ a na 2. poschodí, č. dv. 315 u p. Jakubovskej. Spolu s prihláškami je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi, ktoré je dostupné tamtiež.

Prihlášky je možné odovzdať do 22. 1. 2018 do 15:30 hod.

Výberové konanie prebehne 25. 1. 2018 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti dekana fakulty. 
Pozvánka Vám bude zaslaná e‑mailom.