Skočiť na hlavný obsah

Atestácie

Všeobecné informácie sú zverejnené na archívnej stránke v sekcii Atestácie pedagogických zamestnancov (pozor, nemusia byť aktuálne).

Atestačné konania (atestácie 1. stupňa, atestácie 2. stupňa) na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Obsah prvej atestácie je zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností zamestnanca pri riešení odborno­‑metodických problémov pedagogickej činnosti:

 1. ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy,
 2. učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu,
 3. didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická technika,
 4. hodnotenie a klasifikácia žiakov.

 

Obsah druhej atestácie je zameraný na uplatnenie významných inovácií a preukázanie tvorivých skúseností zamestnanca pri riešení odborno­‑metodických problémov pedagogickej činnosti:

 1. didaktika, jej úlohy a predmet skúmania, systém, ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy,
 2. učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, didaktické zásady,
 3. koncepcie vyučovacieho procesu, organizačné formy vyučovacieho procesu, učebné pomôcky, didaktická technika,
 4. hodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu,
 5. kvalita vyučovacieho procesu.

 

Tému (resp. názov) atestačnej práce si uchádzač sformuluje sám. Konkretizácia témy by mala vychádzať z pedagogickej praxe záujemcu o vykonanie atestačnej skúšky. Téma atestačnej práce by mala súvisieť s aktuálnymi problémami vzdelávacej praxe vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra.

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú možné napríklad nasledujúce okruhy tém:

 • rozvoj komunikačných zručností žiaka,
 • čitateľská gramotnosť a jej rozvíjanie,
 • využitie IKT vo všetkých zložkách predmetu slovenský jazyk a literatúra,
 • projektové vyučovanie (projektová metóda) na hodinách slovenského jazyka a literatúry,
 • využitie prierezových tém na hodinách slovenského jazyka a literatúry (ide najmä o multikultúrnu výchovu, osobnostný a sociálny rozvoj, regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru, tvorbu projektu a prezentačné zručnosti),
 • inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry,
 • tvorivosť na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

 

Uchádzačom o atestačné konanie na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave odporúčame, aby konkrétne znenie témy konzultovali s koordinátorkou atestačných konaní PaedDr. Máriou Belákovou, PhD.